Atzinums

Projekta ID
22-TA-2741
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Mērnieku biedrība
Atzinums iesniegts
03.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots
Atzinuma dokumenti

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
Iebildums
Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk tekstā – LMB) ir atkārtoti izskatījusi grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" un turpina uzturēt iebildumus par tālāk aprakstītajām pozīcijām.
Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, mērnieks pieprasa informāciju no Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD). Pirms darbu uzsākšanas nav iespējams prognozēt nepieciešamo dokumentu kopumu un skaitu, kas nepieciešams no VZD rīcībā esošajiem arhīva materiāliem, lai kvalitatīvi veiktu izvērtējumu par robežu novietojumu. Ja VZD piemēro maksu par sev rīcībā esošo materiālu izsniegšanu mērniekiem, kas ir vienīgā vieta, kur šos dokumentus iespējams iegūt, tad maksa nedrīkst būt atkarīga no tā, vai dokuments ir jau digitalizēts vai nē, kā arī no tā, vai dienests to uzskata par standarta komplektā ietverto dokumentu. Tikai mērnieks var pieņemt lēmumu par to, vai minētais dokuments ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai, un tas ir ietverams standarta komplektā un izsniedzams par jau noteikt maksu.
            Pēc sarunām starpinstitūciju sanāksmē secinām, ka drīzumā tiks padarīti publiski pieejami vēsturiskie fotoplāni. Taču nav skaidrs, vai savos lēmumos mērnieks drīkstēs atsaukties uz šiem publiski pieejamajiem materiāliem, vai šajos gadījumos, kad savi lēmumi būs jāpamato uz informāciju, kuru iespējams iegūt tikai no fotoplāniem, fotoplāns tāpat būs jāiegādājas no VZD vai arī mērnieka lēmumi būs saistoši arī tad, ja tajos būs atsauce tikai uz publiski pieejamiem materiāliem.
            Šobrīd cenrāža projektā parādās ievērojams cenas kāpums pozīcijā par dalību VZD organizētās apmācībās. Ņemot vērā, ka Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) organizē mērnieku profesionālo pilnveidi un arī turpmāk vēlētos tajā iesaistīt arī VZD speciālistus, līdz šim maksa tiek piemērota atbilstoši šim cenrāža punktam. Vai tas nozīmē, ka turpmāk 4 stundu apmācības vadīšana mērniekiem (šāds ir jau notikušo apmācību vidējais ilgums), sadarbojoties ar LMB, esošo 29.00 EUR vietā maksās 95.68 EUR vienam dalībniekam? LMB turpina uzturēt iebildumus par tik lielu cenu pieaugumu šajā pozīcijā.
            Dienests par mērnieka un VZD sadarbību un attiecībām atsaucās uz 2018. gada 19. februāra Administratīvās tiesas lēmumu lietā Lieta Nr. A420323916 (Lietas arhīva Nr. AA43-0163-18/4), kurā ir teikts:
“Sertificēta persona (mērnieks), veicot kadastrālo uzmērīšanu saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu un tam pakārtotajiem normatīvajiem aktiem, atrodas dienesta funkcionālajā pārraudzībā (sk. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7. panta pirmo, piekto un septīto daļu). Attiecīgi sertificēta persona, veicot kadastrālo uzmērīšanu saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu un citiem mērniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, ir atzīstama par iestādei īpaši pakļautu personu (...).”
            Ņemot vērā, ka, atbilstoši tiesas spriedumam, mērnieks, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, veic deleģētu valsts pārvaldes funkciju, sertificētai personai visai ar zemes kadastrālo uzmērīšanu saistītai informācijai būtu jābūt pieejamai bez maksas. Tas nozīmē, ka no noteikumu projekta pielikuma būtu svītrojami punkti Nr. 14., 15., 16., 17., 18. un 19.
Piedāvātā redakcija
-