Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1134
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija
Atzinums iesniegts
17.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
1. punktā par izmaiņām likuma 9. pantā:

izslēgt pirmo pantu (“izslēgt otrās daļas 2. punktu;”);
Piedāvātā redakcija
1. punktā par izmaiņām likuma 9. pantā:

papildināt ar jaunu pantu “izslēgt 11 daļu;”

papildināt ar jaunu pantu “izteikt otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā: “2) valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas mazākumtautību izglītības programmas, ievērojot šā likuma 41. panta noteikumus;””;

papildināt ar jaunu pantu “papildināt otro daļu ar jaunu punktu “privātās izglītības iestādēs;””;

papildināt ar jaunu pantu “papildināt otro daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:
“atbilstoši šīs daļas trešajam punktam mazākumtautības izglītības iestādēs, kurās īsteno mazākumtautību izglītības iestāžu izglītības programmas saskaņā ar Mazākumtautību izglītības iestāžu likumu. Mazākumtautību izglītības iestādes padome nosaka valodu lietojumu mazākumtautību izglītības iestādes programmu īstenošanā un valsts pārbaudījumu kārtošanas valodu. Mazākumtautību izglītības iestādē tiek īstenots mācību priekšmets “Latvijas mācība”, kurš nodrošina latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas apguvi valsts valodā. Mācību priekšmeta "Latvijas mācība" programmu izstrādā izglītības iestāde, ievērojot Ministru kabineta noteiktās vadlīnijas un tām atbilstošas mācību priekšmeta "Latvijas mācība" programmas paraugus. Mācību priekšmeta "Latvijas mācība" vadlīnijās ir ietverts šā mācību priekšmeta saturs un plānotie tā apguvē sasniedzamie rezultāti visās izglītības programmas pakāpēs, kā arī kārtība un kritēriji, pēc kādiem Izglītības kvalitātes valsts dienests izvērtē un apstiprina mācību priekšmeta programmu.;””
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
izslēgt likumprojekta punktu par likuma 38. panta otrās daļas 1. punkta izslēgšanu
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
izslēgt likumprojekta punktu par likuma 41. panta izslēgšanu;
Piedāvātā redakcija
izteikt likumprojekta punktu (par likuma 41. panta izslēgšanu) šādā redakcijā: “izteikt 41. pantu šādā redakcijā:
“41. pants. Mazākumtautību izglītības programmas
(1) Mazākumtautību izglītības programmas izstrādā izglītības iestāde, izvēloties kādu no valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās vai attiecīgajā valsts izglītības standartā ietvertajiem izglītības programmu paraugiem.
(2) Mazākumtautību izglītības programmās papildus iekļauj attiecīgās etniskās kultūras apguvei un mazākumtautību integrācijai Latvijā nepieciešamo saturu.
(3) Izglītības un zinātnes ministrija nosaka mazākumtautību izglītības programmās mācību priekšmetus, kuri apgūstami valsts valodā deviņu gadu laikā, īstenojot mazākumtautību pamatizglītības programmas, un trīs gadu laikā, īstenojot mazākumtautību vidējas izglītības programmas.””
4.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
izslēgt likumprojekta pantu par Pārejas noteikumu papildināšanu ar 98., 99., 100., 101. un 102. punktu.
 
Piedāvātā redakcija
-