Atzinums

Projekta ID
21-TA-867
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
29.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Lūdzam ņemt vērā, ka algu subsīdija no 2021.gada 1.oktobra tiek piešķirta 50% apmērā no attiecīgā ienākuma darba devēja darbiniekam, pašnodarbinātajai personai vai patentmaksātājam. Līdz ar to, lai rastu pilnīgu priekšstatu par likumprojektā paredzētā atbalsta piemeŗošanu par periodu no 2021.gada 1.oktobra, lūdzam izslēgt vārdus "nepilna darba laiku strādājošo"vai veikt korektu atsauci, ņemot vērā atbalsta periodus.
Piedāvātā redakcija
(22) Ministru kabineta noteikto atbalstu, kas piešķirts par laiku no 2020. gada 9. novembra līdz 2021.gada 30.jūnijam nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai un par laiku no 2021. gada 1. oktobra darbinieku atlīdzības kompensēšanai (atbalsts algu subsīdijai), Valsts ieņēmumu dienests izmaksā darbiniekam, neieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Darba devējs, kuram piešķirts atbalsts algu subsīdijai, no aprēķinātās bruto darba samaksas veic valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumus (darba devēja daļu) un aprēķina un iemaksā budžetā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba ņēmēja daļu) un iedzīvotāju ienākuma nodokli, ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa. Valsts ieņēmumu dienests informē darba devēju par darbiniekam izmaksātā atbalsta algu subsīdijai apmēru.
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Likuma 15.panta trešā daļa nosaka, ka Ministru kabinets var noteikt citus atbalsta pasākumus Covid-19 izraisītās krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem. Saskaņā ar minēto punktu ir izstrādātas dažādas atbalsta programmas kā valsts atbalsts - apgrozāmo līdzekļu granti, atbalsts sporta centriem un tirdzneicības centriem, kā arī plānots ieviest atbalstu atpūtas un izklaides vietām. Minēto atbalstu ieviešanu nodrošina gan VID, gan LIAA. Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt likuma 15.pantu ar trešo pirm divi daļu, kas nosaka, ka "Ja saskaņā ar 15.panta trešo daļu izdotajos MK noteikumo tiek konstatēts noteikto valsts atbalsta prasību pārkāpums, nodokļu maksātājiem ir pienākums atmaksāt Valsts ieņēmumu dienestam visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem";
Piedāvātā redakcija
15.panta (3) 2 Ja saskaņā ar 15.panta trešo daļu izdotajos MK noteikumo tiek konstatēts noteikto valsts atbalsta prasību pārkāpums, nodokļu maksātājiem ir pienākums atmaksāt Valsts ieņēmumu dienestam visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildus sniegt skaidrojumu, ka algu subsīdija par laika posmu no 2021.gada 1.oktobra tiek piešķirta 50% apmērā no noteiktā ienākuma, nevis par kalendārajām dienām, kā tas ir bijis iepriekšējā periodā līdz 2021.gada 30.jūnijam
Piedāvātā redakcija
-