Atzinums

Projekta ID
22-TA-3541
Atzinuma sniedzējs
Pārresoru koordinācijas centrs
Atzinums iesniegts
23.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plāna projekts
Iebildums
Lūdzam Plāna tabulās par īstenojamiem pasākumiem precizēt kolonnu “Rezultatīvais rādītājs”, norādot ne tikai kvantificējamu un izmērāmu rezultatīvo rādītāju nosaukumus, bet arī to vērtības pēc pasākuma īstenošanas.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Plāna projekts
Iebildums
Lūdzam veidot Plānu atbilstoši 02.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumu” 7.punktā noteiktajam: dokumentu veidot, īsi, skaidri un loģiski formulējot tā satura izklāstu. Vēršam uzmanību, ka dokumenta projekta esošā redakcija satur apjomīgu materiālu, kur ir konstatējami ex post analīzes elementi (par paveikto periodā no 2015.-2020.gadam). Lūdzam izvērtēt šīs informācijas nepieciešamību, ņemot vērā, ka MK jau ir iesniegti un izskatīti 2 informatīvie ziņojumi par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.–2020. gadam īstenošanas gaitā paveikto.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Plāna projekts
Iebildums
Lūdzam sniegt pamatojumu, kāpēc ir nepieciešams veidot dokumentu 5 gadu termiņam (2021.-2025.gadam), no kura uz plāna apstiprināšanas brīdi 2 gadi no plāna darbības termiņa jau būs pagājuši. Lūdzam apsvērt iespēju noteikt plāna darbības termiņu no 2023.gada līdz 2025.gadam.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Plāna projekts
Priekšlikums
Lūdzam novērst atkārtošanos, piemēram, rīcības virzieni tiek minēti gan pie katra apakšmērķa apraksta (kas nav nepieciešami) gan plāna tabulās
Piedāvātā redakcija
-
5.
Plāna projekts
Priekšlikums
pie katra apakšmērķa apraksta minēti Pretkorupcijas pasākumu plāna uzdevumi vai punkti, kuri “plānoti KNAB darbakārtībā”. Lūdzam izvērtēt uzdevumu definēšanas nepieciešamību, ņemot vērā, ka Plānā turpmāk nav novērojama šo uzdevumu sasaiste ne ar atsevišķiem apakšmērķiem, ne ar rīcības virzieniem, ne pasākumiem. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumu” 2.pielikumu plānā tieknoteikti pasākumi, nevis uzdevumi
Piedāvātā redakcija
-
6.
Plāna projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt Plāna sadaļu “1. Pretkorupcijas plāna sasaiste ar citiem politikas plānošanas un starptautisko organizāciju dokumentiem”, norādot tikai aktuālos dokumentus.
Piedāvātā redakcija
-