Atzinums

Projekta ID
23-TA-1911
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Atzinums iesniegts
02.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Vispārīga LDDK pozīcija par informatīvu ziņojumu

1. LDDK atbalsta skolu tīkla sakārtošanu atbilstoši demogrāfijas pārmaiņām – ar mērķi nodrošināt izglītības kvalitāti un pieejamību.
2. LDDK uzsver, ka skolēnu mācību sasniegumi nav apmierinoši, uz ko norāda zemie CE rezultāti (vidējais sniegums matemātikā - 51% pamatizglītības posmā un 35% vidējās izglītības posmā 2022./23.m.g.) un nav pietiekami nākamā izglītības līmeņa sekmīgai pabeigšanai.
3. Vislielākā ietekme uz skolēnu mācību sasniegumiem ir pedagogu darbam. Tādēļ pedagogu pieejamības, it īpaši STEM mācību priekšmetos, jautājuma risināšana ir neatliekama, un ir nepieciešama mērķtiecīga rīcība pedagogu piesaistes, atalgojuma, noslodzes sakārtošanas jautājumu risināšanai, kas ir cieši saistīta ar skolu tīkla sakārtošanu.
4. Paralēli Krīzes kampaņas īstenošana STEM pedagogu sagatavošanai un piesaistei gan vidējā, gan profesionālajā izglītībā, tai skaitā nodrošinot atbilstošu darba samaksu, mācību materiālus un citu nepieciešamo atbalstu.
5. Lai nodrošinātu skolu tīkla sakārtošanu, LDDK atbalsta skaidru kvantitatīvu un kvalitatīvu kritēriju noteikšanu valsts līmenī, nostiprinot tos likumdošanā.
6. LDDK atbalsta vispārējās izglītības finansējuma modeļa maiņu uz finansējumu izglītības iestādēm programmu nodrošināšanai, atsakoties no mērķdotācijas piešķiršanas pašvaldībām, ja tas nodrošinās rezultātus attiecībā uz skolu tīkla sakārtošanu.
7. Skolu tīklam ir jānodrošina, ka katram skolēnam ir iespēja apgūt padziļinātos kursus STEM jomās un iesaistīties tehniskajā jaunradē (skat. detalizētākus priekšlikumus zemāk).
8. Skolu tīkla sakārtošanas procesā jāvirzās uz valsts noteikto mērķi 50:50 % vispārējā-profesionālajā vidējā izglītībā.
9. Paralēli darbam pie skolu tīkla sakārtošanas, LDDK aicina īstenot krīzes kampaņu STEM pedagogu sagatavošanai, piesaistei un noturēšanai gan vidējā, gan profesionālajā izglītībā, tai skaitā kombinējot gan īstermiņa risinājumus (stipendijas, piemaksas u.c.), gan ilgtermiņa risinājumus, t.sk., nodrošinot atbilstošu darba samaksu, mācību materiālus, kvalifikācijas pilnveidi un citu nepieciešamo atbalstu.
STEM jomas un profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem atalgojums ir jātuvina nozares līmenim. Jānodrošina skaidrs ceļš, kā no skolas aizgājis STEM jomas pedagogs var atgriezties darbā skolā.
Katrs STEM mācību priekšmetu skolotājs ir jānodrošina ar pilnu mācību stundu vadīšanai nepieciešamo darba pamatkomplektu - mūsdienīgu, starptautiski atzītu mācību grāmatu, kvalificētu ekspertu apstiprinātiem stundu plāniem un saistīto eksperimentu aprakstiem un to veikšanai nepieciešamajiem pamatkomplektiem.
Piedāvātā redakcija
Konkrēti priekšlikumi ziņojuma tekstam

1. priekšlikums.
1. nodaļā “Augstvērtīga izglītības nodrošināšana” papildināt uzskaitījumu, kas ir jānodrošina katrā vispārizglītojošā vispārējās izglītības iestādē attiecībā uz plašu un daudzveidīgu izglītības piedāvājumu, ar šādiem punktiem:
“Vidējās izglītības līmenī tos padziļinātos kursus STEM jomās, ko izglītības iestāde nevar nodrošināt pati, ir jānodrošina attālumā līdz 50 km vienas vai vairāku pašvaldību ietvaros.”

Pamatojums:
Lai izpildītu Valdības rīcības plāna (VRP) apņemšanās “Izveidots optimālais vidējās izglītības sasniedzamības modelis, nodrošinot, ka katram izglītojamam attālumā līdz 50 km ir pieejams STEM padziļināto kursu (7) piedāvājums vienas vai vairāku pašvaldību ietvaros.”
un “Katrā pašvaldībā skolēniem ir iespēja apgūt dabaszinātņu augstākā līmeņa kursus no 2022./23.m.g.”
“Ja izglītības iestāde nenodrošina interešu izglītību dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju jomā (tehnisko jaunradi), tad pašvaldībai ir jānodrošina iespēja ikvienam skolēnam iesaistīties tehniskajā jaunradē citā izglītības iestādē.”
Pamatojums: Lai veicinātu jauniešu interesi par un sasniegumus STEM jomās, jāpalielina tehniskās jaunrades pieejamība. Vien 6 % no interešu izglītībā iesaistītajiem bērniem un jauniešiem bija iesaistīti tehniskās jaunrades programmās. Savukārt ar kultūrizglītību saistītās interešu izglītības programmās – 56 %; sporta – 22 %; vides izglītības – 2 % un citās programmās – 14 % (viis.gov.lv dati par 2021./2022 m.g.).

2. priekšlikums.
Papildināt “Sasniedzamības kritēriji atkarībā no izglītības posma” (13.lp.) ar 1.3. kritēriju –
“10.-12. klašu grupā attālums starp skolām, tai skaitā profesionālās izglītības iestādēm, ne vairāk kā ~ 25 km”.

Pamatojums:
LDDK atbalsta principa “tuvāk dzīvesvietai” ievērošanu 1.-6.klašu grupā (1.1.krit.), kā arī maksimālā attāluma noteikšanu starp izglītības iestādēm ~ 25 km. 7.-12.klašu grupā (1.2. krit.), tomēr norāda, ka vidusskolas posmā vidējās izglītības ieguves iespējas nodrošina arī profesionālās izglītības iestādes, attiecīgi tās ir jāņem vērā skolu tīkla plānošanā, vienlaikus veicinot jauniešu iesaisti PII.