Atzinums

Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"
Atzinums iesniegts
26.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
I. Vispārīgie jautājumi
Iebildums
LTRK lūdz Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projektā un anotācijā informāciju par PVN aprēķināšanu un atgūšanu biedrībām – finansējuma saņēmējiem, paredzot, ka biedrības, kas ir PVN nemaksātāji, varētu likt PVN kā attiecināmās izmaksas. Gadījumā, ja tas nebūs iespējams, dokumentos nepieciešams atrunāt projekta īstenošanas kārtību biedrībām, īstenojot projektu. Piemēram, komersanti par apmācībām maksās pa tiešo apmācību sniedzējiem vai arī biedrībai un tad biedrība apmācību sniedzējiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
I. Vispārīgie jautājumi
Iebildums
Noteikumu projekta anotācijā ir noteikts, ka: “2.3.1.2.i. investīcijas ietvaros gala labuma guvējiem abās kārtās kā priekšnoteikums finansējuma saņemšanai ir noteikts EDIC veikts digitālā brieduma tests, lai noteiktu komersantam nepieciešamās investīcijas digitalizācijas jomā un saņemtu digitālās attīstības ceļa karti. Abu kārtu finansējuma saņēmēji sniegs grantu gala labuma guvējiem tikai tām atbalstāmajām aktivitātēm, kas būs atrunātas digitālā brieduma testa rezultātos un digitālās attīstības ceļa kartē. Pēc atbalsta saņemšanas gala labuma guvējam būs nepieciešams veikt atkārtotu EDIC administrēto digitālā brieduma testu, lai būtu iespējams salīdzināt pirmreizējā un atkārtotā testa rezultātus, lai spētu novērtēt investīciju ieguldījumu komersanta digitalizācijas līmeņa uzlabošanā. Digitālā brieduma testa izmaksas tiek segtas EDIC pieejamā Atveseļošanās fonda finansējuma ietvaros.” Taču noteikumu projektā par to nekas netiek minēts, tāpēc lai komersanti varētu piedalīties apmācībās visā projekta īstenošanas periodā un uz apmācībām nosūtīt pēc iespējas vairāk darbnieku, LTRK aicina noteikt, ka atkārtots digitālā brieduma tests tiek veikts projekta beigās nevis uzreiz pēc apmācībām vai atbalsta saņemšanas (jo vienām un tām pašām apmācībām atbalstu komersants var pieprasīt atkārtoti, piemēram gadījumā, ja darbā tiek pieņemti jauni darbinieki).
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
24.3.1. plānoto maksājumu pieprasījuma iesniegšanas grafiku, iesniedzot maksājuma pieprasījumu ne biežāk kā divas reizes gadā;
Iebildums
Lai nesamazinātu gala labuma guvējiem (komersantiem) apgrozāmo līdzekļu plūsmu, noteikumu projekta 24.3.1. punktu nepieciešams precizēt, nosakot maksājuma pieprasījuma iesniegšanu ne biežāk kā reizi ceturksnī.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
30.2. tiešsaistes kurss atrodas platformā, kurā vismaz 10 augstākās izglītības iestādes ir iekļautas pasaules universitāšu reitingā "Times Higher Education". Ja atvērto tiešsaistes kursu platformā mācību programmu apgūšanu piedāvā mazāk nekā 10 augstākās izglītības iestādes, tām visām jābūt iekļautām minētajā pasaules universitāšu reitingā;
Iebildums
LTRK iebilst pret noteikumu projekta 30.2. punktu, jo minētā tiesību norma neveicinās vietējo platformu izmantošanu un attīstību.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
35.3. pirmās un otrās kārtas ietvaros projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksas, t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nepārsniedz 25 % no kopējām projekta izmaksām:
Iebildums
Tāpat LTRK ieskatā nepieciešams salāgot noteikumu projekta 35.3. punkta un noteikumu projekta anotācijas redakcijas, norādot anotācijā informāciju, kas ietverta šajā tiesību normā. Noteikumu projekta 35.3. punktā aiz vārdiem “kopējām projekta” papildināt ar vārdiem “iesniegumā apstiprinātajām”.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
35.3.1. ja projekta vadība tiek veikta uz darba līguma pamata un saskaņā ar vienot izmaksu likmi, kas nepārsniedz 15 % no projekta vadības izmaksām, tiek attiecinātas darba vietas aprīkojuma izmaksas (pieļaujama tikai aprīkojuma noma vai nolietojums), transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojuma pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana), telpu īres un nomas izmaksas, telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde), kancelejas preču izmaksas, pasta izdevumi, interneta un telekomunikāciju izmaksas, komandējumu vai darba braucienu izmaksas;
Iebildums
LTRK aicina Ekonomikas ministriju noteikumu projekta 35.3.1. apakšpunktā svītrot vārdus “un saskaņā ar vienoto likmi”, lai tiesību norma atbilstu noteikumu projekta anotācijā norādītajam.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
72.4. apmācības var nodrošināt gan klātienē, gan attālināti, izņemot tiešsaistes kursus, kas tiek rīkoti tikai tiešsaistē.
Iebildums
Ņemot vērā, ka praksē līdz šim ir bijušas situācijas, kurās daļa mācību dalībnieku  vēlas mācības klātienē, bet daļa attālināti, līdz ar to ir grūti nodrošināt grupu, nenodrošinot hibrīdapmācības, LTRK aicina Ekonomikas ministriju izteikt noteikumu projekta 72.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 
 
Piedāvātā redakcija
apmācības var nodrošināt gan klātienē, gan attālināti, tai skaitā izmantojot hibrīdmodeli (daļa dalībnieku attālināti, daļa klātienē), ja mācību sniedzējam ir atbilstoši aprīkotas telpas,  izņemot tiešsaistes kursus, kas tiek rīkoti tikai tiešsaistē