Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
15.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Iebildums:
Digitālā skanēšana mazākām ēkām, it īpaši tām, kas projektus veidos bez projektē un būvē (25.2.2 nosacījums) nav būtisks un rada papildus izmaksas un laiku projekta sagatavošanai.
Ieteikums digitālu skanēšanu NEiekļaut kā obligātu, bet pievienot 25.2.2. sadaļai, kas veido papildus kapitāla atlaidi.
Apsaimniekotājiem un dzīvokļu īpašniekiem nepieciešams izskaidrot ēku digitālās skenēšanas ieguvumus un izmaksas.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Iebildums
Apvienotais iepirkums/līgums būvniecībai un projektēšanai sadārdzinās kopējās projekta izmaksas.
Dzīvokļu īpašniekiem būs jāpieņem lēmums par projekta realizāciju, visām izmaksām, aizdevumu pirms projekta izstrādes un Altum atzinuma?
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Priekšlikums izteikt 26.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“26.2.3. kanalizācijas sistēmas nomaiņa, ja projekts neparedz notekūdens siltuma atgūšanu ēkas enerģijas pašpatēriņa nodrošināšanai;”

Vai

iekļaut attiecināmajās izmaksās.
Ņemot vērā, ka mainot ūdensapgādes caurules tiek atvērta inženierkomunikāciju šahta un būtu lietderīgi veikt arī kanalizācijas cauruļvadu nomaiņu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
31.3. Noteikumi veidoti, lai ēkas, kas iepriekš sagatavojušas tehnisko dokumentāciju, bet nav paspējušas iesniegt tehnisko dokumentāciju iepriekšējai programmai, varētu pieteikties. Taču 31.3. punkts nosaka nosacījumus, kas jāievēro Mājas renovācijas procesā, kurus nav iespējams izpildīt jau iepriekš sagatavotiem projektiem.

Nodrošināt, ka ēkas, kas var iesniegt iepriekš sagatavoto tehnisko dokumentāciju līdz 2022.gada 31.decembrim atbilstoši 25.1. punktam

31.3.1. Minētie darbi nav saistīti ar energoefektivitāti un, atbilstoši 26.punktā minētajam, ir neattiecināmās izmaksas, līdz ar to nav korekti pieprasīt izpildīt pasākumus, kas uz šo programmu neattiecas.
Šāds punkts var tikt noteikts kā vēlams, bet ne obligāts.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noslēgt līgumu ar 100% dzīvokļu īpašniekiem ir gandrīz neiespējami, to var slēgt ar dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu.
Nav skaidrs, kāpēc ir jāierobežo termiņš ar 20 gadiem? 20 gadu termiņš attiecas uz finansējuma periodu, bet dzīvokļu īpašnieku un energoservisa kompānijas attiecības var tikt definētas arī garākā termiņā. Ierosinājums šo punktu izslēgt.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Iebilstam pret papildus ekspertīzes veikšanu, ja pieprasītie dokumenti to jau nodrošina. Neatkarīgi eksperti ēku energoefektivitātes jomā ir regulēta un kontrolēta sfēra. Ekspertīzes atzinums ievērojami pagarinās tehniskā dokumentācijas sagatavošanas laiku un nepieciešamās izmaksas. Kā arī kapitāla atlaide tiek izmaksāta pēc pagaidu energosertifikāta iesniegšanas, kas apliecina ēkas energosertifikāta rezultātu sasniegšanu.

Ierosinājums: dzēst 53.7.

Ierosinājums: definēt, ka pagaidu energosertifikātu sagatavo cits neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā, kas pārbaudīs rezultātu atbilstību un nodrošinās četru acu principu.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Nepieciešama projekta īstenošanas shēma/infografika, kā tas ir šobrīd esošajai DME programmai, lai varētu saprast projekta realizācijas termiņus.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Iekļaut obligātu prasību par energoefektivitātes garantijas iekļaušanu, lai nodrošinātu iedzīvotājiem rezultātā sasniegšanu. 

Vēršam uzmanību, ka noteikumu projektā definētas dzīvokļu īpašnieku pienākums sniegt informāciju par projektā norādīto mērķu sasniegšanu, bet nav atrunāts, kas notiek, ja rezultāts netiek sasniegts.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Priekšlikums – piemērot koeficientu mazām mājām (līdz 12 dzīvokļu mājām). Šobrīd ļoti lielas neattiecināmās izmaksas mazajām mājām.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Priekšlikums - kā šobrīd: aizdevuma termiņš 20 gadi.
Šobrīd Valmierā vairākas mājas saņēma kredītiestādes aizdevumu tikai pie aizdevuma termiņa - 20 gadi.


 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
No 2021.gada 08.aprīļa spēkā ir cits regulējums ēku energosertifikātu izstrādei. Iepriekš sagatavotie ēku energosertifikāti atbilst tā laika normatīvajam regulējumam.

Priekšlikums: nodrošināt, ka iepriekš sagatavotie ēku energosertifikāti, kas izstrādāti pirms 2021.gada 08.aprīļa, ir atbilstoši atbalsta saņemšanai.

Pretējā gadījumā iedzīvotāju finansētā tehniskā dokumentācija (bieži ar pašvaldības atbalstu) vairs nav derīga un nepieciešamas būtiskas korekcijas dokumentācijā. Tas palielina iedzīvotāju neuzticību ēku atjaunošanai katru reizi veidojot jaunu dokumentāciju un palielina projekta termiņu.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Svītrot atkārtotu vārdu “būvspeciālistu”.

No 2021.gada 15.jūnija spēkā ir cits regulējums tehnisko atzinumu sagatavošanai. Iepriekš sagatavotie tehniskās apsekošanas atzinumi atbilst tā laika normatīvajam regulējumam.

Priekšlikums: nodrošināt, ka tehniskās apsekošanas atzinumi, kas izstrādāti pirms 2021.gada 15.jūnija, ir atbilstoši atbalsta saņemšanai.

Pretējā gadījumā iedzīvotāju finansētā tehniskā dokumentācija (bieži ar pašvaldības atbalstu) vairs nav derīga un nepieciešamas būtiskas korekcijas dokumentācijā. Tas palielina iedzīvotāju neuzticību ēku atjaunošanai katru reizi veidojot jaunu dokumentāciju un palielina projekta termiņu.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Priekšlikums – samazināt termiņu līdz 1 mēnesim
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ja netiek slēgts apvienotais būvniecības un projektēšanas līgums, uzskatām, ka no 53. punktā iesniegtās dokumentācijas iesniegšanas  un finansējuma rezervēšanas līdz atzinuma derīguma termiņa beigām, 6 mēnešu periods ir pārāk īss.

Priekšlikums: pagarināt uz laiku. 6 mēnešu periods ir nepietiekams, lai veiktu piegādātāju atlasi un iedzīvotāji pieņemtu lēmumu par ēkas atjaunošanu, tai skaitā biedrību izveidošanu.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Priekšlikums – papildināt kā rīkoties situācijā, kad mainās dzīvokļu īpašnieki:
Ja sākumā dzīvokļa īpašnieks ir de minimis atbalsta saņēmējs, bet projektā laikā dzīvoklis tiek pārdots fiziskai personai un otrādi?
Un kā to nokontrolēt, cik bieži?
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Anotācijā tiek apgalvots, ka kvalificētu speciālistu mājokļu jautājumu var apmierināt tirgus, tomēr tas ir pretrunā ar likuma ietverto domu par īpašu palīdzības veidu, lai varētu piesaistīt kvalificētus speciālistu un noteiktu termiņu šādas palīdzības sniegšanai- 3 gadi vai līdz darba attiecību izbeigšanai. Kvalificētam speciālistam dzīvokli nepiešķir par tirgus cenu, jo tad tā nav nekāda pašvaldības palīdzība, bet gan tiešām saimnieciskā darbība. Lai varētu piesaistīt pašvaldībai nepieciešamus kvalificētus speciālistus, tiek noteikti vai nu ievērojami īres maksas atvieglojumi, vai arī īres maksa netiek iekasēta gadījumos, ja nepieciešamos ieguldījumus veic pats īrnieks. Dzīvokļu izīrēšanu par saimniecisko darbību nevar uzskatīt arī tādēļ, ka pašvaldības ieguldījumi dzīvokļu remontā ir nesalīdzināmi lielāki par ieņēmumiem no īres maksas.  Ierosinājums izslēgt šo punktu.
Piedāvātā redakcija
-