Atzinums

Projekta ID
23-TA-824
Atzinuma sniedzējs
Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā
Atzinums iesniegts
03.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam noteikt ātrāku termiņu, kad tiek stiprināta NVD kapacitāte digitālās veselības risinājumu ieviešanā, lai stratēģija tiktu īstenota bez aizķeršanās.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Pie inovatīviem risinājumiem rosinām rast iespēju piedāvāt pacientiem drošu vietu, piemēram DigiVes sistēmā, kur glabāt citā valstī iegūtos analīžu datus.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Uzskatām, ka Digitālās veselības uzdevumos jāietver tāda risinājuma izstrādāšana, kas ļaus maksimāli efektīvi sagatavot hroniski slima pacienta, kurš sasniedzis pilngadību, būtisko informāciju strukturētā veidā un nodot to citai ārstniecības iestādei. Domājot par sadarbību ar citām valsts iestādēm, minētie dati būtu aktuāli un nododami arī par sabiedrības labklājību atbildīgajām iestādēm (sociālajiem darbiniekiem utt.).
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
1. Vēršam uzmanību, ka Uzdevumu kopsavilkumā trūkst prioritāšu.

2. Uzdevumu kopsavilkuma 2.6. punktā aicinām mainīt pieeju no datu digitalizēšanas uz informācijas strukturētu ievadīšanu, lai izvairītos no situācijas, ka ārstniecības iestāžu rīcībā ir digitalizēti dati vai dokumenti, kurus ir darbietilpīgi apskatīt korelācijā, lai izdarītu secinājumus par pacientu grupu vajadzībām.

3, Kā arī šajā punktā paredzēt soļus, kas ļaus izstrādāt pacientu veselības kopsavilkumu vai pacienta veselības stāvokļa apkopojošās informācijas karti, kurai būtu piekļuve jebkurā gan valsts, gan privātā veselības aprūpes iestādē. 
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Pie Rīcības virzieniem Telemedicīnas jomā, aicinām paredzēt kvalitātes izvērtējuma kritērijus.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam aprakstīt konkrētus uzdevumus, kā arī ieviešanas laika grafiku radioloģijas datu pārvaldībā.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
132. punktā lūdzam minēt, ka Onkoloģijas reģistru plānots attīstīt pakāpeniski, sākot ar populācijas reģistru un tad noteiktos termiņos tupinot ar skrīninga un klīnisko reģistru. 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
128. punktā lūdzam minēt, ka pacienta dati nedrīkst būt ievadīti papīra formātā vai glabāti atsevišķos failos ārpus DigiVes sistēmas.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
122. punktā minēts, ka stratēģijas ietvaros paredzēts izveidot procedūras DigiVes IS izmantojamo standartu, tai skaitā klasifikatoru pārņemšanai un ieviešanai. Aicinām nosaukt atbildīgo iestādi, kura to darīs, kā arī konkretizēt izstrādes termiņus. Mūsuprāt, NVD jābūt šai atbildīgajai iestādei. Ir būtiski noteikt atbildīgo institūciju, kurai tiek uzdots izveidot procedūras izmantojamo standartu, tai skaitā klasifikatoru pārņemšanai, pieņemšanai un ieviešanai.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
114. punktā par reģistriem būtu noderīgi nosaukt ja ne prioritāros reģistrus, tad kritērijus, pēc kuriem tie tiks prioritizēti un tiks pieņemti lēmumi par resursu piešķiršanu. Piem. slimības slogs; uzkrājamo datu apjoms; lokālo necentralizēto reģistru esamība utt.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
1.tabulā pie mērķu sasniegšanas rādītājiem jāpievieno papildu mērķi, kas sekmēs ilgtspējīgu digitālās veselības jomas pārvaldību:

1. Medicīnas iestādes veic izmaiņas savās informācijas sistēmās tādā apjomā, lai ievadītos datus varētu strukturēt un pēc iespējas mazāk informācijas par pacientu būtu pieejams brīvā teksta veidā. Aicinām paredzēt budžetu ārstniecības personu digitālo prasmju un izpratnes attīstīšanai, lai datu ievade būtu efektīva;

2. Medicīnas iestādēs ir sakārtots process pacientu datu apstrādei, lai pacientu sniegto veselības datu (patient reported outcomes) apkopošana varētu notikt, izmantojot mūsdienīgus risinājumus, piemēram, mobilās lietotnes, viedierīces vai ar veselības aprūpes iestādi integrējamas web platformas.

 
Piedāvātā redakcija
-
12.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Uzskatām, ka 78., 95. punktos frāze ““kodola” platformas izstrāde” vārds “izstrāde” var tikt nevajadzīgi interpretēts kā priekšrokas sniegšana apjomīgām risinājumu izstrādēm “from scratch” (tulk. sākot visu no paša sākuma), nevis Latvijā vai ārzemēs jau izstrādātu un ieviestu risinājumu licences iegādi un integrāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
64. punktu aicinām formulēt, liekot uzsvaru ne tikai uz pieeju, bet arī pārvaldību, kas nosaka gan pušu atbildības, gan konkrētus digitālās veselības mērķus, sasniedzamos rezultātus, kā arī veselības aprūpes sistēmas vērtības uztveri.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt 30. punktu. Mūsuprāt, tajā paustais “Šobrīd tikai daļa ārstniecības iestāžu nodrošina slēdzienu pieejamību EVK. Savukārt, radioloģiskajās manipulācijās iegūto attēlu nodošana, atbilstoši minētajiem noteikumiem, ārstniecības iestādēm nav obligāta” neatbilst MK noteikumu Nr. 134 iekļautajai prasībai: ”11.4.1 ārstniecības iestāde, kura radioloģiskajās manipulācijās iegūtos attēlus glabā digitālā vizuālās diagnostikas attēlu arhivēšanas sistēmā, – radioloģiskajās manipulācijās iegūtos attēlus nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas, ja ārstniecības iestāde šo noteikumu 13. punktā minētajā līgumā ar Nacionālo veselības dienestu par veselības informācijas sistēmas izmantošanu ir vienojusies par radioloģiskajās manipulācijās iegūto attēlu nodošanu veselības informācijas sistēmai”.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Tā kā Stratēģijas ieviešanas vadību plānots pieņemt ar 2025.gada termiņu, bet Datu otrreizējas izmantošanas vadības komandas izveides termiņš ir 2027.gads, mūsuprāt, ir būtiski šo darba virzienu saskaņošana jau pirmsākumos.

 
Piedāvātā redakcija
-
16.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
1. Kopumā stratēģijas projekts ir apjomīgs, labi apraksta problēmas un vispārīgi apraksta risinājumus, taču trūkst konkrētības (piemērs 1.2.1. un 1.2.2. apraksta dažādas problēmas ar datu standartizāciju un klasifikāciju, taču nekur netiek minēts uz kādu datu apmaiņas standartu valsts mērogā tiecamies pāriet).

2. Dokumentā trūkst norādes uz atbildīgo personu vai vismaz amatu (ir tikai iestāde, citviet pat divas iestādes). Minētā norāde nepieciešama, lai izskaustu risku, ka pārvaldība netiek organizēta ilgtspējīgi. 


 
Piedāvātā redakcija
-