Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-1622
Atzinuma sniedzējs
Ārlietu ministrija
Atzinums iesniegts
07.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Priekšlikums
Priekšlikums papildināt, ka konvencijas mērķis ir aizsargāt no vadarbības ģimenē arī bērnus un vecus cilvēkus.
Piedāvātā redakcija
Konvencija ir pirmais Eiropas tiesību akts vispusīga tiesiskā regulējuma radīšanai, lai aizsargātu ne tikai sievietes no jebkāda veida vardarbības, bet arī bērnus, vīriešus un vecus cilvēkus, kas ir pakļauti vardarbībai ģimenē.
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Priekšlikums tekstu "Konvencija paredz uzraudzības mehānismu par tās ievērošanu gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī. Saskaņā ar konvencijas 10.pantu nacionālajā līmenī dalībvalstīm ir jānosaka vai jāizveido viena vai vairākas iestādes, kas atbild par politikas un pasākumu saskaņošanu, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu, kuri paredzēti, lai novērstu un apkarotu jebkādu vardarbību, uz ko attiecas konvencija" papildināt ar precizējumu, ka konvencijas 10. panta pirmajā daļā un IX nodaļā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija.
Piedāvātā redakcija
Konvencija paredz uzraudzības mehānismu par tās ievērošanu gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī. Saskaņā ar konvencijas 10.pantu nacionālajā līmenī dalībvalstīm ir jānosaka vai jāizveido viena vai vairākas iestādes, kas atbild par politikas un pasākumu saskaņošanu, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu, kuri paredzēti, lai novērstu un apkarotu jebkādu vardarbību, uz ko attiecas konvencija. Konvencijas 10. panta pirmajā daļā un IX nodaļā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija.
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Priekšlikums precizēt ANO Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW) 1.panta redakciju, atbilstoši likumi.lv pieejamai redakcijai (https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/2020)
Piedāvātā redakcija
„jebkādas tādas atšķirības, izņēmumus vai ierobežojumus dzimuma dēļ, kuru sekas vai mērķis ir apgrūtināt vai pilnībāgi liegt sieviešu cilvēktiesību vai pamatbrīvību atzīšanu vai apgrūtināt vai pilnībā liegt sievietēm minēto tiesību un brīvību īstenošanu vai izmantošanu politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā, kultūras, pilsonisko tiesību vai jebkurā citā jomā neatkarīgi no viņu ģimenes stāvokļa, pamatojoties uz vīriešu un sieviešu līdztiesību."
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Priekšlikums papildināt ar informāciju, ka ES pievienojās konvencijai 2023. gada 28. jūnijā (https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=210)
Piedāvātā redakcija
ES pievienojās konvencijai 2023. gada 28. jūnijā.
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Priekšlikums pie informācijas par valstīm, kuras ir parakstījušas un ratificējušas konvenciju arī norādīt, ka Turcija 2021. gada 22. martā to denonsēja.
Piedāvātā redakcija
Turcija 2021. gada 22. martā denonsēja konvenciju.
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Priekšlikums papildus atsaucei uz Satversmes tiesas secinājumiem par vardarbības ģimenē izplatību, minēt arī atsauci uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru.
Piedāvātā redakcija
Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir vairākkārt atzinusi, ka vardarbība ģimenē ir visās Eiropas Padomes dalībvalstīs eksistējoša problēma, tikai dažādās pakāpēs, kas ne vienmēr tiek izgaismota, jo notiek privātajās attiecībās vai ierobežotā personu lokā. Lai gan šī parādība visbiežāk skar tieši sievietes, arī vīrieši var ciest no vardarbības ģimenē un, protams, arī bērni tiešā vai netiešā veidā (sk. lietu Levchuk pret Ukrainu, iesniegums Nr. 17496/19, 2020. gada 3. septembra spriedums, 78. rindkopa).
 
7.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt un nodrošināt vienotas terminoloģijas un saīsinājumu lietojumu visā dokumenta tekstā.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
5.2. Citas starptautiskās saistības
Priekšlikums
Priekšlikums papldināt ar sekojošo informāciju: ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteja savos 2020. gada 10. marta noslēguma secinājumos par Latvijas ceturto līdz septīto kārtējo ziņojumu par ANO 1979.gada Konvencija par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu ieviešanu Latvijā pauda nožēlu, ka Latvija nav ratificējusi Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (komitejas secinājumi latviešu valodā pieejami: https://www.mfa.gov.lv/lv/media/4024/download?attachment ). Līdz ar to konvencijas ratifikācija izpildīs Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas rekomendāciju.
Piedāvātā redakcija
ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteja savos 2020. gada 10. marta noslēguma secinājumos par Latvijas ceturto līdz septīto kārtējo ziņojumu par ANO 1979.gada Konvencija par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu ieviešanu Latvijā pauda nožēlu, ka Latvija nav ratificējusi Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (komitejas secinājumi latviešu valodā pieejami: https://www.mfa.gov.lv/lv/media/4024/download?attachment ). Līdz ar to konvencijas ratifikācija izpildīs Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas rekomendāciju.
9.
Anotācija (ex-ante)
5.2. Citas starptautiskās saistības
Priekšlikums
Priekšlikums papildināt ar atsauci uz ANO 1979.gada Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu.
Piedāvātā redakcija
ANO 1979.gada Konvencija par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu
 
10.
Anotācija (ex-ante)
8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību
Priekšlikums
Priekšlikums papildināt ar atsauci uz Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem cilvēktiesību jomā.
Piedāvātā redakcija
Konvencija veicina Satversmē un Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos cilvēktiesību jomā nostiprinātās tiesības (...).