Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1312
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
31.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Iebildums
Lai nodrošinātu tiesisko skaidrību un normu korektu interpretāciju, lūdzam anotācijā skaidrot, kā grozījumu projekts pēc tā stāšanās spēkā atstās ietekmi uz CFLA rektroaktīvajiem lēmumiem par pētniecības projektu apstiprināšanu, neapstiprinašanu vai pārvērtēšanu, un to atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ekonomikas ministrija vēlās vērst  uzmanību, ka pētniecības projektu atlases padome veic konsultatīvas funkcijas, līdz ar to aicinām saglabāt MK noteikumu Nr.418 spēkā esošo redakciju “konsultatīva padome”.  Vienlaikus, aicinām labot punktu piedāvātajā redakcijā, lai nodrošinātu nepārprotamu MK noteikumu redakciju, attiecībā uz uzsaukumā iesniegto pētniecības projektu vērtēšanu. Lūgums atbilstoši papildināt anotāciju.
Piedāvātā redakcija
2.3. pētniecības projektu atlases padome – konsultatīva padome, kas izveidota kompetences centra ietvaros, lai veiktu šo noteikumu 66. punktā minētos uzdevumus attiecīgajā uzsaukumā iesniegto pētniecības projektu vērtēšanā;
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lai neradītu interpretācijas iespējas finanšu korekcijas piemērošanai interešu konflikta, krāpšanas, korupcijas un dubultā finansējuma gadījumos, lūdzam grozījumu projektu papildināt ar jaunu 35.1. punktu, izsakot to piedāvātajā redakcijā. Lūgums atbilstoši papildināt anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
35.1. Ja šo noteikumu 35.punktā minētais revidents pētniecības projekta ietvaros pēc pieejamo dokumentu izvērtēšanas konstatē interešu konflikta, krāpšanas, korupcijas vai dubultā finansējuma gadījumu, tad kompetences centrs, pamatojoties uz revidenta izvērtējumu, piemēro 100% finanšu korekciju no pārkāpuma brīža sadarbības partnerim un pārtrauc turpmāku pētniecības projekta īstenošanu, ja attiecināms.
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Saistībā ar interešu konflikta, krāpšanas, korupcijas vai dubultā finansējuma novēršanu pētniecības projekta īstenošanas laikā, vienlaikus samazinot finansējuma saņēmēja izmaksu slogu, lūdzam punktu izteikt piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
Finansējuma saņēmējam investīcijas ietvaros ir tiesības pieaicināt neatkarīgu revidentu vai iekšējo auditoru, lai apliecinātu pētniecības projektu starpposmu vai gala noslēguma pārskatā minēto mērķu sasniegšanu un izmaksu pamatotību, tai skaitā Vadības informācijas sistēma un finansējuma saņēmējam pieejamo dokumentu pārbaužu gadījumā, ja konstatēts interešu konflikts, krāpšana, korupcija un dubultais finansējums.
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lai neradītu interpretācijas iespējas par sadarbības partnera atbildību īstenojot pētniecības projektu, lūdzam 55. punktu papildināt ar jaunu apakšpunktu, izsakot to piedāvātajā redakcijā. Lūgums atbilstoši papildināt anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
pienākums sadarbības partnerim uzņemties atbildību pētniecības projekta līmenī saskaņā ar šo noteikumu 55.1.13. apakšpunktā noslēgto līgumu, nepieciešamības gadījumā, ja konstatēts interešu konflikts, krāpšana, korupcija un dubultais finansējums, atmaksājot pētniecības projekta īstenošanai piešķirto Atveseļošanas fonda finansējumu.
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Nepiekrītam piedāvātajai redakcijai, jo finansējuma saņēmējam, atbilstoši Atveseļošanas fonda kārtības Nr.651 10.punktam, netiek noteikts veikt uzraudzību. Pētniecības projektu atlases padomes locekļi tiek algoti uz projekta īstenošanas laiku. Lūgums atbilstoši papildināt anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
66.9. pārliecināties par dubultā finansējuma riska, interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas neesību pētniecības projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā, veicot nepieciešamās darbības to novēršanā un labošanā, nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu pieeju visiem pētniecības projektu pieteicējiem;
 
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Aicinām papildināt punktu ar nepārprotamu MK noteikumu projekta punkta redakciju par kvoruma nodrošināšanu, to izsakot piedāvātajā redakcijā. Lūgums atbilstoši papildināt anotāciju.
Piedāvātā redakcija
67. Ja konstatē, ka pētniecības projektu atlases padomes dalībnieks atrodas interešu konfliktā vai netiktu ievērots objektivitātes, caurspīdīguma vai vienlīdzības princips, kā arī krāpšanas un korupcijas gadījumā, vai pastāv minēto pārkāpumu iestāšanās risks, tad kompetences centrs izslēdz šo dalībnieku no pētniecības projektu padomes sastāva un nepieciešamības gadījumā aizvieto to ar citu dalībnieku, ja nav iespējams nodrošināt kvorumu.
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Nepiekrītam piedāvātajai redakcijai, jo finansējuma saņēmējam, atbilstoši Atveseļošanas fonda kārtības Nr.651 10.punktam, netiek noteikts veikt uzraudzību. Lūgums atbilstoši papildināt anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
69. Pētniecības projektu vērtēšanā kompetences centrs novērš un labo interešu konfliktu Komisijas regulas Nr. 2018/1046 61. panta izpratnē pētniecības projektu atlases padomes locekļu un ekspertu darbībā.
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka publisku personu ietvaros interešu konflikts iestādes ietvaros tiek kontrolēts un novērsts, lūgums veikt precizējumus, izsakot piedāvātajā redakcijā. Lūgums atbilstoši papildināt anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
72.Uzskatāms, ka pētniecības projektu atlases padomes dalībnieks atrodas interešu konfliktā vai netiktu ievērots objektivitātes, caurspīdīguma vai vienlīdzības princips, ja izpildās vismaz viens no šiem nosacījumiem:
72.1. iesniegts tā pārstāvētā komersanta vai iestādes pētniecības projekts, vai pētniecības projekts, kurā plānota attiecīgā dalībnieka vai tā pārstāvēta komersanta vai iestādes dalība, izņemot gadījumus, ja pētniecības projekta iesniedzis pētniecības un izplatīšanas organizācijas pārstāvētais departaments, kas nepiedalās pētniecības projektu atlases padomes sastāvā, pārstāvot publisko personu;
72.2.pētniecības projektu atlases padomes dalībnieks vērtē cita  pētniecības projektu atlases padomes dalībnieka pētniecības projektu, vienlaikus nosacījums neattiecās uz publisko personu pārstāvētām institūcijām;
72.3. pētniecības projektu atlases padomes dalībnieks ir kompetences centra kapitāla daļu turētāja pārstāvis, kurš vērtē cita kompetences centra kapitāla daļu turētāja pētniecības projektu.
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
MK noteikumu 67.punkts attiecināms un finansējuma saņēmēja darbībām nevis pētniecības projektu un atlases padomes darbību. Pētniecības projektu un atlases padomes pienākumi atrunāti 66.9.apakšpunktā. Lūgums punktu izteikt piedāvātajā redakcijā.
Papildus aicinām precizēt anotāciju, ja nepieciešams.
 
Piedāvātā redakcija
72.1 Interešu konfliktu un tā risku, kā arī objektivitātes, caurspīdīguma vai vienlīdzības principa neievērošanas risku un krāpšanas un korupcijas risku kompetences centrs novērš atbilstoši šo noteikumu 67. punktam.
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Nepiekrītam piedāvātajai redakcijai, jo finansējuma saņēmējam, atbilstoši Atveseļošanas fonda kārtības Nr.651 10.punktam, netiek noteikts veikt uzraudzību. Lūgums atbilstoši papildināt anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
75.Pētniecības projektu atlases padomes locekļi, eksperti un kompetences centra darbinieki, kas iesaistīti pētniecības projektu vērtēšanas procesā, paraksta šo noteikumu 3. pielikumā esošo objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesības apliecinājumu, ka nepiedalīsies pētniecības projektu izvērtēšanā interešu konflikta situācijā. Apliecinājumu paraksta pirms Atveseļošanas fonda finansējuma pētniecības projektu izskatīšanas, starpposma un gala nodevumu vērtēšanas. Apliecinājumu kompetences centrs glabā atbilstoši Komisijas regulas Nr. 2018/1046 132. pantam un šo noteikumu 118. punktam.
12.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Nepiekrītam noteikumu redakcijai, jo pētniecības projekta neapstiprināšana nebūtu attiecināma uz visiem pētniecības projektiem, bet konkrētā gadījumā, kad nebūtu pārliecība, ka pētniecības projektu atlases padomes darbā būtu nodrošināta interešu konflikta novēršana, ievērots objektivitātes, caurspīdīguma vai vienlīdzības princips, kā arī novērsta krāpšana un korupcija, kā arī, ka nepastāv minēto pārkāpumu iestāšanās risks. Lai neradītu interpretācijas iespējas grozījumu nosacījumos, lūdzam izteikt punktu piedāvātajā redakcijā. Vienlaikus aicinām papildināt anotāciju, ja nepieciešams.
Piedāvātā redakcija
95. Aģentūra izvērtē un pieņem lēmumu par pētniecības projekta apstiprināšanu un ar noslēgtā līguma par projekta īstenošanu starp aģentūru un  kompetences centru grozījumiem iekļauj to kompetences centra projektā. Aģentūrai ir tiesības, saņemot pētniecības projektu sarakstu, pārliecināties par to, ka pētniecības projektu atlases padomes darbā nodrošināta interešu konflikta novēršana, ievērots objektivitātes, caurspīdīguma vai vienlīdzības princips, kā arī novērsta krāpšana un korupcija, kā arī, ka nepastāv minēto pārkāpumu iestāšanās risks. Ja aģentūra konstatē, ka minētie nosacījumi nav tikuši izpildīti, aģentūra nosūta kompetences centram   argumentētu lēmumu par konkrēta pētniecības projekta neapstiprināšanu, aicinot kompetences centru nodrošināt konkrēta pētniecības projektu pārvērtēšanu. Grozījumi līgumā par projekta īstenošanu tiek veikti par apstiprinātajiem pētniecības projektiem un par neapstiprinātajiem un noraidītajiem pētniecības projektiem līguma grozījumi netiek veikti.
13.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka pētniecības projektu un atlases padomes sastāvā ir zinātniskie virziena vadītāji un uzņēmumi, kas nav spējīgi pārbaudīt izmaksu atbilstību grāmatvedības normām, tad aicinām 66.13.apakšpunktu izteikt piedāvātajā redakcijā.
Lūgums atbilstoši papildināt anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
66.13. pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma, kā arī pētniecības projekta izdevumi veikti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu.