Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
07.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
1. Noteikumi nosaka:
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 1.punktu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumi Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.108) 100.punktam, korekti atspoguļojot Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 pantā un Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturtajā daļā doto pilnvarojumu Ministru kabineta noteikumu izdošanai. Vēršam uzmanību, ka minētās normas pilnvaro Ministru kabinetu noteikt investīcijas īstenošanas un uzraudzības kārtību, nepieciešamās informācijas sistēmas izveides un izmantošanas kārtību, iesaistīto institūciju tiesības pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās, finansējumu, kā ari atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus, tai skaitā finansējumu attīstības finanšu institūcijas izdevumu segšanai.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
2.1. atbalsts – šo noteikumu izpratnē kombinētais finanšu instruments. To veido sabiedrības “Altum” aizdevums ar kapitāla atlaidi vai paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi;
Iebildums
Ierosinām redakcionāli precizēt atbilstoši Noteikumu Nr. 108 2.2. un 2.3.apakšpunktam. Tāpat norādām, ka akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” pilnais nosaukums un šī nosaukuma saīsinājums norādāms pirmajā vietā noteikumu projekta tekstā, kur tas lietots (šobrīd saīsinājums pieteikts noteikumu projekta 2.3.apakšpunktā).
Piedāvātā redakcija
2.1. atbalsts –  kombinētais finanšu instruments, ko veido akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk - sabiedrība “Altum”) aizdevums ar kapitāla atlaidi vai paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi;
3.
Noteikumu projekts
2.3. aizdevums – akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – sabiedrība “Altum”) aizdevums, kas izsniegts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un ir vienīgais aizdevums projekta finansēšanas struktūrā, ja projekta finansēšanā nav iesaistīts cits finansētājs. Sabiedrības “Altum” aizdevums ir vismaz kapitāla atlaides apjomā;
Iebildums
Lūdzam precizēt vai svītrot noteikumu projekta 2.3.apakšpunktu. Norādām, ka terminus normatīvā akta projektā skaidro, lai konkretizētu terminā izteiktā jēdziena izpratnes robežas. Šobrīd noteikumu projekta 2.3.apakšpunktā regulēti sabiedrības "Altum" aizdevuma apmērs un piešķiršanas kritēriji, nevis jēdzina izpratnes robežas. Skaidrojam, ka šādi kritēriji nepieciešamības gadījumā jāietver noteikumu projekta pamattekstā, nevis terminu definīcijās.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
10. Sabiedrība “Altum” un Ekonomikas ministrija slēdz līgumu par šo noteikumu 7. punktā minētā finansējuma pārvaldīšanu, tā piešķiršanas, izlietošanas, uzraudzības kārtību un noteikto rādītāju uzskaiti un ievadīšanu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā. Sabiedrība “Altum” ievieš investīciju un piešķir atbalstu saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem un līgumu, kas noslēgts ar Ekonomikas ministriju.
Iebildums
Lūdzam skaidrot un precizēt noteikumu projekta 10.punktu attiecībā uz tajā minētā līguma piemērošanu atbalsta piešķiršanā. Norādām, ka saskaņā ar noteikumu projektu, gala atbalsta saņēmēji ir privātpersonas - Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēti komersanti, un minētajām privātpersonām nav un nevar būt saistošs trešo personu - Ekonomikas ministrijas un sabiedrības "Altum" starpā noslēgts līgums. 
Ievērojot minēto, Tieslietu ministrijas ieskatā noteikumu projekta 10.punkta otrais teikums ir svītrojams.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
19. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, komersants ir veicis digitālā brieduma testu un saņēmis digitālās attīstības ceļa karti, saskaņā ar kuru var tikt veikti tālāki ieguldījumi uzņēmuma digitālās transformācijas attīstībā šo noteikumu ietvaros, kā arī pēc projekta īstenošanas veikts pēcnovērtējums digitālās attīstības ceļa kartē, kas apliecina, ka projekta rezultātā uzņēmums izpildījis priekšnosacījumus un tam var tikt piemērota kapitāla atlaide.
Iebildums
Lūdzam precizēt, ņemot vērā, ka noteikumu projekta 19.punkts paredz nosacījumus, kas komersantam jāizpilda, lai varētu pieteikties atbalsta saņemšanai. Saskaņā ar noteikumu projekta 18.punktu, atbalsts tiek sniegts projekta īstenošanai. Līdz ar to nav skaidrs, vai noteikumu projekta 19. punktā ietvertais nosacījums “kā arī pēc projekta īstenošanas veikts pēcnovērtējums digitālās attīstības ceļa kartē, kas apliecina, ka projekta rezultātā uzņēmums izpildījis priekšnosacījumus un tam var tikt piemērota kapitāla atlaide” ir samērīgs un izpildāms, lai komersants vispār varētu pieteikties atbalsta saņemšanai.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
20. Komersants, iesniedzot projekta pieteikumu sabiedrībā “Altum”, piesakās atbalstam.
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā svītrot, jo norma dublē noteikumu projekta 22.1.apakšpunkta prasības. 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
21. Komersantam atbalstu piešķir brīdī, kad sabiedrība “Altum” pieņem lēmumu par aizdevuma vai paralēlā aizdevuma piešķiršanu, kurā ir noteikts atbalsta maksimālais apjoms, atbalsta intensitāte un maksimālā pieejamā kapitāla atlaide. Uz atbalsta piešķiršanas brīdi ir novērtēta komersanta atbilstība šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem atbilstoši atbalstam, kas tiek sniegts saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu, vai atbalstam, kas tiek sniegts saskaņā ar šo noteikumu 34. punktu.
Iebildums
Lūdzam tiesiskās skaidrības nolūkos un atbilstoši Noteikumu Nr. 108 2.punktam precizēt normas otro teikumu, piemēram, "Atbalstu piešķir, ja komersants atbilst šo noteikumu  17. vai 34. punktā minētā komercdarbības atbalsta saņemšanas prasībām".
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
22. Sabiedrība “Altum” pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu, pamatojoties uz:
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 22.punkta ievaddaļu, jo tā neatbilst turpmākajam šā punkta saturam. Norādām, ka noteikumu projekta 22.punkts uzskaita dokumentus, kas komersantam jāiesniedz, lai tā atbalsta pieteikums varētu tikt izskatīts. Savukārt lēmuma pieņemšanas pamatojums ir nevis komersanta iesniegtie dokumenti (kas var atbilst vai neatbilst normatīvā akta prasībām), bet gan tiesību normas, kas regulē atbalsta piešķiršanu (tā veidu, apjomu, intensitāti utt., tai skaitā normas, kas paredz piešķirt atbalstu, ja komersants izpildījis visas attiecīgā normatīvā akta prasības).
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
35.3. atbalstu nepiešķir komersantam, kuram lēmuma par atbalsta piešķiršanu brīdī par atbalsta piešķiršanu ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ir ierosināts vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ja komersants atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru, un lielajiem komersantiem tā kredītreitings ir zemāks par "B -".
Iebildums
Tiesiskās skaidrības nolūkos lūdzam noteikumu projekta 35.3.apakšpunktā precizēt, kas ir tiesīgs sniegt šajā punktā minēto kredītreitingu, piemēram, vai tā ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 1060/2009  par kredītreitingu aģentūrām minētā kredītreitinga aģentūra, vai arī citi tiesību subjekti.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
46.1. var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot šajos noteikumos paredzēto finansējuma intensitāti un apmēru un nepārsniedzot maksimālā publiskā finansējuma apmēru vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā, individuālā atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā;
Iebildums
Lūdzam atbilstoši Notekumu Nr. 108 2.punktam visā noteikumu projekta tekstā lietot vienveidīgu terminu komercdarbības atbalsta apzīmēšanai. Vēršam uzmanību, ka šobrīd tiek izmantots gan termins "valsts atbalsts", gan "komercdarbības atbalsts".
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
2.13. viens vienots uzņēmums – šo noteikumu 34. punktā minētajos atbalsta piešķiršanas gadījumos attiecas uz atbalsta saņēmēju un ietver visus ar to saistītus  uzņēmumus, kuru starpā pastāv vismaz vienas no  attiecībām, kas minētas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 2. panta 2. punktā.
Priekšlikums
Ierosinām redakcionāli precizēt atbilstoši Noteikumu Nr. 108 2.2. un 2.3.apakšpunkta prasībām.
Piedāvātā redakcija
2.13. viens vienots uzņēmums – atbalsta saņēmējs un visi ar to saistītie  saimnieciskās darbības veicēji, kuri saņem šo noteikumu 34. punktā minēto atbalstu un kuru starpā pastāv vismaz vienas no  attiecībām, kas minētas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 2. panta 2. punktā.
12.
Noteikumu projekts
11. Ekonomikas ministrijas un sabiedrības “Altum” šo noteikumu 10. punktā minētajā līgumā iekļauj informāciju par darbībām lai investīcijas ieviešanas laikā novērstu:
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai minētajā starpinstitūciju līgumā ir lietderīgi iekļaut "informāciju", nevis pušu saistības, un nepieciešamības gadījumā precizēt noteikumu projekta 11.punktu.
Minētais attiecas arī uz noteikumu projekta 12.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
22.1. komersanta iesniegto projekta pieteikumu, kurā, t.sk., ietverts biznesa projekta apraksts;
Priekšlikums
Lūdzam svītrot saīsinājumu "t.sk.", jo tas nav nepieciešams.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
22.9. citu sabiedrības “Altum” pieprasīto informāciju.
Priekšlikums
Tiesiskās skaidrības un noteiktības nolūkos lūdzam precizēt, norādot papildu pieprasāmās informācijas mērķi un apjomu, t.i., nevis visu un jebkādu papildu informāciju, bet tādu papildu informāciju, kas nepiedienama, lai izvērtētu komersanta atbilstību normatīvajā aktā noteiktajiem atbalsta saņemšanas noteikumiem.
Piedāvātā redakcija
-