Atzinums

Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
14.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka starpinstitucionālās sadarbības organizēšana un kārtība, t.sk. izglītības pārvalžu, izglītības speciālistu un izglītības iestāžu iesaiste ir noteikta Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.545 "Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā", lūdzam svītrot 4.3.6.pasākumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt 3.1.3. uzdevuma izpldei ieplānoto IZM finansējumu valsts pamatfunkciju īstenošanai (1057. rindiņa):
- 2023. gadā: 124 700 euro
- 2024. gadā: 124 700 euro
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
JSPA atkārtoti lūdz aktualizēt un precizēt informāciju 2.4. rīcības virziena sadaļā (63. lpp.). 
Esošā redakcija:
„Lai atbalstītu organizācijas, kuras strādā vai grib strādāt ar jauniešiem ar invaliditāti un veselības traucējumiem,  JSPA īsteno  stratēģisko partnerību “Būt kopā”. Šajā partnerībā piedalās Latvijas, Ungārijas, Islandes, Francijas, Vācijas, Igaunijas, Slovākija, Beļģijas (Valonijas), Polijas, Rumānijas nacionālās aģentūras.” 
 
Piedāvātā redakcija
Jaunā redakcija:
„Lai atbalstītu organizācijas, kuras strādā vai grib strādāt ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, JSPA piedalās nacionālo aģentūru stratēģiskajā partnerībā sociālās iekļaušanas jomā. Tajā piedalās 20 Eiropas Savienības valstu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss nacionālās aģentūras no Vācijas, Latvijas, Igaunijas, Francijas, Islandes, Ungārijas, Polijas, Slovākijas, Somijas, Dānijas, Zviedrijas, Beļģijas-Flandrijas, Rumānijas, Čehijas, Austrijas, Portugāles, Itālijas, Spānijas, Īrijas, Kipras.”
 
4.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pamatnostādņu 81.lpp ir sekojošs teksts
"Papildus Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumiem, būs pieejami šādi pasākumi:
- Valsts izglītības attīstības aģentūras un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotais 7.2.1. SAM pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros";
- Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotais 8.3.3. SAM projekts "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā";
- Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais 8.3.4. SAM projekts "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus";
- LDDK īstenotais 8.5.1. SAM projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”."

Visi tekstā minētie projekti ir iepriekšējā plānošanas perioda projekti. Visi projekti izbeidz savu darbību līdz 2023.gada 31.decembrim, kas neatbilst visam patanostādnēs norāditajam periodam - 2022. līdz 2027. gadam. Informācija par projektiem ir jālabo, norādot to darbības periodu.
Tāpat arī 7.2.1. SAM pasākumu “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" kopš 2022.gada īsteno tikai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
Piedāvātā redakcija
Papildus Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumiem, būs pieejami šādi pasākumi:
- Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotais 7.2.1. SAM pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" līdz 2023. gada 31. decembrim;
- Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotais 8.3.3. SAM projekts "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" līdz 2023. gada 31. decembrim, bet no 2024. gada 1. janvāra 4.2.3.4. SAM pasākums "Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā;
- Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais 8.3.4. SAM projekts "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" līdz 2023.gada 31.decembrim;
- LDDK īstenotais 8.5.1. SAM projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” līdz 2023.gada 31.decembrim.
5.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Pamatnostādņu projekts “Sporta politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” (izsludinātas valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 29.aprīlī), kuru mērķis ir veicināt iedzīvotāju regulāru iesaisti sporta aktivitātēs, attīstīt talantus un radīt priekšnoteikumus izcilu rezultātu sasniegšanai sportā. Kā viena no mērķa grupām ir noteikta personas ar īpašām vajadzībām – iedzīvotāju daļa, kurām ir ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi un kurām var būt noteikta invaliditāte."Pamatnostādņu projekts “Sporta politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” (izsludinātas valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 29.aprīlī), kuru mērķis ir veicināt iedzīvotāju regulāru iesaisti sporta aktivitātēs, attīstīt talantus un radīt priekšnoteikumus izcilu rezultātu sasniegšanai sportā. Kā viena no mērķa grupām ir noteikta personas ar īpašām vajadzībām – iedzīvotāju daļa, kurām ir ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi un kurām var būt noteikta invaliditāte."
Piedāvātā redakcija
Sporta politikas pamatnostādnes 2022.-2027.gadam (Ministru kabineta 2022.gada 31.maija rīkojums nr. 397), kuru mērķis ir veicināt iedzīvotāju regulāru iesaisti sporta aktivitātēs, attīstīt talantus un radīt priekšnoteikumus izcilu rezultātu sasniegšanai sportā. Kā viena no mērķa grupām ir noteikta personas ar funkcionāliem traucējumiem – iedzīvotāju daļa, kurām ir ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi un kurām var būt noteikta invaliditāte.