Atzinums

Projekta ID
22-TA-264
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
25.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka, izskatot vienlaikus ar likumprojektu virzīto Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21.oktobra noteikumos Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"” (turpmāk – Grozījumu noteikumos Nr.876 projekts), secināts, ka spēkā esošais pilnvarojums Ministru kabineta no 2008. gada 21.oktobra noteikumu Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi" izdošanai nav pietiekams, lai regulētu visus Grozījumu noteikumos Nr.876 projektā paredzētos jautājumus. Līdz ar to lūdzam precizēt likumprojekta 6.panta sesto daļu, paredzot pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā kompensē centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājumu, kā arī kārtību, kādā piemēro kompensācijas maksājumu korekciju. Atbilstoši minētajam lūdzam papildināt arī likumprojekta anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Priekšlikums
Ierosinām precizēt likumprojekta nosaukumu, lai labāk atspoguļotu tā mērķi, piemēram, "Energoresursu cenu pieauguma ietekmi mazinošo pasākumu likums" vai tamlīdzīgi.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts
Priekšlikums
Atzīmējam, ka iebildumi un priekšlikumi par likumprojektu sniegti arī elektroniskās saskaņošanas laikā ārpus TAP sistēmas 2022.gada 24. - 25.janvārī.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Likumprojekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt likumprojekta 1.panta nepieciešamību, ņemot vērā, ka likumos definētie termini ir sistēmiski piemērojami visās attiecīgo jomu regulējošās tiesiskajās attiecībās, un tas nav īpaši jānorāda katrā jaunā likumā. Vēršam uzmanību arī uz to, ka likumprojekta 1.pants atsaucas uz citos likumos lietotajiem “terminiem un jēdzieniem". Ņemot vērā, ka likumos netiek definēti jēdzieni, nav viennozīmīgi skaidrs, kāpēc likumprojekta 1.pantā lietots šāds formulējum.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Likumprojekts
Priekšlikums
Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām normatīvajos aktos neveido nodaļas, kurās ir tikai viens pants. Līdz ar to ierosinām tiesisko regulējumu par atbalsta pasākumu finansēšanas kārtību un apjomu ietvert likumprojekta I nodaļā, savukārt likumprojekta IV nodaļu svītrot.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Likumprojekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai šī likumprojekta norma nedublē Likuma "Likums par budžetu un finanšu vadību" 9.pantā noteikto regulējumu. Nepieciešamības gadījumā ierosinām dublējošo tiesisko regulējumu no likumprojekta svītrot.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Likumprojekts
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot, kas šī panta izpratnē ir "piešķirtais atbalsts", un nepieciešamības gadījumā precizēt likumprojektu. Vēršam uzmanību, ka likumprojekta 13.pants regulē atbalsta pasākumu finansēšanu un valsts budžeta apropriāciju piešķiršanu un pārdali, nevis atbalsta piešķiršanu.
Piedāvātā redakcija
-