Atzinums

Projekta ID
24-TA-481
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
12.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Nepieciešams informatīvā ziņojuma projekta 6.2.pielikumu “VIS izmaiņām papildus nepieciešamais finansējums 2024.gadam” papildināt ar detalizētiem aprēķiniem.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma projekta 6.3.pielikumā “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca faktiskie izdevumi par IT sistēmu uzturēšanu” norādīts, ka izdevumi 2023.gadā veido 81 221 000 euro, savukārt 3.2.pielikumā “Papildus nepieciešamā finansējuma salīdzinājums ar plānotajām izmaiņām slimnīcu tīkla attīstībā - uzņemšanas nodaļā, observācijas maksājumam un digitalizācijas procesa ieviešanai” minētajai slimnīcai plānoti izdevumi 2024.gadam 46 125 136 euro. Ņemot vērā, ka finansējuma apmērs būtiski atšķiras, nepieciešams precizēt vai sniegt skaidrojumu. Vienlaikus nepieciešams sniegt skaidrojumu, kāpēc digitālā maksājuma aprēķina metodikai par pamatu tiek izvēlēta tieši VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma projekta 6.pielikumā “Papildus nepieciešams finansējums ikgadējam digitalizācijas maksājumam sākot no 2024.gada un turpmāk ik gadu” un 6.1.pielikumā “Papildus nepieciešams finansējums vienreizējam digitalizācijas maksājumam 2024.gadā” norādīts, ka iestādēm, kurām pēc aprēķina prognozēts mazāks finansējums par 10 000 euro, piemērots vidējais maksājums 10 000 euro. Nepieciešams sniegt skaidrojumu, uz kādiem pieņēmumiem piemērots tieši šāds finansējuma minimālais slieksnis.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Atbilstoši informatīvā ziņojuma projekta 5.pielikumā “Finansējums par pacientu observāciju 24 stundas, gada apjoms pēc reformas” un 4.3.pielikumā norādītajam elementu “U”, “A” un “N” finansējuma aprēķinam tiek piemēroti koeficienti. Nepieciešams precizēt informatīvā ziņojuma projekta pielikumu, norādot katram koeficientam pamatojumu, kāpēc tādi tiek noteikti un kā tie veidojas.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Nepieciešams skaidrot, kā informatīvā ziņojuma projekta 4.3.pielikumā veidojas finansējums “uz vienu ārsta posteni gadā M, EUR” 13 856,88 euro apmērā.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā, ka informatīvā ziņojuma projekta 4.pielikumā “Uzņemšanas nodaļas maksājums pēc reformas” un 4.2.pielikumā “Uzņemšanas nodaļas speciālistu atalgojumam nepieciešamā finansējuma aprēķins (pēc reformas 2024.gadā)” atšķiras sniegtā informācija par ārstniecības iestādes uzņemšanas nodaļai plānoto finansējumu, nepieciešams to salāgot vai sniegt skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā, ka informatīvā ziņojuma projekta 1., 3.2. “Papildus nepieciešamā finansējuma salīdzinājums ar plānotajām izmaiņām slimnīcu tīkla attīstībā - uzņemšanas nodaļā, obervācijas maksājumam un digitalizācijas procesa ieviešanai”, 4. “Uzņemšanas nodaļas maksājums pēc reformas” un 4.1.pielikumā “Uzņemšana pa elementiem pēc reformas 2024.gadā” atšķiras sniegtā informācija par VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” uzņemšanas nodaļai plānoto finansējumu, nepieciešams to salāgot vai sniegt skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Nepieciešams precizēt informatīvā ziņojuma projektu, pārliekot informāciju par kopējo nepieciešamo valsts budžeta finansējumu un to avotu no II sadaļas “Plānoti pasākumi 2025.gadā un turpmāk” uz I sadaļu “Plānoti pasākumi 2024.gadā”.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Nepieciešams papildināt informatīvā ziņojuma projekta I sadaļas “Plānotie pasākumi 2024.gadā” 3.punktu “Digitalizācijas maksājums”, sniedzot informāciju par sagaidāmo rezultātu pēc digitālizācijas maksājuma piešķiršanas ārstniecības iestādēm.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Nav atbalstāma papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršana no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 20.00.00 “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana” I sadaļas “Plānoti pasākumi 2024.gadā” 5.punktā “Uzraudzības pasākumu stiprināšana” paredzētajai NVD divu amata vietu izveidei, jo plānotais pasākums nav tieši saistīts ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Līdz ar to precizējams informatīvā ziņojuma projekts un MK sēdes protokollēmuma projekts.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma projekta I sadaļas “Plānotie pasākumi 2024.gadā” 4.punktā “Metodiskās vadības institūcijas” norādīts, ka metodiskā vadības centra darbības nodrošināšanai tiks pieprasīts papildu finansējums no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 20.00.00 “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana” rezervētajiem 275 000 000 euro 2024.-2026.gadam. Nepieciešams precizēt minēto punktu, norādot pasākumu nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma apmēru un tā aprēķinu. Attiecīgi precizējams MK sēdes protokollēmuma projekts.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma projektā sniegto informāciju par Veselības ministrijas plānotajiem pasākumiem, rodas būtisks jautājums par slimnīcu kapacitāti šos pasākumus nodrošināt. Līdz ar to ir nepieciešams papildināt informatīvā ziņojuma projektu ar informāciju par slimnīcu spēju nodrošināt noteiktos cilvēkresursus un kapacitāti īstenot paredzētos pasākumus.
Piedāvātā redakcija
-
13.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Nepieciešams precizēt MK sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu, papildinot to ar nepieciešamā finansējuma apmēru 2025.gadam un turpmāk ik gadu. Vienlaikus svītrojams MK sēdes protokollēmuma projekta 3. un 4.punkts, jo tajos paredzētais iekļaujams MK sēdes protokollēmuma projektā pie Veselības ministrijas sagatavotā Ministru kabineta rīkojuma projekta par finansējuma pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 20.00.00 “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana”.
Piedāvātā redakcija
-
14.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
MK sēdes protokollēmuma projekta 5. un 6.punkts paredz jau ieviest un nodrošināt pasākumus, kam būs nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums, savukārt informatīvā ziņojuma projektā minēto pasākumu ieviešanai un nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma apmērs nav norādīts. Līdz ar to precizējams MK sēdes protokollēmuma projekta 5. un 6.punkts, paredzot turpmākos uzdevumus VM, attiecīgi precizējot informāciju informatīvā ziņojuma projektā.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma projekta II sadaļas “Plānoti pasākumi 2025.gadā un turpmāk” 2.3.apakšpunktā lietoto atsauci Nr.3.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam informatīvā ziņojuma projekta 1.sadaļu “Pacientu novērošana jeb observāciju, apmaksas principi” papildināt ar norādi arī uz 1.pielikumu.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam informatīvā ziņojuma projektā sanumurēt lapaspuses.
Piedāvātā redakcija
-
18.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt MK sēdes protokollēmuma projekta 1.punktu, jo tajā divas reizes ir lietots cipars “1”.
Piedāvātā redakcija
-