Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-850
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
24.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ierosinām precizēt rīkojuma projekta 2. punktu atbilstoši faktiskajai situācijai un arī attiecīgi rīkojuma projekta 1. punktam, ņemot vērā, ka atsavināta tiek tikai nekustamā īpašuma daļa, līdz ar to arī īpašuma tiesības tiks nostiprinātas uz nekustamā īpašuma daļu, nevis uz visu rīkojuma projekta 1. punktā minēto nekustamo īpašumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Tiesiskās skaidrības nodrošināšanai lūdzam anotācijā ietvert informāciju par to, vai anotācijas 1.3. sadaļā norādītie nekustamā īpašuma apgrūtinājumi attiecas arī uz rīkojuma projekta 1. punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināmo daļu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijas 1.3. sadaļas "Problēmas aprakstā" ietverta pretrunīga informācija par atsavināšanas procesā īpašnieces izteiktajiem lūgumiem un prasījumiem, t.i.:
1) 6. rindkopā norādīts, ka atsavināmā nekustamā īpašuma īpašniece lūgusi nodrošināt netraucētu piekļuvi citiem ar Īpašnieci saistītajām personām (ģimenes locekļi) piederošajiem nekustamajiem īpašumiem “Eriņi 1”, Codes pagastā, Bauskas novadā (kadastra Nr. 4052 007 0047), un “Pūķi”, Codes pagastā, Bauskas novadā (kadastra Nr. 4052 007 0049) no valsts autoceļa P88 “Bauska–Linde” puses, turklāt ar nosacījumu, ka jaunais ceļš tiek izbūvēts pirms tiek uzsākti attiecīgie būvdarbi Rail Baltica objektu izbūvei, lai neierobežotu īpašnieku tiesības racionāli un funkcionāli izmantot sev piederošos īpašumus;
2) 8. rindkopā norādīts, ka apmierināti īpašnieces prasījumi un Īpašniece ir informēta par piekļuves nodrošināšanu nekustamajam īpašumam “Senlejas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 009 0041) - Codes pagastā, Bauskas novadā, no valsts autoceļa P88 “Bauska–Linde” puses, norādot, ka atbilstoši par Rail Baltica projekta projektēšanu atbildīgās institūcijas izvērtējumam un ar vietējo pašvaldību saskaņotajai precizētai projektēto ceļu shēmai piekļuve nekustamajam īpašumam paredzēta pa projektētu pašvaldības nozīmes autoceļu ar pieslēgumu gan valsts autoceļam P88 “Bauska–Linde”, gan valsts autoceļam P87 “Bauska–Aizkraukle”. Par projektēšanu un par būvdarbiem atbildīgā institūcija nodrošinās tādu darbu veikšanas un darbu organizācijas projektu izstrādi, lai iespēju robežās īstenotu Īpašnieces interesi būvdarbu laikā piekļūt nekustamajam īpašumam no valsts autoceļa P88 “Bauska–Linde” puses. Turklāt arī no Tiesību akta lietai  pievienotā Satiksmes ministrijas 2023. gada 30. marta lēmuma Nr. 03.1-14/885 "Par taisnīgas atlīdzības apmēra noteikšanu sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma “Senlejas” Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas atsavināšanai" 3.3. apakšpunkta izriet, ka īpašniece tiks informēta par piekļuves nodrošināšanu nekustamajam īpašumam “Senlejas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 009 0041) - Codes pagastā, Bauskas novadā, no valsts autoceļa P88 “Bauska–Linde” puses. Ievērojot minēto, tiesiskās skaidrības nodrošināšanai aicinām savstarpēji saskaņot "Problēmas apraksta" 6. un 8. rindkopā ietverto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-