Atzinums

Projekta ID
21-TA-1484
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
06.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Tieslietu ministrijā ir izskatīts Ekonomikas ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr.103 “Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai”” (turpmāk – projekts) un par to izsakām šādus iebildumus.
Projekta 1. punktu, kurā paredzēts grozīt Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumu Nr.103 “Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai” (turpmāk – noteikumi) izdošanas norādi un papildināt to ar Energoefektivitātes likuma 7. panta sesto daļu, piedāvājam papildus izvērtēt un šādu grozījumu svītrot. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Energoefektivitātes likuma 7. panta sestajai daļai ir izdoti Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumi Nr.221 “Noteikumi par kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos, un to apmēru, kā arī valsts energoefektivitātes fonda līdzekļu izmantošanu”, kas nosaka vispārējo kārtību energoefektivitātes projektu īstenošanai. Savukārt Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturtajā daļā esošais pilnvarojums Ministru kabineta tiesības saistībā ar noteikumos un projektā paredzēto speciālo regulējumu par viendzīvokļa mājām neierobežo un projektā paredzēto regulējumu var noteikt esošā pilnvarojuma ietvaros. Papildus norādām, ka Ministru kabineta noteikumos likuma pilnvarojuma norādi nevar grozīt (papildināt), ja vienlaikus Ministru kabineta noteikumu 1. punktā netiek papildus iekļauts konkrēta likuma pilnvarojuma norma. Projektā šāds grozījums netiek paredzēts, turklāt atbilstoši jaunam pilnvarojumam, noteikumos būtu jāiekļauj viss regulējums atbilstoši jaunajam pilnvarojumam, bet normu dublēšana dažādos noteikumos nav atbalstāma.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Noteikumu 8., 9. un 10. punktu, kurās ir iekšējās atsauces uz noteikumu 6. punktā paredzēto regulējumu, nepieciešams izvērtēt un precizēt vai svītrot. Vēršam uzmanību, ka projektā paredzēta noteikumu 6. punkta un citu normu svītrošana. Tādējādi iekšējās atsauces par atbalsta saņēmēju (formālas) vai kredītiestādes informēšanas pienākumu par projekta 6. punktā minētajām prasībām nebūs korektas. Papildus norādām, ka saistībā ar projektā paredzēto regulējumu sabiedrībai “Altum” nepieciešams pārskatīt ar kredītiestādēm noslēgtos līgumus un tos precizēt atbilstoši projektā paredzētajiem grozījumiem.
 
Piedāvātā redakcija
-