Atzinums

Projekta ID
23-TA-1073
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
25.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam anotācijā sniegt pēc iespējas kvantitatīvu novērtējumu par investīcijas efektivitāti, plānoto ietekmi uz attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu, informāciju par atdevi un ietekmi uz ekonomikas transformāciju, kā arī potenciālo ietekmi uz IKP.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā sniegtā atbalsta disproporciju Latvijas reģionu griezumā, lūdzam sniegt skaidrojumu kā Altum sekmēs aizdevumu garantiju pieejamību Latgales reģionā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Izsekojamības un noteiktības nolūkā lūdzam anotācijā iekļaut informāciju par ALTUM lēmuma apstrīdēšanas kārtību, tādējādi informējot adresātus par tālākām minēto lēmumu apstrīdēšanas tiesībām. Uzskatām, ka vispārējā civiltiesiskā kārtībā apstrīdami lēmumi nav pašsaprotamas cita normatīvā akta regulētas tiesības.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Iebildums
Lūdzam pievienot anotācijas pielikumu, kurā aktualizēti dati par esošo atbalsta programmas īstenošanas gaitu, kā arī izvērtēta turpmāka atbalsta programmas ietekme, riski un sagaidāmie zaudējumi, finansiālais rezultāts un atbalsta programmas īstenošanas izmaksu noteikšanas principi, piemēram, atbilstība segtajam riskam, kredītriskam, izsniegšanas un ilgtermiņa darbības izdevumi, kā arī iekļauta informācija par zaudējumu segšanu, kas pārsniedz pirmo zaudējumu noteikto robežu, no piesaistītiem finanšu resursiem, kā arī informācija par maksas par Altum noslogoto kapitālu iecenošanu, maksas apmēru, kā arī pamatojumu par vadības izmaksas izmaiņām finanšu instrumentu griezumā, lai ievērotu Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto. Tai skaitā lūdzam izvērtēt noteikumu projektā ietverto grozījumu attiecībā uz iespēju mainīt/ palielināt vai samazināt ERAF finansējumu, ietekmi uz apstiprināto programmas rādītāju novērtējumu pie iespējamām ERAF finansējuma izmaiņām.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma ir attiecināma tikai uz Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodu, attiecīgi lūdzam no pirmā punkta ievadteikuma svītrot vārdus "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas".
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta ietvaros noteikt skaidru demarkāciju atbalstāmo darbību līmenī starp Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 1.2.3.4.pasākuma “Garantijas, portfeļgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai” un 1.2.2.2.pasākuma "Individuālās garantijas digitalizācijai un automatizācijai" ietvaros noteiktajām aizdevumu garantijām.
Tāpat lūdzam precizēt noteikumu projektu ievērojot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam noteikto, piemēram, noteikt, ka pirms individuālās garantijas digitalizācijai vai automatizācijai piešķiršanas ir jāveic EDIC pirmreizējais uzņēmuma novērtējums, kā arī jāsaņem digitālās attīstības ceļa karte.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam precizēt 3.3.apakšpunktu, norādot, ka atbalsts ir pieejams arī mazām vidējas kapitalizācijas sabiedrībām, atbilstoši Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 107.§ un Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regulas Nr.2021/1058, par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu (turpmāk – regula Nr.2021/1058), 5.panta 2.punkta c) apakšpunktā noteiktajam.
Vienlaikus lūdzam šo noteikumu ietvaros noteikt, ka šo noteikumu 3.3.apakšpunktā noteiktās sabiedrības var saņemt atbalstu tikai no šo noteikumu 7.5.apakšpunktā noteiktā finansējuma.
Tāpat lūdzam papildināt anotācijas 1.3.sadaļu, norādot, ka atbilstoši regulas Nr.2021/1058 5.panta 2.punkta c) apakšpunktā noteiktajam Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas periodā nav atbalstāmi lielie komersanti, bet ar finanšu instrumentu finansējumu ir atbalstāmas mazās kapitalizācijas sabiedrības un vidējās kapitalizācijas sabiedrības, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.gada 25.jūnija regulas Nr.2015/1017, par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, 2.panta 6. un 7.punktā noteiktajai definīcijai.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam skaidrot anotācijā nepieciešamību noteikumu projektu papildināt ar vidējas kapitalizācijas sabiedrības definīciju, ņemot vērā, ka noteikumu projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts gan MVU, gan lielajiem uzņēmumiem. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka noteikumu tekstā šī definīcija ir jālieto, t.i., arī uz vidējās kapitalizācijas sabiedrību ir jāattiecina un jāparedz atbilstoši de minimis nosacījumi.

Papildus vidējās kapitalizācijas sabiedrības definīcija ir noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.gada 25.jūnija Regulas (ES) 2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds 2.panta 7.punktā. Lūdzam pārskatīt un precizēt šo punktu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam izvērtēt iespēju noteikumu projektā noteikt komercdarbības atbalsta likmes diferencēšanu atbilstoši komersanta lielumam (mazais, vidējais, mazs vidējās kapitalizācijas vai vidējās kapitalizācijas komersants). Ja netiek paredzēta komercdarbības atbalsta likmes diferencēšana, tad lūdzam anotācijā ietvert skaidrojumu par šādu nosacījumu nepiemērošanu.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ievērojot to, ka no redakcijas nav skaidrs, kā šādā gadījumā tiks aprēķināts subsīdijas ekvivalents, lūdzam papildināt šo punktu ar nosacījumu, kas ietvertu arī bruto dotācijas ekvivalenta aprēķinu atbilstoši Komisijas regulas Nr.1407/2013 4.panta 6.punkta c) apakšpunktam.
 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka par nosacījumu, vai uzņēmums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru, nav iespējams pārliecināties publiski pieejamos resursos un ir jāvērtē pamatojoties uz uzņēmuma apliecinājumu, lūdzam precizēt noteikumu 18.1.apakšpunktu, paredzot atbalsta pretendentam šāda apliecinājuma iesniegšanu.
 
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Šobrīd veidojas situācija, ka subsīdijas ekvivalenta aprēķina nosacījumos nav ietvertas mazas vidējās kapitalizācijas sabiedrības un vidējās kapitalizācijas sabiedrības, līdz ar to aicinām šo noteikumu 3.3.apakšpunktā noteikt, ka minētās sabiedrības šo noteikumu ietvaros ir pielīdzināmas lieliem saimnieciskās darbības veicējiem.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam papildināt MK noteikumu Nr. 383 32. punktu ar atsauci uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai, 68. panta 4. punktā noteiktajām robežvērtībām.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Anotācijas 1.3.sadaļā ir sniegts skaidrojums, ka 1.2.3.4. pasākuma un 1.2.2.2. pasākuma ietvaros pieejamais atbalsts būs pieejams tikai pēc 2023.gada 31.decembra vai brīdī, kad 3.1.1.1. un 13.1.1.1. pasākumam pieejamais finansējums pilnībā ir apgūts. Un, ka noteikumi ir papildināti ar pārejas noteikumu.
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar minēto pārejas noteikumu.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Priekšlikums
Lūdzam precizēt mērķa aprakstu, teikuma beigās papildinot ar vārdu "ietvaros".
Piedāvātā redakcija
MK Noteikumu projekts izstrādāts, lai Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"" iestrādātu normas, lai atbilstoši šiem noteikumiem komersantu garantijas varētu sniegt arī Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ietvaros.
16.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda 1.2.3.4. pasākuma kopējais plānotais un pieejamais finansējums atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam finanšu instrumentu kopīgie īstenošanas noteikumi” ir 35 000 000 euro, t.sk. ERAF finansējums 29 750 000 euro un valsts budžeta finansējums 5 250 000 euro, līdz ar to nav korekti šī noteikumu projekta anotācijas 1.3. un 3. sadaļā norādīt: "1.2.3.4. pasākumam kopumā pieejams finansējums 25 000 000 euro apmērā, tai skaitā 21 250 000 euro ERAF finansējums un  8 500 000 EUR valsts budžeta finansējums.". Lūdzam precizēt anotāciju, norādot, ka 1.2.3.4. pasākuma kopējais finansējums ir 35 000 000 euro, no kuriem 10 000 000 euro ir paredzēti, piemēram, portfeļgarantijām un pārējie 25 000 000 euro, piemēram, pārējām garantijām pilna cikla uzņēmējdarbībai. Attiecīgi lūdzam precizēt arī saistītos noteikumu projektus.
 
Piedāvātā redakcija
-
17.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijas sadaļā pie “Risinājuma apraksta” minēts, ka 1.2.3.4. pasākumam kopumā pieejams finansējums 25 000 000 euro apmērā, tai skaitā  21 250 000 euro ERAF finansējums un  8 500 000 euro valsts budžeta finansējums, savukārt anotācijas “Budžeta” sadaļas 6. punktā norādīts, ka 1.2.3.4. pasākumam kopumā pieejams finansējums 25 000 000 euro apmērā, tai skaitā  21 250 000 euro ERAF finansējums un  3 750 000 euro valsts budžeta finansējums.
Lūdzam minēto informāciju par valsts budžeta finansējumu salāgot.
 
Piedāvātā redakcija
-
18.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 1.-5.punktos norādītā finansējuma apmēru, ievērojot, ka 1., 1.1.punktā jānorāda ERAF finansējuma daļa, kas ir 85%, 2. un 2.1.punktā kopējais pieejamais finansējuma apmērs, savukārt 3., 3.1., 5. un 5.1.punktā jāatspoguļo valsts budžeta finansējuma daļa, kas ir 15%. Vienlaikus lūdzam papildināt 6.punktu ar informāciju par finansējuma sadalījumu pa gadiem.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt noteikumu projekta 6. punktā izteiktajā MK noteikumu Nr. 383 7.5. apakšpunktā ietverto vārdu "atbilstoši normatīvajam aktam" nepieciešamību un pēc nepieciešamības tos svītrot.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka projektu līdzfinansēšana nav uzskatāma par priekšfinansēšanu, lūdzam vārdus "tai skaitā" aizstāt ar vārdiem "kā arī".
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka noteikumu 40.punktā tiek izmantots termins "Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu", savukārt noteikumu 22.punktā tiek lietots termin "Lēmums par garantijas piešķiršanu", attiecīgi lūdzam precizēt šos noteikumu punktus, lai noteikumu tekstā tiktu izmantota vienota terminoloģija lēmumam par de minimis atbalsta piešķiršanu.


 
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka nelikumīga de minimis atbalsta gadījumā ir jāatgūst visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem, aicinām šo punktu izteikt šādā redakcijā:

"Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no valsts atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu."
Piedāvātā redakcija
-