Atzinums

Projekta ID
22-TA-2935
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
10.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekts ir saistīts ar Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi"" (TA-2952) (turpmāk - 5.6.1. SAM grozījumi), lūdzu salāgot abos noteikumu projektos pārdalāmās summas, jo 5.6.1. SAM grozījumos tiek palielināts finansējums 1 354 783 euro apmērā, savukārt 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtai "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" tiek samazināts1 354 784 euro apmērā. Attiecīgi precizējot arī kopsummu un informāciju anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Lūdzam saglabāt noteikumu projekta 12. punktā svītroto atsauci uz  Ministru kabineta 2020. gada 10. marta noteikumu Nr. 130 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi" (turpmāk - MK noteikumu Nr.130) 22.punktu, ņemot vērā, ka minētais punkts nedrīkst būt svītrots.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Ierosinātās izmaiņas apakšpunkta redakcijā paredz, ka VSIA "Rīgas cirks" 35.6.apakšpunktā uzskaitītās izmaksas nebūs attiecināmas, kas ir pretrunā Informatīvajā ziņojumā „Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem” norādītajam.
Piedāvātā redakcija
35.6. ar kultūras mantojumu saistītās iekštelpu un ārtelpu ekspozīcijas izmaksas, aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas, šo noteikumu 14.1., 14.2., 14.3. un 14.4. apakšpunktā noteiktajiem objektiem, nepārsniedzot 25 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, šo noteikumu 14.5. apakšpunktā noteiktajam objektam, nepārsniedzot 100 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju izmaiņām intervences kodos, ņemot vērā  noteikumu projektā ierosintās finansējuma izmaiņas.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, kādā periodā tiks nodrošināti nepieciešamie līguma grozījumi Lielās Ģildes pārbūves projektā, lai atbrīvotu nepieciešamo finansējumu citu projektu pārdalēm un īstenošanai.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.3.sadaļas "Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi" apakšadaļā "Risinājuma apraksts" iekļauto informāciju par VSIA "Rīgas cirks" projekta pabeigšanai nepieciešamo finansējumu, norādot to pa finansējuma avotiem, tādejādi nodrošinot skaidru un nepārprotamu informācijas izsekojamību. Vēršam uzmanību, ka ar noteikumu projekta grozījumiem minētajam projektam tiek piešķirts finansējums 1 463 281 euro (gan ES fondu finansējums, gan līdzfinansējums).
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ievērojot to, ka MK noteikumu Nr. 130 paredz, ka to ietvaros tiks īstenoti gan projekti, kuriem tiek sniegts komercdarbības atbalsts saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 53. pantu, gan projekti, kuru ietvaros komercdarbības atbalsta sniegšana nav paredzēta, lūdzam skaidrot anotācijā pie kuras no šīm kategorijām pieder anotācijas 1.3.sadaļā ietvertajā tabulā uzskaitītie projekti.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ievērojot MK noteikumu Nr. 130 21.punktā norādīto, ka projekti tiks īstenoti līdz 2023.gada beigām, lūdzam papildināt MK noteikumu projektu ar jaunu punktu, norādot, ka iepirkumi projektu īstenošanas vajadzībām jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru. Vēršam uzmanību, ka potenciāla komercdarbības atbalsta sniegšana preču piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju līmenī ir izslēdzama tikai tad, ja attiecībā uz šiem subjektiem tiek organizēts iepirkums, kas atbilst publiskā iepirkuma principiem, īstenojot konkurenci nodrošinošu, pārredzamu, nediskriminējošu un beznosacījumu konkursa procedūru (skat. Eiropas Komisijas Paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu ((2016/C 262/01) 89.-96.punkts).
 

 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka  izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana ir priekšnosacījums, lai konstatētu finansējuma apmēru, kas sniegts kā komercdarbības atbalsts, piemērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 53. pantu (skat. Komisijas regulas Nr.  651/2014 53. panta 6.punktu), attiecīgi lūdzam saglabāt MK noteikumu 22.punkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka  izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana ir priekšnosacījums, lai konstatētu finansējuma apmēru, kas sniegts kā komercdarbības atbalsts, piemērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 53. pantu (skat. Komisijas regulas Nr.  651/2014 53. panta 6.punktu), attiecīgi lūdzam saglabāt MK noteikumu Nr. 130 23.punktā atsauci uz MK noteikumu Nr. 130 22.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Ierosinām papildināt punkta redakciju, lai būtu viennozīmīgi saprotams, ka projekta „Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā” (projekta Nr.5.5.1.0/20/I/005) ietvaros netiks sasniegti noteikumu 8.1. apakšpunktā noteiktie iznākuma rādītāji.
Piedāvātā redakcija
"8.1 Šo noteikumu 14.3. apakšpunktā noteiktā objekta “Lielās ģildes Amatu ielā 6” atjaunošanu paredzēts īstenot sadalot posmos, specifiskā atbalsta ietvaros tiek nodrošināts objekta “Lielās ģildes Amatu ielā 6” atjaunošanas pirmais posms, kuru īstenojot ir sasniedzams specifiskā atbalsta uzraudzības rādītājs – izstrādāts un būvvaldē saskaņots objekta “Lielās ģildes Amatu ielā 6” atjaunošanas darbu būvprojekts, pirmā posma ietvaros neparedzot noteikumu 8.1. apakšpunktā noteikto iznākuma rādītāju sasniegšanu.
12.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ņemot vērā grozījumu būtību 36.punktā, lūdzam anotāciju papildināt ar papildu informāciju, kāpēc ir noteikts šāds izņēmums no Finanšu ministrijas vadlīniju Nr.2.1. “”Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”18.3.apakšpunktā noteiktā, piemēram, citastarp, skaidrojot, ka šāds izņēmums ir saskaņā ar MK pielemto.

 
Piedāvātā redakcija
-