Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1134
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
16.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Attiecībā uz papildu nepieciešamo finansējumu, sākot ar 2022.gadu, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumiem, norādām, ka Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 01.11.00 “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana” katru gadu tiek plānoti līdzekļi (2022.- 2024.gadā – 1 245 316 euro ik gadu) pedagogu profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanas nodrošināšanai un pedagogu kompetences paplašināšanai. Līdz ar to, uzskatām, ka profesionālās kompetences pilnveides pasākumi pedagogiem ir nodrošināmi esošo līdzekļu ietvaros, pārskatot nozares politikas un veicamo uzdevumu prioritātes šajā jomā esošā budžeta ietvaros.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Attiecībā uz papildu nepieciešamo finansējumu mācību līdzekļu iegādei - interešu izglītībai (pirmsskola, 1.-9.klase) un mācību līdzekļu nomaiņas nodrošinājumam latviešu valodā vispārizglītojošo skolu 1.-6.klases izglītojamiem, norādām, ka Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 01.14.00 “Mācību literatūras iegāde” katru gadu tiek plānoti līdzekļi (2022.-2024.gadā – 4 585 452 euro ik gadu), lai nodrošinātu mācību līdzekļu, tai skaitā mācību literatūras iegādi, valstspilsētu un novadu pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, licencētas vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas. Līdz ar to, uzskatām, ka mācību līdzekļu iegāde ir nodrošināma esošo līdzekļu ietvaros. Vienlaikus atzīmējam, ka atbilstoši Ministru Kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.41 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm" ministrijas sadala likumā par valsts budžetu kārtējam gadam mācību līdzekļu iegādei iedalīto finansējumu, savukārt noteikumos nav noteikts valsts budžeta finansējuma minimums uz vienu izglītojamo mācību līdzekļu iegādei, kā arī šobrīd precīzi nav zināms izglītojamo skaits uz 2023.gada 1.septembri.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Ņemot vērā, ka likumprojektā paredzēto normu īstenošanai ir nepieciešams papildu finansējums gan no valsts, gan no pašvaldību budžetiem (kopā nepieciešams: 2022.gadā - 35 856 euro, 2023. gadā - 1 773 577 euro, 2024.gadā - 5 334 098 euro, 2025.gadā - 7 672 465 euro, 2026.gadā - 9 056 427 euro un turpmāk ik gadu - 8 981 007 euro),  uzskatām, ka likumprojekts ir virzāms izskatīšanai tikai pēc tam, kad Ministru kabinets, gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta izskatīšanas procesā, izskatot visu nozaru ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtos prioritāro pasākumu pieteikumus, ir atbalstījis priekšlikumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likumprojektā paredzēto uzdevumu īstenošanai.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Likumprojekta anotācijā minēts, ka interešu izglītības programmu īstenošanas (mazākumtautību valodas un kultūrvēstures apguvei) finansējuma apmērs pedagogu darba samaksai un VSAOI tiks nodrošināts  50% no valsts budžeta un 50% no pašvaldību budžetiem, tomēr likumprojektā šāda norma nav paredzēta, līdz ar to lūdzam attiecīgi precizēt likumprojektu, papildinot to. 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam aizpildīt anotācijas 3.sadaļas 5.1. un 5.3. apakšpunktus.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lai novērtētu kopējo likumprojekta finansiālo ietekmi, lūdzam anotācijai pievienot detalizētus aprēķinus, kur būtu skaidri redzams nepieciešamais papildu finansējums visu likumprojektā iekļauto izmaiņu nodrošināšanai sadalījumā gan valsts budžetam, gan pašvaldību budžetiem.
Ņemot vērā, ka likumprojektam ir ietekme uz pašvaldību budžetiem svarīgs šajā jautājumā ir Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis.
Piedāvātā redakcija
-