Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1083
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
01.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā svītrot vai precizēt noteikumu projekta 11.punktu, tai skaitā ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 2. punkta prasības. Vērām uzmanību, ka redakcionāli nav skaidrs, ko nozīmē "īstenot ar ierobežotu projektu iesniedzēju loku". Pieļaujam, ka ar minēto normu plānots noteikt, ka investīcijas projektu iesniedzēji tiek atlasīti ierobežotā projektu iesniegumu atlasē. Tomēr vēršam uzmanību, ka no Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 panta neizriet tādi projektu iesniegumu atlases veidi kā ierobežota atlase vai atklāts konkurss, un šādas atlases īstenošanas kārtība vai kritēriji. Turklāt pieļaujamie investīciju projektu iesniedzēji un to sadarbības partneri tiek nepārprotami noteikti noteikumu projekta 16.punktā, savukārt 17.punktā noteikts, kurām personām ir tiesības iesniegt projekta iesniegumu, līdz ar to noteikumu projekta 11.punkts pēc būtības ir lieks.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka no noteikumu projekta 30. - 34.punkta un no noteikumu projekta kopumā nav skaidrs, kas un kā pieņem lēmumu par investīcijas projekta iesnieguma apstiprināšanu. No noteikumu projekta izriet, ka nozares ministrija izvērtē un apstiprina finansējuma saņēmēja investīcijas projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem, bet nav skaidrs, vai tas nozīmē lēmuma pieņemšanu par investīcijas projekta iesnieguma apstiprināšanu. Savukārt atbalsta sniedzējs noslēdz ar projekta iesniedzēju (finansējuma saņēmēju) vienošanos par investīcijas projekta īstenošanu, tomēr nepieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu kopumā. Ievērojot minēto, lūdzam attiecīgi precizēt noteikumu projektu vai arī sniegt atbilstošu skaidrojumu noteikumu projekta anotācijā.
Vēršam uzmanību arī uz to, ka attiecīgo pārvaldes lēmumu pieņemšanai, ja tie ir administratīvi akti, jāatbilst Administratīvā procesa likumā (APL) noteiktajai kārtībai un principiem, ievērojot, ka Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 pantā nav noteikta īpaša, no APL atšķirīga kārtība.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 115. punktu "Noslēguma jautājumos nosaka pārejas kārtību no pastāvošā tiesiskā regulējuma uz jauno tiesisko regulējumu. Noslēguma jautājumos neietver normas, kas darbojas pastāvīgi." Vēršam uzmanību, ka šobrīd noteikumu projekta VII nodaļā ir ietverti arī pastāvīgi finansējuma saņēmēja un atbalsta sniedzēja pienākumi un tiesības, līdz ar to attiecīgais regulējums iekļaujams noteikumu projekta pamattekstā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam norādīt regulas pilnu nosaukumu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumi Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 171. punkta prasībām, kā arī nepieciešamības gadījumā pieteikt regulas nosaukuma saīsinājumu turpmākai lietošanai noteikumu projektā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt regulas nosaukuma pierakstu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 171. punkta prasībām.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ierosinām precizēt, piemēram, aizstājot vārdus "finansējums tiks nodrošināts" ar vārdiem "finansējumu piešķir" vai tamlīdzīgi.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekta 28.punkta ievaddaļa paredz, ka "Investīcijas projekta iesnieguma un investīcijas projekta īstenošanai nepieciešamās informācijas iesniegšanu nodrošina vienā no šādiem veidiem", kā arī ņemot vērā, ka 28.punkts nenoteic investīcijas projekta iesniegšanas kārtību, bet gan tikai to, ka dokumenti iesniedzami vai nu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā, vai arī elektroniska dokumenta veidā, lūdzam attiecīgi precizēt noteikumu projekta 29.punktu, aizstājot vārdu "kārtībā" ar vārdu "veidā". Minētais attiecas arī uz noteikumu projekta 32. un 33. punktu. 
Piedāvātā redakcija
-