Atzinums

Projekta ID
21-TA-34
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
03.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
5.   Lūdzam papildināt likumprojektu, precizējot Autopārvadājumu likuma 9.panta pirmās daļas redakciju, nosakot, ka šajā daļā noteiktā prasība par pavadzīmes noformēšanu vismaz trijos eksemplāros ir attiecināma tikai uz papīra formā sagatavotajām pavadzīmēm.
Ja ar likumprojektu tiek papildināta Autopārvadājumu likuma 8.panta ceturtā daļa, paredzot, ka pavadzīmi var noformēt arī elektroniski un, tad tai ir viens eksemplārs, rodas pretruna ar spēkā esošo Autopārvadājumu likuma 9.panta pirmās daļas redakciju: “Ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, pavadzīmi noformē vismaz trijos eksemplāros un tos paraksta nosūtītājs un pārvadātājs. Pirmo pavadzīmes eksemplāru izsniedz nosūtītājam, otro — saņēmējam, bet trešais pavadzīmes eksemplārs paliek pie pārvadātāja.” Līdz ar to, lai neveidotos pretruna, uzskatām, ka ir precizējama arī Autopārvadājumu likuma 9.panta pirmā daļa.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
1. Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) virzītais koncepts (priekšlikumi) pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili jomas regulējuma pilnveidošanai paredz ieviest un noteikt jaunu lieguma veidu – numura zīmes aizturēšanu (noņemšanu) un liegumu izmantot transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru vai vieglo automobili – nodokļu administrēšanas un kontroles procesā un saimnieciskās darbības apturēšanas procesā. Proti, plānots virzīt regulējumu, nosakot, ka liegumu izmantot transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru vai vieglo automobili var piemērot ne tikai nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanas procesā, bet arī pirms tā - tematiskajā pārbaudē (nodokļu administrācijas pārbaudē). Turklāt atbilstoši Satiksmes ministrijas ierosinājumam minētais liegums piemērojams transportlīdzeklim, nevis pārvadātājam. Ievērojot minēto un to, ka diskusija par priekšlikumu gala versiju nav noslēgusies, lūdzam precizēt likumprojekta 10.pantu (35.panta 3.1 un 6.1daļu), kā arī attiecīgi precizēt anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
2. Lūdzam papildināt likumprojekta 16. un 17.pantā piedāvāto Autopārvadājumu likuma 57.panta ceturto daļu un 57.1 panta ceturto daļu ar vārdiem "vai nepienācīgu pildīšanu".
Papildinājums ir nepieciešams, jo, analizējot nodokļu maksātāju tiešsaistes režīmā iesniegtos datus, ir konstatēts, ka daļa no nodokļu maksātājiem sniedz nekorektus un neatbilstošus datus (nav ievadīti korekti personas kodi, vadītāju vārdi/uzvārdi, nobraukums, summa utt.), kas nav izmantojami analīzei, lai noteiktu patiesos ienākumus un nodokļu nomaksas apmēru. Turklāt pēc VID Nodokļu pārvaldes vairākkārtīgi nosūtītās informācijas par kļūdu konstatēšanu daļa nodokļu maksātāju turpina sniegt nekorektus datus. Tātad formāli tiek izpildītas prasības datus iesniegt tiešsaistē, bet tie neatspoguļo patieso situāciju, un netiek ņemti vērā VID norādījumi, tādējādi nelietderīgi tērējot VID resursus un nesasniedzot datu iesniegšanas tiešsaistē ieviešanas mērķi.
Izvērtējot iesniegtos datus par pasažieru pārvadājumu, kur brauciena ilgums norādīts kā “0” vērtība, netika konstatēta likumsakarība, kas liecinātu, ka kļūdas cēlonis būtu izraisīts tehnisku problēmu dēļ un tas būtu sistemātiskas, kļūdas būtu identiskas, atkārtojas un tiek ģenerētas pēc viena un tā paša algoritma, piemēram, visos gadījumos nobraukuma vērtība būtu 0 km, bet km vērtība mēdz būt dažāda no 0,1 km līdz vairākiem km, kā arī brauciena ilgumam nav vienotas pazīmes jeb parametra, līdzīgi par brauciena uzsākšanas gadu un datumu, kļūdas ir no 4.gadiem līdz 0 minūtēm, kas pirmšķietami liecina, ka dati iespējams pirms nosūtīšanas VID tiek mainīti vai laboti (šobrīd visticamāk manuāli).
Tādējādi, lai nodrošinātu korektu datu iesniegšanu tiešsaistē, lūdzam Autopārvadājumu likuma 57.panta ceturto daļu un 57.1 panta ceturto daļu izteikt šādā redakcijā:
“57.pants
(4) Par pārvadātājam noteiktā pienākuma nekavējoties pēc komercpārvadājuma ar taksometru beigām nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par veikto pārvadājumu tiešsaistes režīmā nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu piemēro nauda sodu pārvadātājam no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
2. Lūdzam papildināt likumprojekta 16. un 17.pantā piedāvāto Autopārvadājumu likuma 57.panta ceturto daļu un 57.1 panta ceturto daļu ar vārdiem "vai nepienācīgu pildīšanu".
Papildinājums ir nepieciešams, jo, analizējot nodokļu maksātāju tiešsaistes režīmā iesniegtos datus, ir konstatēts, ka daļa no nodokļu maksātājiem sniedz nekorektus un neatbilstošus datus (nav ievadīti korekti personas kodi, vadītāju vārdi/uzvārdi, nobraukums, summa utt.), kas nav izmantojami analīzei, lai noteiktu patiesos ienākumus un nodokļu nomaksas apmēru. Turklāt pēc VID Nodokļu pārvaldes vairākkārtīgi nosūtītās informācijas par kļūdu konstatēšanu daļa nodokļu maksātāju turpina sniegt nekorektus datus. Tātad formāli tiek izpildītas prasības datus iesniegt tiešsaistē, bet tie neatspoguļo patieso situāciju, un netiek ņemti vērā VID norādījumi, tādējādi nelietderīgi tērējot VID resursus un nesasniedzot datu iesniegšanas tiešsaistē ieviešanas mērķi.
Izvērtējot iesniegtos datus par pasažieru pārvadājumu, kur brauciena ilgums norādīts kā “0” vērtība, netika konstatēta likumsakarība, kas liecinātu, ka kļūdas cēlonis būtu izraisīts tehnisku problēmu dēļ un tas būtu sistemātiskas, kļūdas būtu identiskas, atkārtojas un tiek ģenerētas pēc viena un tā paša algoritma, piemēram, visos gadījumos nobraukuma vērtība būtu 0 km, bet km vērtība mēdz būt dažāda no 0,1 km līdz vairākiem km, kā arī brauciena ilgumam nav vienotas pazīmes jeb parametra, līdzīgi par brauciena uzsākšanas gadu un datumu, kļūdas ir no 4.gadiem līdz 0 minūtēm, kas pirmšķietami liecina, ka dati iespējams pirms nosūtīšanas VID tiek mainīti vai laboti (šobrīd visticamāk manuāli).
Tādējādi, lai nodrošinātu korektu datu iesniegšanu tiešsaistē, lūdzam Autopārvadājumu likuma 57.1 panta ceturto daļu izteikt šādā redakcijā:
“57.1 pants
          (4) Par tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzējam noteiktā pienākuma pēc komercpārvadājuma beigām nekavējoties nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par veikto pārvadājumu nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu piemēro naudas sodu tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzējam no divtūkstoš līdz četrtūkstoš naudas soda vienībām.".
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
3. Lūdzam papildināt likumprojekta 19.pantu ar jaunu pārejas noteikumu  punktu, paredzot, ka likumprojektā ietvertais regulējums, kas skar/ir saistīts ar VID tiesībām piemērot liegumu veikt komercpārvadājumus ar taksometru vai vieglo automobili, tiks piemērots ar dienu, kad stāsies spēkā attiecīgi grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
6. Ņemot vērā, ka likumprojektā ietvertie grozījumi paredz jaunus naudas sodu veidus, lūdzam aizpildīt anotācijas 3.sadaļu “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” par likumprojekta ietekmi uz budžeta ieņēmumiem. Ja objektīvu iemeslu dēļ ietekme nav precīzi aprēķināma, tad lūdzam anotācijas 3.sadaļas 6.punktā norādīt “Nav precīzi aprēķināms" un sadaļā pie “Cita informācija” sniegt skaidrojumu, kādēļ aprēķinus nav iespējams veikt un kādas ir sagaidāmās izmaiņu tendences.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
4. Finanšu ministrija vēlas vērst uzmanību, ka ieņēmumu uzskaiti un nodokļu nomaksu  nosaka ne tikai likums “Par nodokļiem un nodevām”, bet arī citi normatīvie akti nodokļu administrēšanas un grāmatvedības jomā, piemēram, likums “Par grāmatvedību” (ar 2022.gada 1.janvāri – Grāmatvedības likums). Līdz ar to lūdzam šo anotācijā lietoto atsauci vispārināt, norādot attiecīgu jomu, nevis konkrētu vienu normatīvo aktu.
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
1. Finanšu ministrija: Lūdzam likumprojekta 4.pantā attiecībā uz 8.panta ceturtās daļas grozījumiem aizstāt vārdu “noformēt” ar vārdu “sagatavot” un vārdu “elektroniski” ar vārdiem “elektroniskā formā”.
Šādi precizējumi nepieciešami atbilstoši Grāmatvedības likumā, kas stāsies spēkā 2022.gada 1. janvārī, lietotajai terminoloģijai.
Vienlaikus lūdzam likumprojektu papildināt ar kārtību attiecībā uz elektroniskā formā sagatavotas pavadzīmes parakstīšanu vai apliecināšanu, kā arī šo datu glabāšanu analogi kārtībai, kāda ir noteikta Autopārvadājumu likuma 9.panta pirmajā daļā par pavadzīmes, kas ir noformēta papīra formā, eksemplāru parakstīšanu un glabāšanu.
 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
2. Finanšu ministrija: Kā izriet no likumprojekta 18.panta (60.panta sestā daļa), administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 57.panta ceturtajā daļā minēto pārkāpumu veic VID. Tādējādi lūdzam pārliecināties, vai likumprojekta 18.pantā piedāvātajā 60.panta ceturtajā daļā, runājot par pašvaldības policijas kompetenci, ir korekti lietot atsauci uz visu 57.pantu, kā arī precizēt anotācijā norādīto informāciju par kompetento iestādi attiecībā uz administratīvajiem pārkāpumiem, kas minēti šā likuma 57. pantā (anotācijas 18.lpp. norādīts, ka attiecībā uz administratīvajiem pārkāpumiem, kas minēti likuma 57. pantā,  kompetentās iestādes ir Valsts policija vai pašvaldības policija.).
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
3. Finanšu ministrija: Kā izriet no šobrīd VID virzāmā koncepta konkrētā jautājuma noregulēšanai normatīvajos aktos, grozījumi saistībā ar VID tiesībām piemērot liegumu veikt komercpārvadājumus ar taksometru vai vieglo automobili tiks izstrādāti arī likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”. Līdz ar to lūdzam precizēt anotācijā lietoto atsauci (pašreizējā redakcijā tā ir tikai uz veicamajiem grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”).
 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
4.  Finanšu ministrija lūdz papildināt anotācijas sadaļas “Problēmas un risinājumi” problēmas apraksta 2.punktu “2. Par pasažieru pārvadājumiem pēc pieprasījuma” (5.lpp.) ar detalizētāku informāciju, kāda Eiropas Savienības fonda un projekta ietvaros finansēts norādītais pilotprojekts “transports pēc pieprasījuma”, nodrošinot informācijas izsekojamību.
 
Piedāvātā redakcija
-