Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
13.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LLPA saskaņo tiesību aktu. 
Vienlaikus informējam, ka ir pašvaldības, kas iebilst. 

No Noteikumu projekta 76.1.1. apakšpunkta izriet, ka saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" III1 nodaļu dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem ir kvalificējama kā saimnieciskā darbība un šādos gadījumos jāpiemēro komercdarbības atbalsta mehānisms.

Vēršam uzmanību, ka minētās darbības pašvaldība neveic kā tirgus dalībnieks tirgus apstākļos, bet gan ar likumu (likuma “Par pašvaldībām” 15. pants un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pants) uzlikto funkciju ietvaros, turklāt tikai gadījumos, kad tirgus pats nav spējīgs apmierināt dzīvokļu īres vajadzības, jo tieši tas ir pamatā jaunu speciālistu piesaistes problemātikai pašvaldībās gan uzņēmējdarbības, gan publisko pakalpojumu jomās. Turklāt nav saprotams, kādā veidā attiecībā uz dzīvojamo telpu izīrēšanu kvalificētiem speciālistiem uz likuma pamata ir saskatāmas komercdarbības atbalsta raksturojošās pazīmes. 

Ņemot vērā minēto, nepiekrītam 29.04.2022. izziņā sniegtajam skaidrojumam par biedrības “Latvijas Lielo pilsētu asociācija”” 20.12.2021. iebildumu (Nr.145, izziņas 124., 125. lpp.), kur Ventspils valstspilsētas pašvaldības ieskatā minēts nekorekts apgalvojums, ka kvalificēti speciālisti ir sabiedrības grupa, kuras dzīvokļu īres vajadzības var apmierināt tirgus, tāpēc pašvaldības dzīvokļu izīrēšana šādiem mērķiem ir pašvaldības saimnieciskā darbība un, ka attiecībā uz šiem gadījumiem jāpiemēro attiecīgais komercdarbības atbalsta regulējums.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, aicinām:
1) sniegt skaidrojumu, kādā veidā attiecībā uz dzīvojamo telpu izīrēšanu kvalificētiem speciālistiem uz likuma pamata ir saskatāmas komercdarbības atbalsta raksturojošās pazīmes;
2) Noteikumu projekta 76.1.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā";”.
Piedāvātā redakcija
-