Atzinums

Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
10.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Rīkojuma projekta 5.punkts paredz jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu skatīt likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” sagatavošanas procesā, savukārt pamatnostādņu projekta 5.pielikumā ir pasākumi, kuriem nepieciešams papildu finansējums sākot ar 2024.gadu, kā arī atsevišķas ministrijas nav iesniegušas attiecīgus prioritāro pasākumu pieteikumus izskatīšanai likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” sagatavošanas procesā. Līdz ar to nepieciešams precizēt MK rīkojuma projekta 5.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“5. Šā rīkojuma 2.punktā minētajām institūcijām pamatnostādnēs iekļautos pasākumus 2022. gadā īstenot no tām piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, bet jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pamatnostādņu īstenošanai 2023. gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.”.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Veselības ministrija ir iesniegusi prioritārā pasākuma pieteikumu (29_17_P), kurā ir iekļauts nepieciešamais papildu finansējums pamatnostādņu projekta 4.mērķa 4.2.rīcības virziena 7.uzdevuma īstenošanai. Ņemot vērā, ka Veselības ministrijas iesniegtajā 20_17_P kartiņā norādīts, ka pasākumi nav iekļauti Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam finansējuma ierobežojuma dēļ, nepieciešams no pamatnostādņu projekta svītrot 91.lpp. norādīto 189.atsauci uz Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021-2027.gadam.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Nepieciešams precizēt pamatnostādņu projekta 5.pielikuma kopsavilkumā norādīto kopējo finansējumu, ņemot vērā, ka, matemātiski saskaitot, tas neveidojas no pasākumiem uzrādītā finansējuma.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Nepieciešams precizēt pamatnostādņu projekta 5.pielikuma 1.mērķim Labklājības ministrijai norādīto kopējo finansējumu atbilstoši 1.mērķa īstenošanai plānoto uzdevumu kopsummai, attiecīgi precizējot kopējo pamatnostādņu projekta īstenošanai LM nepieciešamo finansējumu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pamatnostādņu projekta 5.pielikumā, saskaitot pasākumiem uzrādīto esošo finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmā 21.00.00 “Jaunatnes politikas valsts programma”, tas pārsniedz likumā “Par valsts budžetu 2022.gadam” plānoto apmēru, attiecīgi precizējama norādītā informācija.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pamatnostādņu projekta 5.pielikumā 4.mērķim “Tautas ataudze Latvijā” ir precizējams Sabiedrības integrācijas fonda finansējuma sadalījums valsts pamatfunkciju īstenošanai un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, jo, summējot finansējumu pa apakšpasākumiem, netiek iegūts korekts finansējuma sadalījums pa finansējuma avotiem kopsavilkumā.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pamatnostādņu projekta 5.pielikumā 3.1.1.pasākumam ir precizējams kopsavilkumā norādītais finansējuma apmērs valsts pamatfunkciju īstenošanai un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši zemāk norādītajam Izglītības un zinātnes ministrijas finansējuma sadalījumam pa finansējuma avotiem.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pamatnostādņu projekta 5.pielikumā 1.4.6.pasākumam kolonnā “Plānotais finansējums” Sabiedrības integrācijas fondam 2023. un 2024.gadam ir norādāms finansējums 490 000 euro apmērā ik gadu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas gaitā nav iesniegti attiecīgi prioritārie pasākumi papildu nepieciešamajam finansējumam par Sabiedrības integrācijas fonda 1.4.6., 4.1.3. un 4.1.4.pasākumiem, Kultūras ministrijas 4.2.4. un 4.3.2.pasākumiem, Izglītības un zinātnes ministrijas 4.4.3.pasākumu un Labklājības ministrijas 4.1.5., 4.2.5., 4.2.6. un 4.3.3.pasākumiem, pamatnostādņu projekta 5.pielikumā ir svītrojams papildu norādītais finansējums minētajiem pasākumiem 2023.gadam kolonnā “Nepieciešamais papildu finansējums”.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam pamatnostādņu projekta 5.pielikumā norādīt 2.mērķa 2.3.1. un 2.3.2.pasākuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam salāgot pamatnostādņu projekta 4.pielikumā norādītos 1. un 2.mērķa, rīcības virzienu un pasākumu nosaukumus ar pamatnostādņu projektā norādīto.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 4.pielikumu, jo nav saprotams, kāpēc pamatnostādņu projekta 4.pielikumā netiek iekļauti visi pamatnostādņu projekta 1. un 2.mērķī  norādītie rīcības virzieni un uzdevumi (piemēram, 1.mērķa 3.rīcības virziens, 1.mērķa 4.rīcības virziena 1. un 2.uzdevums utt.), līdz ar to nepieciešams precizēt pamatnostādņu projekta 4.pielikumu vai sniegt attiecīgu skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Uzturam 29.04.2022. finanšu ministrijas 6.iebildumu, ka izmaiņas normatīvajos aktos var tikt veiktas tikai pēc tam, kad 5.1.1.pasākuma īstenošanai tiks piešķirti papildu nepieciešamie līdzekļi.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 4.pielikumu, visiem pasākumiem norādot atbildīgo institūciju.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta  4.pielikuma aili “Finansējums, euro un tā avoti”, norādot katram pasākumam finansējuma avotu (esošie valsts budžeta līdzekļi vai papildu nepieciešamo finansējuma apmēru) un ministriju, kuras budžetā finansējums ir plānots/tiks plānots. Savukārt pasākumiem, kuriem papildu finansējums ir norādīts, nepieciešams norādīto finansējumu salāgot ar pamatnostādņu 5.pielikumā norādīto.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pamatnostādņu projekta 4.pielikuma sadaļa “Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu” ir aizpildāma atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 25.punktā noteiktajam 2.pielikumam, tajā skaitā norādot pasākumu izpildei pieejamo, kā arī papildus nepieciešamo finansējumu, pievienojot detalizētus aprēķinus par ietekmi uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt Pamatnostādņu projekta 4. pielikumā 1.3. sadaļas "Pierādījumos balstītu multimodālo intervences un uzvedības korekcijas programmu ieviešana jaunākā vecumposma bērniem ar attīstības grūtībām un nepietiekamībām" pasākumu finansējumu ar Pamatnostādņu 5. pielikumā 1.1.3. uzdevumā "Pierādījumos balstītu multimodālo intervences un uzvedības korekcijas programmu ieviešana jaunākā vecumposma bērniem ar attīstības grūtībām un nepietiekamībām" norādīto plānoto "ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana" (turpmāk - Fondu) finansējumu (NAP2027 [601]; [603]).
Attiecīgi lūdzam papildināt Pamatnostādņu projekta 4. pielikumu ar visu 5. pielikumā minēto Fondu finansējumu, kam ir norādīta sasaiste ar NAP2027 [601]; [603] pasākumu.
Skaidrojam, ka NAP2027 [601]; [603] pasākuma īstenošanai ir plānots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam projekta 4.3.6.9. pasākuma "Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai" finansējums.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt Pamatnostādņu 4. pielikuma 5.2.3. pasākuma 55. zemsvītras atsaucē norādīto finansējuma avotu, ņemot vērā, ka projekta Nr.9.2.1.1/15/I/001 īstenošana beidzas 2023.gadā un no tā nevarēs segt izdevumus līdz 2027.gadam.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt Pamatnostādņu 4. pielikuma 5.2.1. pasākuma finansējuma avotu vai norādīt tā sasaisti ar 4.1.4. pasākumu, ņemot vērā, ka tagad pilns 4.3.6.5. pasākumam "Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības un atkarību problēmām un to ģimenēm" pieejamais finansējums 13 050 000 euro (fondi un līdzfinansējums) apmērā ir ieplānots 4.1.4. pasākuma īstenošanai.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju Pamatnostādņu projektā un tā pielikumos, lai nerodas pārpratumi, korekti lietot fondu periodu terminoloģiju:
a)  Eiropas Savienības struktūrfondu un kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas periodā ir darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība", kur ir ietverti Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumi.
b) Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas periodā ir programmma "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam", kur ir ietverti Eiropas Sociālā fonda plus (ESF+) pasākumi.
 
Piedāvātā redakcija
-