Atzinums

Projekta ID
23-TA-1663
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
03.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Nav pievienots laika posms.
Piedāvātā redakcija
 Rīkojums "Par valsts pētījumu programmu "Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana Latvijas attīstībai" 2023.-2025. gadam 
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Nav pievienots laika posms.
Piedāvātā redakcija
Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 13. panta otrās daļas 3. punktu, kā arī pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 4. punktu, apstiprināt valsts pētījumu programmu "Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana Latvijas attīstībai" 2023.-2025. gadam (turpmāk – programma).
3.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Nav nepieciešams vārdu "izmantot" lietot divreiz.
Piedāvātā redakcija
Programmas virsmērķis ir ilgtspējīgi un racionāli izmantot dabas resursus, palielinot to pievienoto vērtību mainīgas vides apstākļos.
4.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Nevis radīt, bet papildināt. Zināšanu bāze ir, to var mēģināt papildināt.

Šeit otrreiz pieminētā "izmantošana" jāpārsauc par "pārstrāde", un tālāk sekojošā "pārstrāde"" ir "reciklēšana"
Piedāvātā redakcija
"lgtspējīga lauksaimniecības, tostarp zivsaimniecības, resursu izmantošana nekaitīgas, kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā", kuras mērķis ir papildināt esošo zināšanu bāzi par lauksaimniecības resursu ilgtspējīgas pārstrādes tehnoloģijām kvalitatīvu pārtikas izejvielu ražošanā, reciklēšanā, kā arī izejvielu un produktu kontrolē Latvijā, lai nodrošinātu patērētājus ar veselīgiem un drošiem vietējās izcelsmes pārtikas produktiem, veicinot lauksaimniecības un pārtikas nozaru izaugsmi un konkurētspēju;
5.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Teksta sākumā no "jauni" uz "uzlaboti".

Citi labojumi - vārdu secība un liekvārdība.
Piedāvātā redakcija
"Inovatīva meža apsaimniekošana un uzlaboti meža pakalpojumi, produkti un tehnoloģijas Latvijas izaugsmei", kuras mērķis ir nodrošināt mežsaimniecības ilgtspējību un racionāli izmantot Latvijas mežu resursus konkurētspējīgu produktu ražošanai globālajā tirgū, vienlaikus saglabājot bioloģisko daudzveidību un meža sociālo nozīmi nākamajām paaudzēm.
 
6.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Pēc vispārzināma fakta antropogēnai ietekmei lauksaimniecībā nevar būt saudzējoša ietekme, jo vide var tiek degradēta gan ainaviski, gan augsnes un ūdens kvalitātes ziņā. Saimnieciskā darbība var maz ietekmēt apkārt esošo relatīvi dabīgo vidi.
Piedāvātā redakcija
ilgtspējīgas, kvalitatīvas un konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanas attīstība vidi mazietekmējošā lauksaimniecībā;
7.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Pieturzīmes.
 
Piedāvātā redakcija
Eiropas Zaļā kursa ietekmes sociālais un ekonomiskais aspekts Latvijas lauksaimniecībā, lauku telpā un jaunu zināšanu radīšana ilgtspējīgas bioekonomikas, un lauku telpas attīstībai;
8.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ja saiklis “un” ir starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem, tad komats jāliek pirms atkārtotā saikļa.
Vai un aizvietot ar komatu.

Radīšana mainīt uz attīstīšana.
Piedāvātā redakcija
jaunu zināšanu, pieeju un metožu attīstīšana nekaitīgas, un kvalitatīvas pārtikas, un dzīvnieku barības aprites veicināšanai, kā arī dzīvnieku veselības, labturības un aizsardzības līmeņa paaugstināšanai, un apdraudējuma samazināšanai sabiedrības veselībai, un videi atbilstoši principam "viena veselība", vienlaikus sekmējot tehnoloģisko risinājumu, un jaunu produktu attīstību augstvērtīgu, un konkurētspējīgu pārtikas produktu ražošanai;
9.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
komats.
Piedāvātā redakcija
meža apsaimniekošanas paņēmienu attīstība, uzlabojot meža produktivitāti un spēju pildīt klimata pārmaiņu mazināšanas lomu ilgtermiņā, pastiprinot bioloģiskās daudzveidības vērtību integrēšanu un vienlaikus veicinot dažādu meža ekosistēmas produktu, un pakalpojumu radīšanu mainīgā vidē;
10.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
jauni mainīts uz uzlaboti.
Piedāvātā redakcija
dažādiem mērķiem paredzēta meža teritoriju apsaimniekošanas attīstības, uzlabotu meža pakalpojumu, produktu un tehnoloģiju sociālekonomisko aspektu, tostarp sabiedrības ieguvumu, analīze un ieteikumu izstrāde;
11.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
komati.
Piedāvātā redakcija
veicināt publicitātes un komunikācijas pasākumus sabiedrības informēšanai, nodrošinot programmas atpazīstamību un rezultātu izplatīšanu, un tā iesaistot atbilstošās mērķa grupas, lai veicinātu zināšanu pārnesi un izpratni par pētniecības nozīmi, un devumu sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā.