Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-891
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Republikas prokuratūra
Atzinums iesniegts
23.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Redakcionāls priekšlikums likumprojekta "Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" 28.panta trešajā daļā.
Piedāvātā redakcija
Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiesībaizsardzības iestādes amatpersonu, valsts drošības iestādes amatpersonu vai karavīru nosūta uz izglītības iestādi attiecīgu dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai, un nosūtīšanas nosacījumus, kā arī to, kādi izdevumi uzskatāmi par mācību izdevumiem, šo izdevumu segšanas un atmaksāšanas nosacījumus un kārtību, kā arī gadījumus, kad tiesībaizsardzības iestādes amatpersona, valsts drošības iestādes amatpersona vai karavīrs neatmaksā attiecīgos izdevumus.
 
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Salīdzinot ar spēkā esošo redakciju, secināms, ka no likumprojekta "Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" 28.panta otrās daļas, nesniedzot pamatojumu, izslēgti  vārdi "kā arī". Vēršam uzmanību uz to, ka no valsts budžeta līdzekļiem finansē gan  pirmās daļas pirmajā teikumā minētos mācību izdevumus, gan otrajā teikumā minēto– mēnešalgu, piemaksu par speciālo dienesta pakāpi, piemaksu par izdienu un uzturdevas kompensāciju. Līdz ar to likumprojekta 28.panta otrā daļa būtu papildināma ar vārdiem "kā arī".
Piedāvātā redakcija
Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, kā arī tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām, valsts drošības iestāžu amatpersonām un karavīriem, kas mācās izglītības iestādēs, kuras nosaka Ministru kabinets, mācību izdevumus finansē no valsts budžeta līdzekļiem. 
3.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz to, ka likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" stājas spēkā 2023.gada 1.augustā. Ņemot vērā to, ka ar minēto likumprojektu paredzēts izteikt jaunā redakcijā visu 28.pantu, tas nozīmē, ka spēku zaudēs gan Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī kārtību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību", gan Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumi Nr. 825 "Noteikumi par kārtību, kādā valsts drošības iestāžu amatpersonas tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī kārtību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību", kā arī Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumi Nr.953 "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai un sedz mācību izdevumus, kā arī šo izdevumu atmaksāšanas kārtību". Līdz ar to, likumprojekts  būtu papildināms ar pārejas regulējumu, nosakot termiņu, līdz kuram Ministru kabinets izdot jaunus noteikumus, vienlaikus nosakot šobrīd spēkā esošo Ministru kabineta noteikumu piemērošanas laiku un piemērošanu tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar likumprojektā paredzēto regulējumu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz to, ka likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" stājas pēkā 2023.gada 1.augustā. Ņemot vērā to, ka ar minēto likumprojektu tiek paredzēts izteikt jaunā redakcijā visu 28.pantu, tas nozīmē, ka spēku zaudēs gan Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī kārtību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību", gan Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumi Nr. 825 "Noteikumi par kārtību, kādā valsts drošības iestāžu amatpersonas tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī kārtību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību", kā arī Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumi Nr.953 "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai un sedz mācību izdevumus, kā arī šo izdevumu atmaksāšanas kārtību", aicinām papildināt anotāciju ar informāciju par pārejas regulējumu likumprojektam, nosakot termiņu, līdz kuram Ministru kabinets izdot jaunus noteikumus, vienlaikus nosakot šobrīd spēkā esošo Ministru kabineta noteikumu piemērošanas laiku un piemērošanu tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar likumprojektā paredzēto regulējumu.
Piedāvātā redakcija
-