Atzinums

Projekta ID
22-TA-1588
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
21.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un precizēt vai skaidrot izmaiņas noteikumu 19.9. apakšpunktā (noteikumu projekta 5.2. apakšpunktu), aizstājot skaitli un vārdu "20.1 apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "20.punktā", kaut arī 20.1. apakšpunktā (pašreizējā noteikumu redakcijā) minēts konkrēts ārzemnieka ieceļošanas mērķis, savukārt saskaņā ar noteikumu projekta 6. punktā paredzētajām izmaiņām 20. punktā ir ietverti divi iespējamie ārzemnieka ieceļošanas mērķi. Attiecīgi nav pilnīgi skaidrs, vai izmaiņas noteikumu 19.9. apakšpunktā ir sistēmiski iederīgas un kādēļ tās veiktas tieši šādi, mehāniski aizstājot atsauci ar atsauci uz noteikumu 20. punktu, nevis ar piemērotu un konkretizējošu atsauci uz 20. punktā minēto konkrēto ieceļošanas mērķi vai ar vienkārši norādi uz ieceļošanas mērķi. Anotācijā paredzētajām izmaiņām nav sniegts skaidrojums.

Attiecīgi lūdzam vai nu precizēt normu, vai sniegt skaidrojumu anotācijā. Līdzīgi lūdzam izvērtēt un precizēt vai skaidrot anotācijā arī noteikumu 24. punktā veiktās izmaiņas.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Lūdzam atkārtoti izvērtēt noteikumu 19.10. apakšpunkta 2. teikuma formulējuma pilnīgumu, ņemot vērā, ka tajā ir norāde tikai uz apliecinošas informācijas iesniegšanu par gūtajiem ienākumiem no pašnodarbinātas personas aktivitātēm attiecīgajā periodā, bet nav norāde uz apliecinošas informācijas iesniegšanu arī par to, ka persona ir reģistrēta kā pašnodarbināta persona tieši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī (salīdzinājumā ar nodarbinātu personu 1. teikumā), kā arī par veicamā darba specifiku (sk. arī likumprojekta "Grozījumi Imigrācijas likumā" (grozījumi Saeimā pieņemti 2022. gada 2. jūnijā) anotācijas 4.1.1. sadaļā minēto). Nepieciešamības gadījumā aicinām precizēt normu vai sniegt skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka noteikumu 23. punktam ir divi apakšpunkti, attiecīgi lūdzam precizēt noteikumu projekta 7. punktu. Papildus norādām, ka, ņemot vērā izmaiņas noteikumu 20. punktā, izmaiņas nepieciešamas abos 23. punkta apakšpunktos (23.1. apakšpunktā ir atsauce uz noteikumu 20.1. apakšpunktu, savukārt 23.2. apakšpunktā - uz noteikumu 20.2. apakšpunktu).

Papildus lūdzam izvērtēt un precizēt projekta 7. punktu vai sniegt pamatotu skaidrojumu anotācijā. Vēršam uzmanību, ka šobrīd, īpaši ņemot vērā, ka anotācijā nav ietverts izmaiņu pamatojums, nav skaidra noteikumu projekta 7. punkta (kas svītro atsauci uz 20.2. apakšpunktu, nevis atbilstoši precizē 23. punktu) nepieciešamība un praktiskā ietekme. Noteikumu 19. punktā noteikti dokumenti, kādus ārzemnieks iesniedz, pieprasot ilgtermiņa vīzu. Noteikumu 23. punkts (pašreizējā redakcijā) paredz, ka noteiktus 19. punkta apakšpunktus nepiemēro noteikumu 20.1. vai 20.2. apakšpunkta gadījumā. Attiecīgi nav skaidrs, kādēļ projekta 7. punktā paredzētas tieši šādas izmaiņas, kā tās atbilst normas mērķim un vai tās ir sistēmiski iederīgas. Piemēram, no noteikumu projekta 7. punkta izriet, ka, piemēram, ārzemniekam, kura ieceļošanas mērķis ir uzturēšanās atļaujas saņemšana un kurš attiecīgi pieprasa ilgtermiņa vīzu atļaujas saņemšanai, nepieciešams iesniegt, piemēram, dokumentus, kas pamato nepieciešamību saņemt vīzu saskaņā ar starptautiskajām tiesību normām, Latvijas valsts interesēm vai saistībā ar nepārvaramu varu, humāniem apsvērumiem vai būtiskiem personīgiem vai profesionāliem iemesliem (19.5. apakšpunkts).

Attiecīgi lūdzam veikt izvērtējumu un veikt atbilstošus precizējumus, kā arī sniegt skaidrojumus par normu anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka uz atkārtoto saskaņošanu veiktās izmaiņas noteikumu 4. pielikumā, kas paredz nenorādīt lēmumā par atteikumu izsniegt ilgtermiņa vīzu vai lēmumā par ilgtermiņa vīzas anulēšanu vai atcelšanu lēmumu pieņēmušās amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu, kā arī neietvert parakstu, šķiet, neatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam (sk., piemēram, likuma 4. panta pirmo daļu). Attiecīgi lūdzam precizēt projektu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka anotācijā uz atkārtoto saskaņošanu veiktie noteikumu projekta papildinājumi vispār nav skaidroti un pamatoti. Norādām, ka anotācijā jāsniedz pilnīgs skaidrojums par noteikumu projektā paredzētajiem grozījumiem un tie jāpamato. Attiecīgi lūdzam precizēt anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Atkārtoti vēršam uzmanību, ka anotācijas 1.3. sadaļā ietvertais skaidrojums par noteikumu projekta 6. punktu (izmaiņām noteikumu 20. punktā) nav pilnīgs, ņemot vērā, ka izmaiņas skaidrotas tikai saistībā ar vīzu uzturēšanās atļaujas saņemšanai, taču arī vīzas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai termiņš ir precizēts (proti, šobrīd paredzētas "90 dienas", taču noteikumu projektā - "uz laiku līdz 90 dienām"). Attiecīgi aicinām pilnveidot skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka anotācijas 1.3. sadaļā pašreizējās situācijas apraksta un problēmas apraksta 3. punktā ietverta nepilnīga informācija. Proti, tiek minēts tikai darbinieks, kas reģistrēts pie Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrēta darba devēja, bet netiek minēta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrēta pašnodarbināta persona, kas pieprasa ilgtermiņa vīzu attālināta darba veikšanai (sk. Imigrācijas likuma 11. panta otrās daļas 3. punktu). Attiecīgi aicinām precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka izmaiņas veiktas ne tikai noteikumu 11. punktā, 17. punktā un 19.1. apakšpunktā, atkārtoti aicinām precizēt anotāciju (piemēram, 2.1. sadaļas ietekmes uz fiziskām personām aprakstu, 7.4. sadaļu).
Piedāvātā redakcija
-