Atzinums

Projekta ID
24-TA-481
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
12.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Nekorekti uzrādīts SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” Uzņemšanas nodaļas dežūrārstu skaits – 24/7 režīmā pakalpojuma pieejamību nodrošina 2 internisti/NMP ārsti (1.pielikumā ir uzrādīts tikai 1) un 2 anesteziologi/reanimatologi (1.pielikumā uzrādīts tikai 1). Papildus tam, 1.pielikumā ir uzrādīts 24/7 režīmā 1 kardiologs, bet šādas specialitātes dežūrārsts pakalpojumu pieejamību nodrošina tikai darba dienās no 8:00-15:30.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
2. pielikums Informatīvajam ziņojumam par slimnīcu tīkla attīstību Slimnīcu snieguma (kvalitātes) indikatori, visas slimnīcas.

Nav sniegtas definīcijas un mērķa vērtību atšifrējumi. Iekļauti indikatori nav definēti.
Priekšlikumi
Papildināt pielikumu, katram indikatoram norādot mērķa vērtības.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Par: 27.lpp. Kopsavilkums
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Veselības ministrija plāno veikt šādus pasākumus:
2024.gadā:
1)         stiprināt neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļas, pārskatot speciālistu skaitu atbilstoši esošai situācijai un apmaksas principus;

Ziņojuma 1.pielikumā esošajā tabulā norādīts, ka Slimnīcas Talsu filiālē tiek samazināts viens dezūrspeciālists reanimatologs  anesteziologs, kas var negatīvi ietekmēt savlaicīgas un kvalitatīvas palīdzības sniegšanu pacientiem, un samazināt medicīniskās palīdzības saņemšanas iespēju viena no Latvijā lielākā novada Talsu novada iedzīvotājiem un tuvāko novadu iedzīvotājiem. Talsu novadā NMPD brigādēs nav nodrošināti ārsti speciālisti, līdz ar to 3 dežūrspeciālistu 24/7 nodrošināšana Talsu filiālē arī turpmāks nepieciešama , lai īstenotu  projekta stadijā esošo PNP.
Pamatojums: anesteziologa reanimatologa klātesamība diennakts dežūrās Talsu filiālē nodrošina un nodrošinās pacientiem savlaicīgi saņemt ātru un kvalitatīvu palīdzību. Nodrošinot arī turpmāk esošo 3 dežūrspeciālistu skaitu Talsu filiālē un  tās sasniedzamība 30 līdz  60 minūšu laikā no Talsu novada attālākajām vietām ( Kolka, Roja, Dundaga, Mērsrags) nodrošina valstī uzstādīto mērķi ieviešot  Pacientu nogādāšanas plānu, lai nodrošinātu steidzamu medicīnisko palīdzību pacientam, nodrošinātu atbalsta punktu NMPD brigādēm mūsu reģionā. Reanimatologa anesteziolaoga saglabāšana Talsu filiāles uzņemšanas nodaļā, tieši atbilst Slimnīcas tīkla attīstības izvirzītajam mērķim - stiprinot NMPUN.
 Talsu filiālē jau šobrīd  ir nodrošinātas 24/7 reanimatologa anesteziologa dežūras uzņemšanas nodaļā, kā arī Talsu filiālē izvietotas 3 ( trīs) II līmeņa  intensīvā terapijā ar invazīvās monitorēšanas un mākslīgās elpināšanas iespēju.
Priekšlikums:
Lūdzam arī turpmāk  stiprināt NMPUN un  saglabāt 3 dežūrspeciālistus Slimnīcas Talsu filiālē, un anesteziologa reanimatologa  samaksu nosakot pēc apmaksas  sistēmas, kas noteikta III un II līmeņa slimnīcās, tas ir laikā no 16.00-8.00.

 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Par: 23.lpp. Pacientiem traumatologa, ortopēda pakalpojums šajā reģionā (Latgalē) gandrīz nav pieejams, salīdzinot ar citiem reģioniem, jo neviena reģionālajā slimnīcā nav spējusi piesaistīt ārstniecības personālu traumatoloģijā un ortopēdijā.

Reģionālās slimnīcas Latgalē nodrošina neatliekamos un plānveida traumatoloģijas pakalpojumus, t.sk. piesaistot jaunus speciālistus.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
5.         NMPD Specializētās medicīnas centra vieta veselības aprūpes sistēmā no 2026.gada

Specializētās medicīnas centra ietvaros plānotas arī ārstu telefoniskas konsultācijas. Lai būtu jēga no konsultācijas, tās būtu jāsniedz tikai augsta līmeņa profesionāļiem, profesoriem. Pretējā gadījumā tās ir nevajadzīgas izmaksas. Turklāt augsta līmeņa profesionālis, profesors piekritīs sniegt šādas konsultācijas par savai izglītībai un pieredzei atbilstošu atalgojumu. Ņemot vērā mediķu, t.sk. arī  augsta līmeņa profesionāļu, trūkumu valstī būtu lietderīgāk mediķim tomēr velti netērēt laiku, gaidot telefona zvanus un atbildot uz tiem.
Vai metodiskās vadības institūcija būtu jāveido kā atsevišķa iestāde ar vadītāju, grāmatvedību u.c darbiniekiem, kas palielina administratīvās izmaksas. Vai šādu institūciju nevarēja veidot kā nodaļu jau esošo iestāžu (Veselības inspekcija, Nacionālais veselības dienests) ietvaros?
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Par: 14.lpp. Ķirurģijas profils un plānotās darbības

Ķirurģijas profilā 2022.gadā ir ārstējušies 27 206 pacienti, no tiem 40% IV līmeņa slimnīcās un 32% V līmeņa slimnīcās. 2022.gadā ķirurģijas profilā izrakstīto pacientu skaits no stacionārajām ārstniecības iestādēm, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk – NMPD) stacionāros nogādāto pacientu skaits un faktiskais vidējais gultu skaits stacionārā  ķirurģijas profilā atspoguļots 3.attēlā.

3.attēlā nav pareizi norādīts faktiskais vidējais gultu skaits SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”. Attēlā redzams , ka Talsu novadā nav uzrādīta Slimnīcas Talsu filiāle.  Slimnīcas faktiskais vidējais Ķirurģiskā profila gultu skaits norādīts tikai Ventspils slimnīcā.

Pamatojums:
SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” sastāvā  slimnīca Ventspilī un Talsu filiāle. Talsu filiālē izvietota Ķirurģijas nodaļa ar 10 gultas vietām no kurām 4 ir diennaksts stacionāra gultas vietas un 6 dienas stacionāra gultas vietas, kas fiksētas Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmā SAIRIS.  TF ir  II līmeņa intensīvā terapija ar invazīvas monitorēšanas un mākslīgās elpināšanas iespēju, kā arī asins kabinets.

 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Par: 14. lpp. 2.2.1.Prasības hronisko pacientu aprūpei

Visās slimnīcās nav obligāti jāveido hronisko pacientu aprūpes nodaļas. Hronisko pacientu aprūpe var būt integrēta citu profilu nodaļās vai gultās atbilstošajās nodaļās.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Par: 13.lpp. Prasības internās medicīnas profilam, sākot ar 2025.gadu
1)         Internās medicīnas (terapijas) nodaļā ir ne mazāk kā 10 gultām un nodaļas darbu darba dienā nodrošina viens internists uz 10 gultām, ja nodaļā ir vairāk gultas, tad nodaļā ir attiecīgi vairāki ārsti internisti;
2)         Pacientus internās medicīnas nodaļā uzņem 24/7 un tiek nodrošināta vismaz I līmeņa intensīvā terapija;
3)         Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai slimnīcā 24/7 ir viens dežūrārsts internists. IV līmeņa slimnīcās atsevišķi tiek nodrošināts ārsts internists/neatliekamās medicīnas ārsts neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļā.

Ja ziņojumā sākotnēji (2.attēlā) nav pareizi norādīts faktiskais vidējais gultu skaits SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” pa filiālēm. Slimnīcas Talsu filiālei var tikt apdraudēta finansējuma saņemšana no 2025.gada Internās medicīnas profilam.

Pamatojums:
SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” sastāvā ir slimnīca Ventspilī un Talsu filiāle. Talsu filiālē izvietota Iekšķīgo slimību nodaļa (Internās medicīnas profils) ar 24 gultas vietām (t.sk. 2 HPA gultas vietas), kas fiksētas Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmā SAIRIS. Un tā kā ziņojumā minēts , ka ņemot vērā demogrāfijas tendences un sabiedrības novecošanos, internās medicīnas profilu plānots saglabāt visa līmeņa slimnīcās, lūdzam precizēt apmaksas kārtību Talsu filiālei, iekļaujot šo profilu kartējumā.
Jau šobrīd slimnīcas Talsu filiālē tiek nodrošināta II līmeņa intensīvā terapija ar invazīvas monitorēšanas un mākslīgās elpināšanas iespēju.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Par: 12.lpp.   Internās medicīnas profilā
2022.gadā ir ārstējušies 30 618 pacienti, no tiem 34% IV līmeņa slimnīcās, 25% III līmeņa slimnīcās, 17% V līmeņa slimnīcās un tikai 12% II līmeņa slimnīcās un 9% I līmeņa slimnīcās. Tieši zemāka līmeņa slimnīcās būtu jābūt lielākam ārstēto pacientu īpatsvaram terapijas profilā, jo tas ir pamatpakalpojums, kam jābūt pieejamam pēc iespējas tuvāk pacientu dzīvesvietai. 2022.gadā izrakstīto pacientu skaits no stacionāriem un faktiskais vidējais gultu skaits stacionārā internās medicīnas profilā ir atspoguļots 2.attēlā.
2.attēls

2.attēlā nav pareizi norādīts faktiskais vidējais gultu skaits SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”. Attēlā redzams, ka Talsu novadā nav uzrādīta Slimnīcas Talsu filiāle.  Slimnīcas faktiskais vidējais Internā profila gultu skaits norādīts tikai Ventspils slimnīcā, un tas neatbilst faktiskajam stāvoklim.

Pamatojums:
SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” sastāvā  slimnīca Ventspilī un Talsu filiāle. Talsu filiālē izvietota Iekšķīgo slimību nodaļa (Internās medicīnas profils) ar 24 gultas vietām (t.sk. 2 HPA gultas vietas), kas fiksētas Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmā SAIRIS. Un tā kā ziņojumā minēts , ka ņemot vērā demogrāfijas tendences un sabiedrības novecošanos, internās medicīnas profilu plānots saglabāt visa līmeņa slimnīcās, lūdzam veikt labojumus un iekļaut šo profilu kartē..
Talsu filiālē ir II līmeņa intensīvā terapija ar invazīvas monitorēšanas un mākslīgās elpināšanas iespēju.

 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Par: 6.lpp. Gadījumā, ja ārstniecības iestāde, kura saņem samaksu par veselības aprūpes pakalpojumu digitalizāciju, nenodrošinās medicīnisko dokumentu sagatavošanu un nodošanu vienotās veselības nozares elektroniskajai informācijas sistēmai, tai tiks piemērots koeficientu 0,8 visam attiecīgajā mēnesī sniegtajam pakalpojumu apjomam (gan par slimnīcu sniegtajiem ambulatorajiem, gan stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem)

Nepieciešams laika grafiks ar reāliem un precīzi definētiem ārstniecības pakalpojumu procesiem/dokumentāciju, kurai attiecīgā periodā jābūt digitalizētai.
Iebilstam plānotajām soda sankcijām par datu neiesniegšanu. Soda apmērs nav samērīgs.
Priekšlikumi
Soda sankcijas paredzēt izņēmuma gadījumos un, ja attiecināt, tad noteikt ne vairāk kā 10% apmērā no konkrētajam pakalpojumam (digitalizācijai) piešķirtā finansējuma mēneša apjoma.

 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Par: 5.-6. lpp. Digitalizācijas maksājums
Kopējais nepieciešamais finansējums digitalizācijas izmaksu segšanai 2024.gadā ir 6 711 312 euro apmērā, kas sastāv no vienreizējā digitalizācijas maksājuma 5 411 944 euro apmērā un ikgadējā digitalizācijas maksājuma 1 299 368 euro apmērā (2025.gadā un turpmāk ik gadu  1 949 053 euro apmērā) (skatīt 6.pielikumu).

Izvērtējot 6.pielikuma datus, konstatēts, ka maksājums noteikts kā proporcija pret slimnīcas apgrozījumu (NVD līguma kopsummu).
Priekšlikums: Maksājums nosakāms proporcionāli stacionārā ārstēto pacientu skaitam, jo tieši pacientu skaits nosaka elektroniski veidojamo ierakstu skaitu IT sistēmās un atspoguļo IT sistēmu kapacitāti, kam nepieciešams finansējums.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Par: 4.lpp. Par radiologu asistentu/ radiogrāferu darba NMPUN apmaksu.
izvērtējot anesteziologu, reanimatologu un radiologu asistentu/ radiogrāferu pakalpojumu nodrošināšanas specifiku, paredzēts, ka daļa no šo ārstniecības personu sniegtajiem pakalpojumiem tiek apmaksāti ar manipulāciju tarifu, fiksētā maksājumā iekļaujot samaksu tikai par darbu vakara un nakts stundās, izņemot V un IV līmeņa slimnīcās nodarbinātus anesteziologus;

Ziņojuma esošā redakcija nonāk pretrunā ar NMPUN pamatfunkcijas - nodrošināt neatliekamo palīdzību, kura nav plānojama, līdz ar to finansējums var būt nepastāvīgs un svārstīgs. Šī funkcija prasa resursu nodrošināšanu neatkarīgi no palīdzības sniegšanas gadījumu skaita, līdz ar to jābūt garantētai samaksai, lai šos resursus nodrošinātu arī gaidīšanas režīmā.
Nepieciešams finansējums radiologu asistentu/ radiogrāferu darba samaksas nodrošinājumam 24/7 režīmā. Gadījumā, ja šāds no darba apjoma neatkarīgs finansējums netiks paredzēts, tad lūdzam izsniegt aktualizētus manipulāciju tarifus darba samaksas kalkulācijas noteikšanai.
Priekšlikumi
Lūdzam precizēt ziņojumu, nosakot, ka slimnīcām radiologu asistentu/ radiogrāferu pakalpojumu apmaksa tiek nodrošināta fiksēta maksājuma veidā.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Par: 4.lpp. Sadarbībā ar ārstniecības iestādēm tika definēts NMPUN nodarbināto ārstniecības personu skaits, ņemot vērā sniegto pakalpojumu veidus, apjomu un tam nepieciešamos resursus:
[..]
III, II un I līmeņa slimnīcās un atsevišķās specializētajās slimnīcās radiologam pieļauts darbs gaidīšanas režīmā mājās vai pakalpojumu sniegšana attālināti;
[..];

Ir noteikts vienāds finansējums radiologiem, gan tiem, kas nodrošina darbu klātienē, gan tiem, kas strādā attālināti.
Tāpat ziņojumā noteikts, ka USG izmeklējuma 24/7 pieejamība ir paredzēta kā obligāts pakalpojums gan NMPUN, gan citos obligātajos pamatprofilos, tāpēc nav saprotams kā šo pakalpojumu nodrošinās tās iestādes, kurās speciālists darbu veic attālināti?
Priekšlikumi
Gadījumā, ja tiek pieļauts darbs gaidīšanas režīmā vai attālināti, samaksa darbiniekiem, kas nodrošina darbu klātienē, un tiem, kas veic to attālināti, ir jānosaka dažādi
Piedāvātā redakcija
-
14.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Par: 4.lpp. Pacientu novērošana jeb observācija, apmaksas principi
Observācijas maksājums noteikts katrai iestādei individuāli, balstoties uz 2023.gadā iestādē observēto pacientu skaitu.

Par normu nav jāpieņem faktiskais observēto skaits, ja observējamo pacientu īpatsvars tik nozīmīgi atšķiras pa slimnīcām. Ja nav noteikti konkrēti kritēriji, kas ir OG, būtu jāņem faktiskais vidējais observācijas skaits pa slimnīcu līmeņiem vai vidējo valstī un attiecināt uz visām slimnīcām.
Priekšlikumi
2024.gadā veikt aprēķinu pieņemot, ka vidējais observācijas gultu pacientu īpatsvars (23,5%) no NMPUN fiksēto pacientu skaita visām ārstniecības iestādēm.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Par: 4.lpp. Pacientu novērošana jeb observācija, apmaksas principi

Observācijas maksājums noteikts katrai iestādei individuāli, balstoties uz 2023.gadā iestādē observēto pacientu skaitu. Kopējais observācijas maksājuma pārskatīšanai nepieciešamais finansējums 2024.gadā no 1.maija sastāda 3 208 385  euro. 2025.gadā un turpmāk ik gadu   4 812 578 euro (skatīt 5.pielikumu).

Iebildums: Izvērtējot 5.pielikuma datus, konstatēts, ka pastāv neskaidrotas lielas atšķirības starp līdzīga lieluma un līmeņa slimnīcām.
Priekšlikums: Observācijas maksājuma apmēru noteikt atbilstoši vidējam rādītājam valstī visām slimnīcām, atbilstoši slimnīcas līmenim, vai proporcionāli nestacionēto pacientu skaitam uzņemšanas nodaļā, kas ir izmērāms rādītājs un norāda uz nepieciešamo uzņemšanas nodaļas kapacitāti.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Par: 4.lpp. Pacientu novērošana jeb observācija, apmaksas principi
Lai nodrošinātu observācijas maksājumu atbilstoši faktiskajām izmaksām, aprēķinā tiek  ņemtas vērā šādas pozīcija:
-           māsu un māsu palīgu atalgojumu, t.sk. piemaksu par nakts stundām, samaksu brīvdienās un svētku dienās, ņemot vērā, ka māsu attiecība pret pacientu skaitu ir 1:6;
-           ēdināšanas izmaksas vienai pacienta ēdienreizei;
 -          ārstniecības materiālu izmaksas, t.sk. medikamentu izmaksas.

Ziņojuma 4.pielikumā ir norādīts SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” kopējais plānotais finansējums observācijai. Vai aprēķinā Slimnīcai izvērtēts, ka observācijas pakalpojumi tiek nodrošināti gan Ventspils slimnīcā gan  arī Talsu filiālē un personāls kurš šo darbu veic abās filiālēs, t.sk. plānotais māsu skaits observāciju nodaļai? Tā kā tiek plānots vairāk pacientus observēt, tad šo pienākumu nevar nodot jau esošā dežūrējošā personāla rokās. Ziņojumā noteiktā māsu-pacientu attiecība 1:6.
SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
Observācijas gultas izvietotas Ventspils slimnīcā (4 observācijas gultas vietas) un   Talsu filiālē (3 observācijas gultas vietas).
Piedāvātā redakcija
-
17.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Par:  2.-3. lpp. 1.1.Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļā nepieciešamie speciālisti
1.2.Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļas apmaksas principi
SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ārstniecības personu skaits noteikts tādā apmērā, lai nodrošinātu uzņemšanas nodaļas darbību arī Talsu filiālē. 

Ziņojuma 1.pielikumā esošajā tabulā norādīts, ka Slimnīcas Talsu filiālē tiek samazināts viens dezūrspeciālists reanimatologs  anesteziologs, kas var negatīvi ietekmēt savlaicīgas un kvalitatīvas palīdzības sniegšanu pacientiem, un samazināt medicīniskās palīdzības saņemšanas iespēju Talsu novada un tuvāko novadu iedzīvotājiem. Talsu novadā NMPD brigādēs nav nodrošināti ārsti speciālisti, līdz ar to 3 dežūrspeciālistu 24/7 nodrošināšana Talsu filiālē arī turpmāk nepieciešama , lai īstenotu  PNP.

Priekšlikums:
Lūdzam arī turpmāk saglabāt 3 dežūrspeciālistus Slimnīcas Talsu filiālē, anesteziologa reanimatologa  nosakot pēc apmaksas  sistēmas, kas noteikta III un II līmeņa slimnīcās, tas ir laikā no 16.00-8.00. 
Piedāvātā redakcija
-
18.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Par: 2.lpp. Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu stiprināšana
  2022. un 2023.gadā ir pieaudzis pacientu skaits, kuri ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk – NMPD) brigādēm tika nogādāti slimnīcā.
Nacionālā veselības dienesta Hospitalizācijas vietu plāns nosaka, ka NMPD brigāde pacientu nogādā uz atbilstoša profila slimnīcu, balstoties uz NMPD dienesta brigādes ārsta palīga pacienta veselības stāvokļa novērtēšanu. Jāatzīmē, ka vidēji trešdaļa pacientu, kas tiek nogādāti ārstniecības iestādē ar NMPD brigādi, nav jāstacionē vai NMPD brigādes sākotnēji noteiktā diagnoze netiek apstiprināta. Atbilstoši Nacionālā veselības dienesta datiem vidēji 48,8% pacientu, kas vēršas slimnīcu uzņemšanas nodaļās tiek stacionēti, bet 51,2% tiek novirzīti ambulatorai ārstēšanai.

Ziņojuma 1.pielikumā esošajā tabulā norādīts, ka SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ( turpmāk- Slimnīcas)  Talsu filiālē tiek samazināts viens dežūrspeciālists reanimatologs  anesteziologs, kas var negatīvi ietekmēt savlaicīgas un kvalitatīvas palīdzības sniegšanu pacientiem, un samazināt medicīniskās palīdzības saņemšanas iespēju Talsu novada un tuvāko novadu iedzīvotājiem. Talsu novadā NMPD brigādēs nav nodrošināti ārsti speciālisti, līdz ar to 3 dežūrspeciālistu 24/7 nodrošināšana Talsu filiālē arī turpmāk nepieciešama, lai īstenotu  PNP. Un tā kā reformas mērķis ir:…“nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamību katrā slimnīcā, aktualizēt prasības slimnīcu darbības profiliem un to līmeņiem, iezīmēt reģionālo slimnīcu sadarbības tīklus un noteikt to darbības principus, kā arī uzsākt veidot metodisko vadību, kas nodrošinās sistēmisku ārstniecības procesu kvalitātes pārraudzību valstī.” , lūdzam arī turpmāk saglabāt 3 dežūrspeciālistus Slimnīcas Talsu filiālē, anesteziologa reanimatologa  nosakot pēc apmaksas  sistēmas, kas noteikta III un II līmeņa slimnīcās, tas ir laikā no 16.00-8.00.
 
Piedāvātā redakcija
-
19.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Piedāvājam ziņojumu skatīt sasaistot to ar cilvēkresursu nodrošinājuma plānu un sabiedrības veselības pamatnostādnēm.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Par:  5.lpp. 3. Digitalizācijas maksājums
[..] nosaka ārstniecības iestādēm no 2024.gada 1.janvāra sniegt laboratorisko izmeklējumu rezultātu datus E-veselībai. Tādejādi slimnīcām ir jānodrošina risinājumi E-veselības datu integrācijai ar savām informācijas sistēmām, lai no 2024.gada 1.janvāra nodrošinātu normatīvo aktu prasību izpildi. Tomēr nākas secināt, ka šo prasību izpilde slimnīcām ir saistīta ar papildu un iepriekš neparedzētiem finansiāliem ieguldījumiem no ārstniecības iestāžu puses.

Piekrītam, ka laboratorisko izmeklējumu rezultātu nodošana E-veselībai ir saistīta ar papildu finanšu ieguldījumiem. Tāpat uzsveram, ka E-veselības sistēma šobrīd nav tehniski gatava šos datus pieņemt, jāturpinās darbs pie E-veselības tehnisko risinājumu izstrādes. 
Piedāvātā redakcija
-
21.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Par: 2.lpp. 2023.gadā Nacionālais veselības dienests sadarbībā ar NMPD un Veselības ministriju, kā arī konsultējoties ar slimnīcu pārstāvjiem, uzsāka darbu pie Pacientu nogādāšanas plāna (PNP) izstrādes, lai nodrošinātu NMPD iespēju nogādāt pacientu uz tuvāko slimnīcas NMPUN, kur tiks nodrošināta pacientam droša un kvalitatīva veselības aprūpe atbilstoši pacienta veselības stāvoklim.

Ņemot vērā, ka PNP līdz šim nav apspriests, bet slimnīcas ir viens no tā izpildes elementiem, vēlams plāna izstrādē iesaistīt slimnīcas.
Piedāvātā redakcija
-