Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
19.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
1. Lūdzam papildināt MK noteikumu projektu ar termiņu, līdz kuram ir paredzēts īstenot projektu.
2. Lūdzam papildināt MK noteikumu projektu ar Ekonomikas ministrijas funkcijām, īpaši akcentējot uzraudzības funkcijas. Gadījumā, ja uzraudzības funkcijas tiks noteiktas MK noteikumu projekta 7.punktā minētajā līgumā, lūdzu papildināt anotāciju ar izvērstāku skaidrojumu kā tiks nodrošinātas MK  2021.gada 7.septembra noteikumos Nr.621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" noteiktās prasības.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumus ar jaunu punktu, kas nosaka, ka investīcijas projektu īstenošanas teritorija ir Latvija.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu, kas paredz finansējuma saņēmējam, ja nepieciešams, gala labuma guvējiem, pienākumu nodrošināt Ekonomikas ministrijai piekļuvi izdevumu un rādītāju sasniegšanu pamatojošajai dokumentācijai vai skaidrot, ka piekļuves nodrošināšana tiks paredzēta starpresoru vienošanās vai cita dokumenta ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pievienot anotācijas pielikumu, kurā izvērtēta scenārijos balstīta turpmāka programmas ietekme, riski un sagaidāmie zaudējumi, finansiālais rezultāts un programmas īstenošanas izmaksu noteikšanas principi, piemēram, atbilstība segtajam riskam, kredītriskam, izsniegšanas un ilgtermiņa darbības izdevumi, kā arī pamatojumu par vadības izmaksām finanšu instrumentu griezumā, lai ievērotu Attīstības finanšu institūcijas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktā un 12.panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam detalizētāk skaidrot noteikumu projektā lieto terminu “cits finansētājs”, ņemot vērā, ka nepieciešams ievērot to, ka valsts atbalsta programmā papildus finansējumu sniegtu, tādi finansējumā sniedzēji, kas ir regulētā finanšu tirgus instrumentu dalībnieki.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam norādīt finansējuma avotu garantiju kompensāciju izmaksu segšanai.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Attiecībā uz attiecināmajām izmaksām Altum darbības nodrošināšanai, kas tiek segtas no atmaksātā finansējuma ir jāievēro tie paši nosacījumi, kas ES fondu finansējuma gadījumā. Eiropas Komisijas 2015.gada 9.jūnija lēmuma Nr. SA.36904 (2014/N)"LHZB attīstības (programmu) daļa un Latvijas vienotās attīstības finanšu institūcijas izveide"(71) punkta (b) apakšpunktā norādīts, ka ES fondu finansēto programmu pārvaldība, ja tiek nodrošināts, ka nav pārmērīga kompensācija, nav akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – Altum) saimnieciskā darbība. Savukārt 13.zemsvītras atsaucē minēta atsauce uz Riska vadlīnijām, kas norāda, ka, ja Altum darbojas tikai kā institūcija finansējuma novirzīšanai, tai skaitā, netiek pārlieku atalgota, tad Altum nav valsts atbalsta saņēmējs, bet tikai starpnieks. No minētā izriet, ka gadījumā, ja Altum vēlas saņemt vairāk kā ES fondu kontekstā noteiktās administratīvās izmaksas paredz, Altum visdrīzāk kvalificēsies kā valsts atbalsta saņēmējs. Ņemot vērā iepriekš norādīto, lūdzam precizēt un papildināt  anotācijas I. sadaļas 2.punkta 3.nodaļu, ka lai novērstu pārkompensācijas riskus tiks ievēroti Eiropas Komisijas 2015.gada 9.jūnija lēmuma Nr. SA.36904 (2014/N) "LHZB attīstības (programmu) daļa un Latvijas vienotās attīstības finanšu institūcijas izveide"  norādītais.”
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot MK noteikumu projektā paredzēto tehnisko palīdzību. Vēršu uzmanību, ka Atveseļošanas fondā tehniskā palīdzība netiek paredzēta.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot finansējuma avotu sabiedrības “Altum” savu finanšu resursiem, lai  segtu kredītriska zaudējumus, kas pārsniedz pirmo zaudējumu apmēru.
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ievērojot to, ka MK noteikumu projekta ietvaros tiek sniegts gan komercdarbības atbalsts saskaņā ar saskaņā ar  regulu  Nr.1407/2013, kā arī atbalsts dzīvokļu īpašniekiem, kuri nekvalificējas kā saimnieciskās darbības veicēji un attiecīgi tiem komercdarbības atbalsta kontroles regulējums (regula Nr.1407/2013) nav jāpiemēro , lūdzam MK noteikumu punktā nepārprotami norādīt, vai tajā minētā atbalsta piešķiršanas diena ir attiecināma arī uz komercdarbības atbalsta saņēmējiem. Ar attiecīgu skaidrojumu lūdzam papildināt arī anotāciju.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka šobrīd norādītais, ka: "lēmumu par kapitāla atlaides piešķiršanu pieņem kopā ar lēmumu par aizdevuma vai garantijas piešķiršanu" ir pretrunā ar MK noteikumu 61.punktā skaidrotajam, ka reālo kapitāla atlaides apjomu ir iespējams aprēķināt tikai pēc energoefektivitātes projekta realizācijas, attiecīgi nav skaidrs, kā lēmumu par kapitāla atlaides piešķiršanu var pieņemt kopā ar lēmumu par aizdevuma vai garantijas piešķiršanu, ja uz lēmuma pieņemšanas brīdi nav iespējams precīzi aprēķināt atbalsta ekvivalentu.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
MK noteikumu projekta  ietvaros atbalsts tiek sniegts dzīvokļu īpašniekiem (t.sk. pašvaldībām), kas, savukārt, piešķirtos līdzekļus izlieto būvniecības vai citu pakalpojumu apmaksai, kas izriet no energoefektivitātes uzlabošanas vajadzībām attiecīgajā ēkā.
Skaidrojam, ka, lai atbalsta saņēmējs - publiska persona, slēdzot iepirkuma līgumus vai veicot iepirkumu, izslēgtu komercdarbības atbalstu konkrētam piegādātājam, tam jārīkojas kā tirgus ekonomikas dalībniekiem, proti, darījumam ir jāatbilst tirgus nosacījumiem.
Līdz ar to, lai izslēgtu ekonomiskās priekšrocības preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, tādejādi novēršot tiem komercdarbības atbalsta piešķiršanu, tie būtu jāizraugās atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā. Konkursa procedūrai ir jābūt konkurenci nodrošinošai, lai procesā varētu piedalīties visi ieinteresētie un nosacījumiem atbilstīgie piegādātāji/pakalpojuma sniedzēji, kā arī procedūrai ir jābūt pārredzamai, lai nodrošinātu, ka visi ieinteresētie piegādātāji/pakalpojuma sniedzēji katrā konkursa procedūras posmā ir vienādi un pienācīgi informēti. Konkursam jābūt pietiekami plaši publiskotam, lai par to varētu uzzināt potenciālie piedāvājumu iesniedzēji. Nepieciešamie priekšnosacījumi ir nediskriminējoša attieksme pret visiem piedāvājumu iesniedzējiem visos procedūras posmos un objektīvu atlases un līgumslēgšanas kritēriju noteikšana pirms procedūras. Lai garantētu vienlīdzīgu attieksmi, līgumslēgšanas kritērijiem būtu jābūt tādiem, kas dod iespēju objektīvi salīdzināt un novērtēt piedāvājumus. Skaidrojam, ka preču iegāde no komersantiem, neievērojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru, var kvalificēties kā komercdarbības atbalsts tiem un tad tas var tikt piešķirts, tikai ievērojot  komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu.

Attiecīgi MK noteikumu projekts, kur Ekonomikas ministrija ir paredzējusi iepirkumu veikšanu, attiecībā uz dzīvokļu īpašniekiem – publiskām personām, ir papildināms ar nosacījumu, ka finansējuma saņēmējs izvēlas pakalpojuma sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.

Papildus vēršam uzmanību, ka komercdarbības atbalsta nosacījumi attiecībā uz privātpersonu (dzīvokļu īpašnieku) iegādātiem/iepirktiem pakalpojumu sniedzējiem augstāk minētos nosacījumus neizvirza.
 
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Nosacījumu: "Šī apakšpunkta izpratnē par pašpatēriņu uzskatām vismaz 80% no saražotās enerģijas izmantošana pašpatēriņam gada griezumā" var piemērot tikai tādi dzīvokļu īpašnieki, kas savu īpašumu neizmato saimnieciskās darbības veikšanai, t.sk. iznomāšanai. Komercdarbības atbalsta kontroles kontekstā nav jāvērtē tikai tādi subjekti, kas neveic saimniecisko darbību un kuri izmanto vismaz 80% no saražotās elektroenerģijas atjaunojamos energoresursus izmantojošā iekārtā pašpatēriņam. Ņemot vērā to, ka programmā varēs piedalīties arī saimnieciskās darbības veicēji – dzīvokļu īpašnieki, kas savu dzīvokli izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, t.sk. nekustamo īpašumu attīstītāji, lūdzam nodrošināt, ka MK noteikumu projektā tiek nošķirts, kurš atbalsta saņēmējs kvalificējas kā saimnieciskās darbības veicējs komercdarbības atbalsta izpratnē, un attiecīgi tad uz šiem subjektiem jāpiemēro komercdarbības atbalsta nosacījumi (de minimis atbalsts), ja tiek paredzēta iespēja izmantot saražoto enerģiju pašpatēriņam.  Lūdzam atbilstoši papildināt MK noteikumu projektu un sniegt skaidrojumu anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot MK noteikumu projektā, līdzīgi kā 27.2.apakšpunktā, no kādām daļām kapitāla atlaide veidosies līdz 2022.gada 31.decembrim.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka no piedāvātās redakcijas nav skaidrs, kas ir saprotams ar papildus aizdevumu. Vai tas būs "Altum" aizdevums citas atbalsta programmas ietvaros. Attiecīgi aicinām precizēt MK noteikumu projektu.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka starp 28.punkta pirmo un otro teikumu neveidojas loģiska sasaiste. Aicinām izskatīt iespēju nosacījumus par neattiecināmajām izmaksām ietvert jaunā MK noteikumu projekta punktā, nevis tās pakārtot nosacījumam par papildus aizdevumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ievērojot to, ka MK noteikumu projekta 24.punkts paredz nosacījumu, ka gadījumā, ja cits finansētājs 20 darbdienu laikā apliecinājumu nav sniedzis, uzskatāms, ka tas ir apliecinājis, ka dzīvokļu īpašnieki var pieteikties aizdevumam "Altumā", nav skaidrs kā dzīvokļu īpašnieki varēs izpildīt 33.5.apakšpunktā minēto nosacījumu iesniegts cita finansētāja apliecinājumu. Vēršam uzmanību, ka lai nodrošinātu, ka "Altum" darbojas tikai tur, kur ir konstatējama tirgus nepilnība, cita finansētāja apliecinājums ir obligāts. Attiecīgi lūdzam precizēt MK noteikumu projekta 24.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka iesniegt uzskaites veidlapu par citu saņemto de minimis atbalstu vai norādīt de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru ir nepieciešams tikai tādiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri savu nekustamo īpašumu izmanto saimnieciskai darbībai un atbalsts tiem kvalificējas kā komercdarbības atbalsts. Attiecīgi aicinām precizēt MK noteikumu projektu.


 
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lai novērstu bažas par komercdarbības atbalsta sniegšanas risku, sabiedrībai "Altum" sniedzot garantiju citam finansētājam, lūdzam anotācijā skaidrot, kā tiks nodrošināts, ka viss no publiskajiem resursiem gūtais labums tiek nodots gala saņemēju līmenim (dzīvokļu īpašnieki) un, ka starpnieku līmenī (cits finansētājs) nekāds labums gūts netiek.
 
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Iebildums
Šo punktu lūdzam  pārnest uz VII.sadaļu Komercdarbības atbalsta nosacījumi. Vienlaikus lūdzam to attiecināt uz visiem atbalsta veidiem, ne tikai garantijām. 
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, vai "Altum" izsniegtās garantijas citu finansētāju aizdevumiem ir kvalificējamas kā komercdarbības atbalsts citam finansētājam. Izvērtējumu lūdzam sniegt, ievērojot Eiropas Komisijas paziņojumā par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts atbalstam garantiju veidā (2008/C 155/02) skaidroto. Piemēram, no MK noteikumu projekta un tā anotācijas šobrīd nav skaidra galvojumu sniegšanas kārtība, atlīdzības noteikšana un risku sadale, lai varētu secināt, ka cita finansētāja līmenī nav konstatējams komercdarbības atbalsts.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Iebildums
Šo punktu lūdzam  pārnest uz VII.sadaļu Komercdarbības atbalsta nosacījumi. Vienlaikus lūdzam izvērtēt, vai šāds nosacījums nebūtu  attiecināms uz visiem atbalsta veidiem, ne tikai garantijām. 
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Iebildums
Šo punktu lūdzam  pārnest uz VII.sadaļu Komercdarbības atbalsta nosacījumi. 
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Iebildums
Šo punktu lūdzam  pārnest uz VII.sadaļu Komercdarbības atbalsta nosacījumi. 
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Iebildums
Papildus lūdzam punktu precizēt tā, lai būtu skaidra rīcība gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona ir arī ESKO.  No MK  noteikumu projekta nav skaidrs, kā ESKO gadījumā tiks nodalītas funkcijas, proti, kad ESKO darbojas kā pakalpojuma sniedzējs, un kad kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona. Vienlaikus nav skaidrs, vai var veidoties situācija, kad ESKO ir dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona un, vai ESKO kā pilnvarotā persona, iepirkumā var izvēlēties ESKO kā energoefektivitātes paaugstināšanas pakalpojumu sniedzēju. Attiecīgi lūdzam precizēt MK noteikumu projektu un sniegt atbilstošu skaidrojumu anotācijā.
 
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Iebildums
MK noteikumu projekta  ietvaros atbalsts tiek sniegts dzīvokļu īpašniekiem (t.sk. pašvaldībām), kas, savukārt, piešķirtos līdzekļus izlieto būvniecības vai citu pakalpojumu apmaksai, kas izriet no energoefektivitātes uzlabošanas vajadzībām attiecīgajā ēkā.
Skaidrojam, ka, lai atbalsta saņēmējs - publiska persona, slēdzot iepirkuma līgumus vai veicot iepirkumu, izslēgtu komercdarbības atbalstu konkrētam piegādātājam, tam jārīkojas kā tirgus ekonomikas dalībniekiem, proti, darījumam ir jāatbilst tirgus nosacījumiem.
Līdz ar to, lai izslēgtu ekonomiskās priekšrocības preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, tādejādi novēršot tiem komercdarbības atbalsta piešķiršanu, tie būtu jāizraugās atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā. Konkursa procedūrai ir jābūt konkurenci nodrošinošai, lai procesā varētu piedalīties visi ieinteresētie un nosacījumiem atbilstīgie piegādātāji/pakalpojuma sniedzēji, kā arī procedūrai ir jābūt pārredzamai, lai nodrošinātu, ka visi ieinteresētie piegādātāji/pakalpojuma sniedzēji katrā konkursa procedūras posmā ir vienādi un pienācīgi informēti. Konkursam jābūt pietiekami plaši publiskotam, lai par to varētu uzzināt potenciālie piedāvājumu iesniedzēji. Nepieciešamie priekšnosacījumi ir nediskriminējoša attieksme pret visiem piedāvājumu iesniedzējiem visos procedūras posmos un objektīvu atlases un līgumslēgšanas kritēriju noteikšana pirms procedūras. Lai garantētu vienlīdzīgu attieksmi, līgumslēgšanas kritērijiem būtu jābūt tādiem, kas dod iespēju objektīvi salīdzināt un novērtēt piedāvājumus. Skaidrojam, ka preču iegāde no komersantiem, neievērojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru, var kvalificēties kā komercdarbības atbalsts tiem un tad tas var tikt piešķirts, tikai ievērojot  komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu.

Attiecīgi MK noteikumu projekts, kur Ekonomikas ministrija ir paredzējusi iepirkumu veikšanu, attiecībā uz dzīvokļu īpašniekiem – publiskām personām, ir papildināms ar nosacījumu, ka finansējuma saņēmējs izvēlas pakalpojuma sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.

Papildus vēršam uzmanību, ka komercdarbības atbalsta nosacījumi attiecībā uz privātpersonu (dzīvokļu īpašnieku) iegādātiem/iepirktiem pakalpojumu sniedzējiem augstāk minētos nosacījumus neizvirza. 
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ievērojot to, ka de minimis atbalstu izvērtē, piešķir un dzīvokļu īpašniekiem (ja atbalsts tiem kvalificējas kā komercdarbības atbalsts) uzskaita atbalsta sniedzējs "Altum", nav skaidrs, kā šeit iesaistīsies ESKO. Vienlaikus, ja ESKO tiek iepirkts kā paklpojuma sniedzējs, nav skaidra tā saistība ar atbalsta saņēmēju - dzīvokļa īpašnieku un tā saņemto kapitāla atlaidi kā de minimis atbalstu.
 
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka šobrīd no MK noteikumu projekta nav skaidra ESKO funkciju sadale: ESKO kā pilnvarotā persona, no ESKO- energoservisa pakalpojuma sniedzējs. Ja tiek paredzētas abas funkcijas, tam ir attiecīgi jābūt atspoguļotam MK noteikumu projektā.
 
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt MK noteikumu projektu ar jaunu punktu, kas paredz finansējuma saņēmējam, kas atbalstu sniedz tālāk gala labuma guvējiem, pienākumu nodrošināt vismaz šādas pārbaudes gala labuma guvēju līmenī: a) interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršana; b) dubultfinansējuma riska novēršana; c) sasniegto atskaites punktu un mērķu pamatojošās dokumentācijas pārbaude, t.sk. datu ticamības pārbaude.
 
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam anotācijā ietvert skaidrojumu, kā tiek plānota nosacījuma "dzīvokļu izmantošana galvenokārt nesaimniecisku darbību veikšanai un ne vairāk kā 20% apmērā saimnieciskai darbībai" nodrošināšana, tai skaitā kā tiks nodrošināta šī nosacījuma ikgadēja uzraudzība.
Ja aktivitātes ietvaros tiek plānots, ka pašvaldība konkrētos dzīvokļos varēs veikt papildinošo vai papilddarbību, lūdzam papildināt MK noteikumu projektu ar nosacījumiem, kas tiks attiecināti uz papildinošo saimniecisko darbību un papilddarbību. Vienlaikus norādām, ka nekustamā īpašuma iznomāšana kā tāda nav ne pašvaldības papildinošā, ne papildarbība. Attiecīgi nav saprotams kādām situācijām plāno šo punktu piemērot un aicinām izvērtēt, vai šādu punktu vispār ietvert MK noteikumu projektā.

 
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atsaucoties uz Finanšu ministrijas 2021.gada 6.aprīļa vēstuli Nr. 7-4/18/1868 par Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punkta c) apakšpunkta piemērošanu, kas attiecināms arī uz Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 4.panta 3 a) apakšpunktā un 4.panta 6 a)apakšpunktā  noteikto, lūdzam papildināt MK noteikumu projeku ar normu, ka 68.2.punktā ietvertā piebilde “vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru” tiek pārbaudīta, balstoties uz atbalsta pretendenta iesniegtu apliecinājumu.

 Papildus lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, ka atbilstoši Tieslietu ministrijas skaidrojumam formulējums "pasludināts maksātnespējas process" aptver arī tādus maksātnespējas stāvokļa risinājumus kā bankrots, sanācija un mierizlīgums, līdz ar to aptver arī tos maksātnespējas procesus, kas pasludināti saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" un Maksātnespējas likumu, kas bija spēkā līdz 2010. gada 1. novembrim”. Kā arī ietvert anotācijā informāciju, ka MK noteikumu projekta 68.2.punktā ietvertais nosacījums “vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru” tiek pārbaudīts, balstoties uz atbalsta pretendenta iesniegtu apliecinājumu, t.sk. paredzot, ka šāda apliecinājuma iesniegšana ir paredzēta "ALTUM" projektu vērtēšanas kritēriju metodikā.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka MK noteikumu 51.punktā ir noteikts, ka garantijām de minimis atbalsta saņēmējiem bruto subsīdijas ekvivalents tiek aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1407/2013 4. panta 6. punkta "b" apakšpunktu, attiecīgi attiecinot to uz visiem de minimis atbalsta (garantija)  saņēmējiem neatkarīgi no to lieluma, savukārt 68.4.apakšpunkts paredz, ka garantijas maziem un vidējiem uzņēmumiem tiek sniegtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1407/2013 4. panta 6. punkta "c" apakšpunktu. Lai novērstu pretrunu, lūdzam precizēt MK noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka  “Altum” sniegtā atbalsta (piem. aizdevums) projekta īstenošanai atmaksas termiņš ir garāks par  10 gadiem, attiecīgi dokumenti jāglabā visu šo laiku. Lūdzam atbilstoši precizēt MK noteikumu projektu un sniegt attiecīgu skaidrojumu anotācijā.
 
Piedāvātā redakcija
-
32.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka  “Altum” sniegtā atbalsta (piem. aizdevums) projekta īstenošanai atmaksas termiņš ir garāks par  10 gadiem, attiecīgi dokumenti jāglabā visu šo laiku. Lūdzam atbilstoši precizēt MK noteikumu projektu un sniegt attiecīgu skaidrojumu anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka darbību vai izmaksu nošķiršana, lai saņemtu de minimis atbalstu saskaņā ar regulu Nr.1407/2013 iespējama vien tad, ja atbalsta saņēmējs darbojas gan nozarēs, kas minētas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punkta a), b) vai c) apakšpunktā (lauksaimniecības,  zvejniecības un akvakultūras nozarē), gan citās nozarēs, uz kurām attiecas šīs regulas darbības joma. Regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punkta d) un e) apakšpunktā minētās nozares ir izslēgtas no regulas Nr.1407/2013 darbības jomas. Attiecīgi aicinām precizēt MK noteikumu projekta 71.punktu un norādīt, ka gadījumā, ja  saimnieciskās darbības veicējs, kuram piemēro de minimis atbalstu, darbojas arī nozarēs, kas minētas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts.

 
Piedāvātā redakcija
-
34.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lai no MK noteikumu projekta būtu nepārprotami skaidrs, līdz kuram brīdim atbalsta programmas ietvaros būs iespējams pieņemt lēmumus par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar regulu Nr.1407/2013, lūdzam to norādīt MK noteikumu projektā, sniedzot atsauci uz regulas Nr.1407/2013 pantiem un punktiem, kur noteiks piemērošanas laiks vai kā konkrētu datumu.
Piedāvātā redakcija
-
35.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam MK noteikumu projekta 75.punktā norādīt, ka Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpuma gadījumā, atbalsts ir atmaksājams no līdzekļiem par kuriem ieprikš nav saņemts nekāds komercdarbības atbalsts/resursi, kas brīvi no komercdarbības atbalsta.
Piedāvātā redakcija
-
36.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka MK noteikumu projekta 76.punktā minētā programma nav vienīgā, kurā atbalsts sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) (turpmāk – Pagaidu regulējums). Attiecīgi lūdzam noteikt, ka  atbalstu neapvienos ar atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
37.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam sadaļā “Cita informācija” noradīt, ka nepieciešamo finansējumu Ekonomikas ministrija lūgs pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
Piedāvātā redakcija
-
38.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam aizpildīt anotācijas 3.sadaļas 1., 1.1., 2. un 2.1.punkts, svītrojot 3. un  5.punktā norādīto finansiālo ietekmi, ņemot vērā, ka pasākumam plānoto kopējo publisko finansējumu 57 282 000 euro apmērā 100% veido Eiropas Atveseļošanas fonda finansējums.
Piedāvātā redakcija
-
39.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Lūdzam anotācijas 5.sadaļā skaidrot, kāpēc MK noteikumu projekta pielikumā attiecībā uz kredītu kvalitāti "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi" tiek piemēroti stingrāki nosacījumi, nekā to paredz Komisijas paziņojuma par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts atbalstam garantiju veidā (2008/C 155/02) 3.3.sadaļa.
Piedāvātā redakcija
-
40.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt protkollēmumu, ņemot vērā Valsts kancelejas 2021.gada 12.oktobra vēstulē Nr. 2021-7.3.1./123-2420 "Par Ministru kabineta sēdes protokollēmumu projektu gatavošanu" noteiktās prasības.
Piedāvātā redakcija
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un papildināt MK noteikumu projekta deleģējumu ar atsauci uz Likuma par budžeta un finanšu vadību 19.3 panta pirmo daļu.
Piedāvātā redakcija
-
42.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt saīsinājumu “ANM” ar vārdiem “Atveseļošanas fonda”, lai nodrošinātu vienotas terminoloģijas pielietošanu visos normatīvajos aktos.
Piedāvātā redakcija
Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk – Atveseļošanas fonda plāns) 1.2.1.1.i. investīcijas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu” (turpmāk – 1.2.1.1.i.investīcija), kuru sniedz aizdevuma vai garantijas, kapitāla atlaides aizdevuma pamatsummas daļējai dzēšanai, un tehniskās palīdzības tehniskās dokumentācijas izstrādei veidā, (turpmāk -atbalsta programma) nosacījumus;
43.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam sniegt skaidrojumu atsauces uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regulu Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai iekļaušanai MK noteikumu projektā. Nepieciešamības gadīumā lūdzu precizēt punkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
-
44.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt vārdu “dotācija” ar vārdu “grants”, ņemot vērā, ka nepieciešams lietot Latvijā izmantoto terminoloģiju.
Piedāvātā redakcija
-
45.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt vārdus  "sabiedrības “Altum”" ar vārdiem "akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk - sabiedrība "Altum")"
Piedāvātā redakcija
2.5. kapitāla atlaide – kombinētā finanšu instrumenta sastāvdaļa, finansējums dotācijas veidā cita finansētāja vai akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk - sabiedrības "Altum") sniegtā aizdevuma daļējai pamatsummas dzēšanai pēc daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas un pārejas uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu darbu pabeigšanas, ja saskaņā ar ēkas pagaidu energosertifikātu ir sasniegts noteikts primārās enerģijas ietaupījums;
46.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam saidrot, kas domāts ar atbalsta veidu.
 
Piedāvātā redakcija
-
47.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt vai šeit domāts “kombinētā finanšu instrumentu atbalsta veidā”?
Piedāvātā redakcija
-
48.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikuma projekta 4.punktu ar vienoto rādītāju Nr.1 “Ietaupījumi ikgadējā primārās enerģijas patēriņā” (Savings in annual primary energy consumption) vai skaidrot, vai noteikumu projekta 4.3.apakšpunktā ietvertais rādītājs atbilst minētajam vienotajam rādītājam, ņemot vērā nepieciešamību ik pusgadu Eiropas Komisijai ziņot par kopējo rādītāju sasniegšanas progresu.
 
Piedāvātā redakcija
-
49.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt vārdus "Atveseļošanās fonda" ar vārdiem "Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonda)", lai nodrošinātu vienotas terminoloģijas pielietošanu visos normatīvajos aktos.
Piedāvātā redakcija
5. 1.2.1.1.i.investīcijai pieejamais Atveseļošanās fonda finansējums ir 57 282 000 EUR.  Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonda) izmaksu deklarēšanas termiņš ir līdz 2026.gada 31.augustam.
50.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam sniegt skaidojumu, kurā tiesību aktā tiks noregulētas attiecināmās izmaksas un to saturs, lai būtu izsekojama dubultā finansējuma risku vadība. Nepieciešamības gadījumā lūdzu papildināt MK noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
51.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt uz papildināt MK noteikumu projekta 9.punktu ar šajā punktā minēto, ka no Atveseļošanas fonda tiek segts pirmais kredītriska zaudējums. Nepieciešamības gadījumā lūdzu papildināt anotāciju ar attiecīgu skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
52.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt Mk noteikumu 12.punktā pirms vārda "Komisijas" ar vārdu "Eiropas". Papildus lūdzu norādīt Eiropas Komisijas Ieteikumam (ES) 2019/786 izdošanas datumu.
Piedāvātā redakcija
-
53.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Trūkst informācijas par ievadāmās informācijas un datu ievades regularitāti. Lūdzam papildināt.
Piedāvātā redakcija
-
54.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un aizstāt MK noteikumu projekta 20.punktā vārdus "zemes gabala" ar vārdiem "zemes vienības".
Piedāvātā redakcija

20. Ja uz zemes vienības vienā adresē ir divas vai vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, projekta pieteikumā norāda energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus vienai vai vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ja katra no tām atsevišķi atbilst šo noteikumu nosacījumiem.
55.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam sniegt skaidrojumu MK noteikumu projekta 28.punktā ietverto atsauci uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu. Nepieciešamības gadījumā lūdzu veikt precizējumu.
Piedāvātā redakcija
-
56.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt MK noteikumu projekta 30.punktu ar vārdu "Regulā" aiz vārda "Padomes".
Piedāvātā redakcija
30. Pilnvarotā persona  projekta īstenošanas laikā nodrošina vizuālās identitātes prasības Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu noteiktajam, iekļaujot atsauci – “Atbalsta Eiropas Savienība – Jaunā Paaudze ES”, saskaņā ar prasībām, kas ietvertas “Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda komunikācijas un dizaina vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”, kā arī atbilstoši publicitātes prasībām, kas noteiktas līgumā ar sabiedrību “Altum”.
57.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam sniegt pamatojumu, kāpēc iekšējās atdeves rādītājs (IRR) tiek rēķināts uz 35 gadiem, bet aizdevuma atmaksas termiņš tiek noteikts tikai līdz 20 gadiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
58.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam svītrot noteikumu projekta 48.punktu, kas paredz atkārtotu garantijas piešķiršanu 10 gadu laikā pēc pirmās garantijas piešķiršanas, vai arī precizēt minēto punktu, lai nepārprotami skaidrs, ka garantiju var saņemt tikai projekta īstenošanas posmā, ņemot vērā, ka finanšu regulas 193.panta 3.punkts aizliedz sniegt atbalstu pabeigtiem pasākumiem (šajā gadījumā pabeigtiem energoefektivitātes pasākumiem).
Piedāvātā redakcija
-
59.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka de minimis nosacījumi šajā programmā ir piemērojami tikai tad, ja dzīvokļa īpašnieks savu dzīvokli konkrētajā ēkā izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, līdz ar to nav skaidrs kādas varētu būt kravu pārvadājumu darbības, ko varētu realizēt dzīvoklī. Aicinām pārskatīt MK noteikumu projektā ietverto nosacījumu.
Piedāvātā redakcija
-
60.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka de minimis nosacījumi šajā programmā ir piemērojami tikai tad, ja dzīvokļa īpašnieks savu dzīvokli konkrētajā ēkā izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, līdz ar to nav skaidrs kādas varētu būt kravu pārvadājumu darbības, ko varētu realizēt dzīvoklī. Aicinām pārskatīt MK noteikumu projektā ietverto nosacījumu.

 
Piedāvātā redakcija
-
61.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt MK noteikumu projekta 65.1.1.apakšpunktu ar vārdu "likums" pirms vārda ""Par". Analoģisku precizējumu lūdzu veikt arī pārējos apakšpunktos.
Piedāvātā redakcija

65.1.1. likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", izņemot šā likuma III1 nodaļai “Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem”, kura kvalificējās kā pašvaldības saimnieciskā darbība un attiecīgi ir jāvērtē atbilstoši komercdarbības atbalsta kontroles normām un jāpiemēro attiecīgais komercdarbības atbalsta regulējums;
62.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam svītrot. Apakšpunkts bez teksta.
Piedāvātā redakcija
-
63.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Priekšlikums
Aicinām papildināt anotāciju ar informāciju, kā Ekonomikas ministrija nodrošinās stratēģiski svarīgu projektu identificēšanu, lai nodrošinātu papildus komunikācijas pasākumu plānošanu, ņemot vārā, ka energoefektivitātes uzlabošana dzīvojamajās ēkās ir norādīta kā stratēģiski svarīgu aktivitāšu joma Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā.
 
Piedāvātā redakcija
-
64.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un, ja nepieciešams, papildināt sadaļā "Vispārīgi programmas nosacījumi" pirmo rindkopu ar Ekonomikas ministriju.
Piedāvātā redakcija
-
65.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam norādīt Direktīvas  2018/2001 pilno nosakumu un pieņemšanas datumu.
Piedāvātā redakcija
-
66.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt vārdus  "sabiedrības “Altum”" ar vārdiem "akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk - sabiedrība "Altum")"
Piedāvātā redakcija
-
67.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt saīsinājumu “ANM” ar vārdiem “Atveseļošanas fonda”.Lai nodrošinātu vienotas terminoloģijas pielietošanu visos normatīvajos aktos.
Piedāvātā redakcija
-