Atzinums

Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
17.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot 22.3.apakšpunkta otro teikumu, jo šādas tiesības iestādei jau noteiktas Administratīvā procesa likuma 59.pantā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt atbilstoši TM 22.04.2022. izteiktajam iebildumam. Noteikumu projekta izziņā norādīts, ka iebildums ir ņemts vērā, vienlaikus atkārtoti saskaņošanai nosūtītajā redakcijā noteikumu projekta 24.12.apakšpunkts nav precizēts un atsauce uz juridiski nesasitošu dokumentu nav svītrota.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Izziņā par noteikumu projektā paredzēto komercdarbības atbalsta piešķiršanas kārtību gala labuma guvējam sniegts skaidrojums "Ņemot vērā, ka AF regulā nav noteikti ierobežojumi valsts atbalsta sniedzējam, lai mazinātu administratīvo slogu ierobežotu resursu apstākļos CLFA, ir pieņets lēmums, ka finansējuma saņēmēji pieņem lēmumus par komercdarbības atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējiem, bet CFLA pirms līguma slēgšanas ar finansējum saņēmējiem saskaņos ar tiem komercdarbības atbalsta piešķiršanas metodoloģiju. Šāda pieeja būtu atbalstāma, jo atbalstam apmācībām GLG līmenī finansiālā izteiksmē visdrīzāk nebūs plānotas lielas atbalsta summas, līdz ar to nelikumīga valsts atbalsta gadījumā lielu atbalsta summu atgūšanas risku".

Izvērtējot minēto, Tieslietu ministrija lūdz precizēt projektu, svītrojot tiesisko regulējumu, ar kuru tiek deleģēts (tai skaitā saskaņā ar noteikumu projekta 18.punktu, otrās atlases kārtas ietvaros - biedrībām vai nodibinājumiem) pienākums izvērtēt komersantu atbilstību komercdarbības atbalsta normām, kā arī pieņemt lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu
Pirmkārt, šāds regulējums uzskatāms par nesamērīga sloga uzlikšanu privātpersonai. Otrkārt, šāds regulējums pēc būtības ir uzskatāms par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrā daļa noteic tos pārvaldes uzdevumus, kurus nav pieļaujams deleģēt, tai skaitā "publisku personu budžeta apstiprināšanu, finanšu resursu sadali programmu un apakšprogrammu līmenī, finanšu resursu kontroli". Turklāt komercdarbības (valsts) atbalsta piešķiršana un kontrole arī pēc savas būtības ir uzskatāma par tādu pārvaldes uzdevumu, kurš pēc savas būtības ir valsts pārvaldes funkcijas pamats un kurus drīkst veikt tikai iestādes.
Piedāvātā redakcija
-