Atzinums

Projekta ID
22-TA-2345
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
17.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta anotācijas 1.1.sadaļas apakšsadaļu “Apraksts” ar atsauci uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 20.panta 6.punktu kā vienu no normām, uz kuru pamata izdots noteikumu projekts.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par rosināto grozījumu ietekmi uz īstenošanā esošajiem projektiem. Vienlaikus lūdzam iekļaut vērtējumu, vai jau pabeigtajos projektos, kuros ir izbūvēta sporta zāle, kuras būvniecība ir bijusi nepieciešama gadījumos, kad specifiskā atbalsta projekta ietvaros tikusi veikta jaunas vispārējās izglītība iestādes ēkas būvniecība, lai nodrošinātu mācību priekšmeta “Sports” pilnvērtīgu apguvi, labiekārtošanas izmaksas ir tikušas segtas no citiem finansējuma avotiem, ņemot vērā, ka līdz šim tās nav bijušas attiecināmas.
Tāpat lūdzam izvērtēt, vai kontekstā ar noteikumu projektā paredzētajiem grozījumiem ir nepieciešams veikt grozījumus vienošanās par projektu īstenošanu. Gadījumā, ja attiecīgi grozījumi ir jāveic, lūdzam atbilstoši papildināt noteikumu projekta anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ievērojot ar noteikumu projektu plānotos grozījumus saistībā ar būvniecības veikšanu un darbībām pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas periodā, kā arī noteikumu projekta anotācijas 1.2. un 1.3.sadaļā iekļauto informāciju, lūdzam noteikumu projekta anotāciju papildināt ar informāciju par to, kāds ir paredzētais pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas periods veiktajai būvniecībai, kā arī lūdzam norādīt, uz kāda pamata attiecīgais amortizācijas periods noteikts.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Noteikumu projekta anotācijas 1.3.sadaļas apakšsadaļā “Risinājuma apraksts” norādīts, ka finansējuma saņēmējam ir pienākums glabāt projekta iesnieguma atvasinājumu un ar projekta īstenošanu un darbībām infrastruktūras amortizācijas periodā saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātas to kopijas visu infrastruktūras amortizācijas periodu.
Lūdzam noteikumu projekta anotācijā norādīt, kāds infrastruktūras amortizācijas periods ir norādīts projektos.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekta anotācijas 2.1.sadaļas apakšsadaļā “Juridiskās personas” ir norādīta Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un specifiskā atbalsta saņēmēji kā sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt, lūdzam noteikumu projekta anotācijā atbilstoši aizpildīt arī 2.1.sadaļas apakšsadaļu “Ietekmes apraksts”.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 3.punktā ietvertā plānotā Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi” 47.3 punkta redakciju, aizstājot vārdus “atbalsta saņēmējam” ar vārdiem “finansējuma saņēmējam”.
Piedāvātā redakcija
-