Atzinums

Projekta ID
22-TA-632
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
12.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam informatīvā ziņojuma 41.4.apakšpunktā svītrot vārdus “līgums vai”, ņemot vērā informatīvā ziņojuma 41.punkta ievadā noteikto.

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam informatīvā ziņojuma 28.punktā precizēt punkta redakciju, jo vadības informācijas sistēmā nenosaka rādītājus.
 
Piedāvātā redakcija
Atbildīgā institūcija savas kompetences ietvaros nodrošina savlaicīgu datu uzskaiti un ievadi vadības informācijas sistēmā 2 reizes gadā, līdz katra gada 25.janvārim un 25.jūlijam, par šajā ziņojumā noteiktajiem rādītājiem.
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam informatīvā ziņojuma 27.punktu papildināt ar zemsvītras atsauci, norādot, ka izslēgšanas nosacījumi ir saskaņā ar Finanšu regulas 136.pantu.

 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam informatīvā ziņojuma 27.punkta 1.teikumā aizstāt vārdu “fondā” ar vārdu “fonda plānā”.


 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam svītrot informatīvā ziņojuma projekta 11.punkta beigu daļu, aiz skaitļa un vārda "31.maijam" liekot punktu. Vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar informatīvajā ziņojuma 15.punktā norādīto finansējuma saņēmējam projekta noslēguma dokumentācija jāiesniedz līdz 2026 gada 30.jūnijam. Lūdzam salāgot informāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam informatīvā ziņojuma 10.punktā aizstāt vārdus “šī ziņojuma”  ar vārdiem " informatīvā ziņojuma", ņemot vērā iepriekš tekstā noteikto saīsinājumu.
Attiecīgus precizējumus lūdzam veikt arī tālāk tekstā, piemēram, informatīvā ziņojuma 28.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam pārcelt Informatīvā ziņojuma 4.punktu jaunā rindkopā.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam informatīvā ziņojuma 2.punktā aiz vārda “mehānismu” papildināt ar vārdiem un zīmēm "(turpmāk – Regula Nr. 2021/241)".
Norādīto saīsinājumu lūdzam lietot arī tālāk tekstā, piemēram, informatīvā ziņojuma 13.un 45.punktā.
Piedāvātā redakcija
Informatīvo ziņojumu pamato Likuma par budžeta un finanšu vadību  19. 3 panta otrā daļa un EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – Regula Nr. 2021/241).

 
9.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam informatīvā ziņojuma 1.punktā pārcelt vārdu “investīcijas” aiz skaitļa “6.3.1.1.i”, lai nodrošinātu vienotu pieraksta veidu visos tiesību aktos un dokumentos. Attiecīgus precizējumus lūdzam veikt arī tālāk tekstā, piemēram, informatīvā ziņojuma 3.punktā, 5.punktā, 6.punktā, un citos punktos.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam informatīvā ziņojuma nosaukumā pārcelt vārdu “investīcijas” aiz skaitļa “6.3.1.1.i”, lai nodrošinātu vienotu pieraksta veidu visos tiesību aktos un dokumentos.
Piedāvātā redakcija
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponentes “Likuma vara” 6.3. reformu un investīciju virziena “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.1.i. investīcijas “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde” īstenošanu”
11.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam pārcelt protokollēmuma nosaukumā vārdu “investīcijas” aiz skaitļa “6.3.1.1.i”, lai nodrošinātu vienotu pieraksta veidu visos tiesību aktos un dokumentos.
Piedāvātā redakcija
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponentes “Likuma vara” 6.3. reformu un investīciju virziena “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.1.i. investīcijas “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde”  īstenošanu”"