Atzinums

Projekta ID
22-TA-677
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
04.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka informatīvā ziņojuma 3.3.sadaļā “Pasākumi zemes reformas pabeigšanai” un IV daļas “Turpmākās rīcības plāns” 4.pasākumā  ir norādīts, ka  jāpiešķir nepieciešamie valsts budžeta līdzekļi, lai Valsts zemes dienests varētu pabeigt zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu personām, kurām valsts noteica šādu tiesību, bet nav norādīts nepieciešamais izdevumu apmērs un detalizēti aprēķini. Atzīmējam, ka visi priekšlikumi par papildu nepieciešamo valsts budžeta finansējumu ir skatāmi Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas, Tieslietu ministrijai iesniedzot prioritārā pasākuma pieteikumu, attiecīgi lūdzam precizēt sniegto informāciju informatīvā ziņojuma 3.3.sadaļā “Pasākumi zemes reformas pabeigšanai” un IV daļas “Turpmākās rīcības plāns” 4.pasākumā.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma  IV daļas "Turpmākās rīcības plāns” tabulā pie 7.pasākuma norādīts, ka plānots izmaksāt atlīdzību naudā pēc īpašuma kompensācijas sertifikātu nominālvērtības, kas veido ~2,2 milj. euro un tam ir nepieciešams valsts budžeta finansējums. Lūdzam skaidrot kāds ir plānotais finansēšanas avots. Vienlaikus norādām, ka visi jautājumi par papildu valsts budžeta finansējumu skatāmi gadskārtējā valsts budžeta sagatavošanas procesā, līdz ar to attiecīgo pasākumu varēs paredzēt normatīvajos aktos tikai pēc tam, kad būs atrisināts jautājums par tā īstenošanai nepieciešamo finansējumu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā, ka šobrīd informatīvā ziņojuma  IV daļas "Turpmākās rīcības plāns” tabulā 7., 8. un 9. pasākumam pie sagaidāmajiem rezultātiem ir sniegta informācija arī par finansējumu, lūdzam to nodalīt jaunā ailē, attiecīgi katram pasākumam norādot tā izpildei nepieciešamo finansējumu un finansēšanas avotu. Ja gadījumā kāda pasākuma īstenošanai nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums, tad Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts jāpapildina ar jaunu punktu šādā redakcijā:
“x. Jautājums par nepieciešamā finansējuma piešķiršanu informatīvajā ziņojumā definēto pasākumu īstenošanai ir skatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.”.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 2.1.4.sadaļas "Mirušo personu kontos esoši privatizācijas sertifikāti” pēdējā rindkopā norādīts, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā privatizācijas sertifikātu dzēšana gadījumos, kad persona ir mirusi un viņai nav mantinieku, ir saistīta ar būtisku papildus finanšu līdzekļu izlietošanu (līdz pat 2,5 milj. euro). Vēršam uzmanību, ka no minētā nav skaidrs vai norādītajā apmērā jau šobrīd tiek izlietoti finanšu līdzekļi, vai arī tie ir vērtējami kā papildu nepieciešamie, ja būtu īstenojama sertifikātu dzēšana atbilstoši esošajai kārtībai. Lūdzam redakcionāli precizēt minēto teikumu, kā arī informatīvā ziņojuma II daļā "Būtiskākie secinājumi" 2.punktā norādīto.
Piedāvātā redakcija
-
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Atzīmējam, ja papildu nepieciešamais finansējums Valsts zemes dienestam ir saistīts ar grozījumiem likumprojektos, tad vēršam uzmanību, ka virzot likumprojektus izskatīšanai Ministru kabinetā ir jābūt nodrošinātam finansējumam likumprojektu normu īstenošanai, līdz ar to aicinām Tieslietu ministriju pārskatīt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktā noteikto likumprojektu iesniegšanas termiņu Ministru kabinetā.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informatīvā ziņojuma 3.1.1.sadaļā "Īpašuma objekti un zemesgabali" attiecībā uz jaunu objektu nodošanu privatizācijai norādīts, ka Ministru kabinets nav izskatījis un pieņēmis lēmumus tikai par dažiem privatizācijai ierosinātajiem valsts īpašuma objektiem un prognozēts, ka 2022.gadā šie lēmumi tiks pieņemti. Lūdzam norādīt aptuveno objektu skaitu, par cik nepieciešams pieņemt lēmumu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ziņojumā  I.sadaļā Privatizācijas process: aktuālā situācija ir iekļauta informācija, ka" zemes reforma faktiski tika pabeigta 2011.gadā".

Vēršam uzmanību, ka minātā informācija ir mulsinoša, jo saskaņā ar likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 34. pantu,  lēmumu par zemes reformas pabeigšanu novada pašvaldības teritoriālajā vienībā (pilsētā) pieņem Ministru kabinets, izdodot rīkojumu uz attiecīgās pašvaldības iesnieguma pamata .Savukārt likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 5.pants nosaka, ka tieslietu ministrs iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetam Valsts zemes dienesta sagatavotos rīkojumu projektus par zemes reformas pabeigšanu attiecīgo pašvaldību teritorijā vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā (pilsētā, pagastā).

Ievērojot iepriekš minēto, zemes reformas pabeigšanu attiecīgā administratīvās teritorijas vienībā (pilsētā vai novadā) var uzskatīt par pabeigtu tikai pēc tam, kad ir izdots attiecīgs Minisrtru kabienta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu.

Piemēram, Daugavpils pilsētā zemes reforma tika pabeigta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 4. septembra rīkojumu Nr. 430 "Par zemes reformas pabeigšanu Daugavpils pilsētā".

Ievērojot iepriekš minēto, aicinam precizēt ziņojumā norādīto informāciju, atbilstoši faktiskajai situācijai par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikā.

 
Piedāvātā redakcija
-