Atzinums

Projekta ID
23-TA-1230
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
11.10.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Iebilstam pret esošo 7. punkta redakciju un lūdzam precizēt 7.punktu šādā redakcijā: "Šo noteikumu 3.2. apakšpunktā un 5. punktā minēto informāciju attiecībā uz iedzīvotājiem, tās strukturēšanu, ievietošanu un aktualizēšanu sadarbībā ar iesaistītajām iestādēm koordinē valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas (turpmāk - sistēma VIRSIS) pārzinis, savukārt informāciju attiecībā uz komersantiem, tās strukturēšanu, ievietošanu un aktualizēšanu sadarbībā ar iesaistītajām iestādēm koordinē Ekonomikas ministrija."
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ekonomikas ministrija neatbalsta noteikumos svītrot 8. punktu, kamēr nav veikti atbilstoši grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4.jūlija noteikumos Nr.399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība”, lai neveidotos situācija, kurā abi noteikumi nepapildina viens otru un nav atrunāta kārtība attiecībā uz kompetento iestāžu informācijas ievades un aktualizācijas kārtību.
Lai nodrošinātu kvalitatīvas un savlaicīgas informācijas publicēšanu, katrai iestādei savas kompetences ietvaros būtu jāturpina pārbaudīt portālā Latvija.gov.lv publicēto informāciju un informācijas aktualizēšanas gadījumā jāinformē Ekonomikas ministrija.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu attiecībā uz noteikumu projekta 18.1 punktu. Papildus norādām, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1724 ar ko izveido vienotu digitālo vārteju, lai sniegtu piekļuvi informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012 3. panta 1. punktā tiek noteikts, ka vienotās digitālās vārtejas lietotājs ir ne tikai Savienības pilsonis vai iedzīvotājs, bet arī juridiska persona ar juridisko adresi kādā no dalībvalstīm un kurš var piekļūt informācijai, nepieciešamajām procedūrām vai palīdzības vai problēmu risināšanas pakalpojumiem. No minētā izriet, ka par valsts pārvaldes pakalpojumu portāla gala lietotāju ir uzskatāma juridiskā persona, kas savu komercdarbību ir reģistrējusi kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un tai nevar tikt uzlikts par papildus pienākumu reģistrēties Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā, lai piekļūtu Latvijas pakalpojumu portālam. Atbilstoši minētajam, lūdzam precizēt noteikumu projekta 18.1 punktu atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām vai šo punktu dzēst. EM uzskata, ka šobrīd 18.1 punkts būtu dzēšams, jo tas patreizējā redakcijā pārkāpj ES prasības. 
Piedāvātā redakcija
-