Atzinums

Projekta ID
21-TA-260
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
19.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam aizpildīt  anotācijas 1.3.apakšpunktā uzdoto jautājumu, vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem. Vēršam uzmanību, ka tas nav aizpildīts.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam anotācijas 1.3.apakšpunktā sniegt informāciju, vai ir veikts ar izglītības iestādes nosaukuma maiņu saistītu izmaksu aprēķins (sk. Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra sēdes protokollēmuma (protokols Nr. 51, 11.§) 3. punktu).
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Sadaļā "Risinājuma apraksts" ir sniegta informācija, ka Izglītības un zinātnes ministrija, lai turpinātu profesionālās izglītības sistēmas strukturālo reformu īstenošanu, sekmētu visu veidu resursu efektīvāku izmantošanu, paaugstinot profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību Daugavpilī, nolemj apvienot Daugavpils Tirdzniecības profesionālo vidusskolu un Daugavpils tehnikumu, izveidojot Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, kuram tiks piešķirts arī profesionālās izglītības kompetences centra statuss. Vēršam uzmanību, ka sadaļā "Pašreizējā situācija" un "Problēmas apraksts" nav sniegta informācija, kāpēc šāds statuss ir piešķirams. Papildus anotācijā nav sniegts noteiktu kritēriju izvērtējums, vai attiecīgā izglītības iestāde atbilst profesionālās izglītības kompetences centra statusam. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumu Nr. 144 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība" 8. punktam, ja izglītības iestāde, kas pretendē uz kompetences centra statusu, ir izveidota reorganizācijas vai likvidācijas kārtībā un tā ir reorganizēto vai likvidēto izglītības iestāžu saistību un tiesību pārņēmēja, vērtējot tās atbilstību šo noteikumu 2. punktā minētajiem kritērijiem, ņem vērā reorganizēto vai likvidēto izglītības iestāžu darbības rādītājus pēdējo divu mācību gadu laikā. Ņemot vērā minēto, lūdzam anotāciju papildināt ar attiecīgo kritēriju izvērtējumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam pārstrukturēt anotācijas 1.3. apakšpunktā ietverto informāciju, jo šobrīd  sadaļā "Problēmas apraksts" ir ietverts arī situācijas apraksts un nav sniegts detalizēts problēmas apraksts. Līdz ar to nav saprotami iemesli, kāpēc būtu jāapvieno Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola un Daugavpils tehnikums.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.6. Cita informācija
Iebildums
Lūdzam precizēt 6.punktā ietverto atsauci uz Profesionālās izglītības likumu, jo tā nav pareiza. Papildus 6.punktā sniegtā informācija par to, ka pēc jaunizviedotās izglītības iestādes reģistrēšanas izglītības iestāžu reģistrā Ministru kabinetā tiks virzīts jautājums  par profesionālās izglītības kompetences statusa piešķiršanu Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam, neatbilst Ministru kabineta rīkojuma projekta 2. punktam, kas paredz profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu ar 2022. gada 1. jūliju. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt anotāciju.
Tāpat ir izvērtējams, vai reorganizācijas rezultātā nav jāatzīst par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra rīkojumu Nr. 816 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Profesionālajai vidusskolai", aizpildot attiecīgi anotācijas 4.sadaļu "Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu".
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 2.1.apakpunktā sniegto informāciju, norādot, kā projekts ietekmēs katru no mērķgrupām (gan fiziskās personas, gan juridiskās personas) – tieši vai netieši, kāds ir mērķgrupas lielums (ja to ir iespējams novērtēt), kā arī jebkādu citu skaidrojošu informāciju par mērķgrupu (sk. Vadlīniju tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā kopsavilkumu). Tāpat vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta rīkojuma projekts ietekmēs arī Izglītības un zinātnes ministriju.
Vienlaikus lūdzam precizēt sniegto informāciju par juridiskajām personām, jo nav saprotams, par kādām tieši institūcijām un organizācijām ir runa.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 2.2.apakšpunktu atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 9.5. apakšpunktam, jo Ministru kabineta rīkojuma projektam ir ietekme uz nodarbinātību.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
4.1. Saistītie tiesību aktu projekti
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktā sniegto informāciju, skaidrojot  izmaiņu nepieciešamību attiecīgajos tiesību aktos (sk. Vadlīniju tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā kopsavilkumu).
Papildus lūdzam izvērtēt, vai  reorganizācijas rezultātā nav jāatzīst par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra rīkojumu Nr. 816 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Profesionālajai vidusskolai" (sk.iepriekšējo iebildumu), attiecīgi aizpildot anotācijas 4.sadaļu.
 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka anotācijas 6. sadaļā "Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process", projekta autoram sākumā jāatzīmē, vai tiesību akta projektam ir jānodrošina sabiedrības līdzdalība. Ja tiek norādīts, ka sabiedrības līdzdalība nav jānodrošina, šī izvēle ir jāpaskaidro iznirstošā laukā "Skaidrojums" (sk. Vadlīniju tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā kopsavilkumu). Anotācijas 6.punktā nav sniegts skaidrojums, kāpēc sabiedrības līdzdalība nav jānodrošina. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt anotāciju.

Tāpat vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 7. punktam sākotnējās ietekmes izvērtēšanas procesā ievēro normatīvos aktus par sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā, nodrošinot mērķtiecīgu sabiedrības līdzdalību un, ja iespējams, izvērtēšanā iesaistot to sabiedrības grupu pārstāvjus, kuras ietekmēs projekts, vai šo sabiedrības grupu intereses pārstāvošās biedrības un nodibinājumus.

Vienlaikus saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta septīto daļu un 48. panta otro daļu valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību; tas attiecas it īpaši uz to sabiedrības daļu un tām privātpersonām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses īstenotā vai plānotā darbība skar vai var skart. Lūdzam precizēt anotāciju, atspoguļojot informāciju par sabiedrības informēšanas pasākumiem, kas tikuši organizēti projekta izstrādes laikā, kā arī, vai anotācijā minētā sabiedrības mērķgrupa ir informēta par Ministru kabineta rīkojuma projekta izstrādi un kā tiek plānota tās informēšana pēc projekta spēkā stāšanās. Attiecīgi arī lūdzam sniegt informāciju, vai Ministru kabineta rīkojuma projekts ir saskaņots ar nevalstiskām organizācijām un pašvaldību, jo anotācijā ir sniegta tikai informācija, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir konsultējusies ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Daugavpils pašvaldību.
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 7.4.apakpunktā sniegto informāciju, kur ir norādīts, ka netiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija un optimizācija. Minētais ir pretrunā iepriekš sniegtajai informācijai anotācijā (piemēram, efektīva resursu izmantošana u.c.), kā arī anotācijas 8.1.4. apakšpunktā sniegtajai informācijai.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ierosinām Ministru kabineta rīkojuma projekta 2. punktā precizēt Ministru kabineta noteikumu nosaukumu, minot arī tā numuru.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Anotācija (ex-ante)
1.6. Cita informācija
Priekšlikums
Ierosinām precizēt anotācijā minētās reorganizācijas komisijas izveides datumu, saskaņojot to ar Ministru kabineta rīkojuma projekta 5. punktā paredzēto datumu. Vienlaikus ierosinām saskaņot Ministru kabineta rīkojuma projektā un anotācijā lietoto terminoloģiju, jo tā ir atšķirīga (rīkojuma projektā ir lietots termins  "komisija", bet anotācijā -  "reorganizācijas komisija").
Piedāvātā redakcija
-
13.
Anotācija (ex-ante)
8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem
Priekšlikums
Ierosinām minēt pilnu Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-