Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Finanšu nozares asociācija
Atzinums iesniegts
10.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Jāprecizē redakcija. 
Piedāvātā redakcija
50.2. cits finansētājs apliecina, ka tas izsniegs aizdevumu konkrētajam projektam tikai, ja tiks piešķirta sabiedrības "Altum" garantija. 
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Atum paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi tiks dzēsts pilnā apmērā. 
Piedāvātā redakcija
2.5. kapitāla atlaide – atbalsta sastāvdaļa, finansējums granta veidā cita finansētāja sniegtā aizdevuma daļējai pamatsummas dzēšanai vai Akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") sniegtā aizdevuma pilnīgai pamatsummas dzēšanai pēc daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas, pārejas uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu darbu pabeigšanas, ja saskaņā ar ēkas pagaidu energosertifikātu ir sasniegts noteikts primārās enerģijas ietaupījums;
Veids*
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Te būtu konceptuāls jautājums – vai pilnvarojumu sniedz dzīvokļu īpašnieki, vai arī dzīvokļu īpašnieku kopība (jautājums tieši par juridisko konstrukciju un to, kast ad īsti ir uzskatāms par pilnvarojuma devēju – aktuāli jauno Dzīv.īp.lik.grozījumu kontekstā, kur noteitks kopības tiesiskais statuss).

Ja šajos noteikumos dzīvokļu īpašnieki tiek lietoti ar nozīmi ’dzīvokļu īpašnieku kopība’- tad lūgums to tā arī ierakstīt. Pretējā gadījumā rodas neizpratne par formālu darījuma pusi.

 
Piedāvātā redakcija
2.8. pilnvarotā persona – juridiska persona, tai skaitā dzīvokļu īpašnieku biedrība, energoservisa kompānija, kuru dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība pilnvarojuši viņu vārdā īstenot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā arī slēgt līgumus un parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus par atbalsta saņemšanu un izpildīt šos līgumus. Pilnvarotā persona var būt  projekta vadītājs;
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Nepareiza redakcija, jo Altuma aizdevumam netiek piesaistīta garantija. 
Piedāvātā redakcija
4.1. sabiedrības "Altum" aizdevums ar kapitāla atlaidi, ja projekta finansēšanā nav iesaistīts cits finansētājs; 
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums nelietot šo temrinoloģiju – par ’subordināciju’ nav vienotas izpratnes (bankas ar to saprot kaut ko citu, nekā citās biznesa struktūrās strādājošie); lūgums pārfrāzēt, kas tieši ar šo ir domāts. Piemēram, papildināt iekavās ar skaidrojumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
 Nepieciešams precizēt redakciju, jo:
1) saskaņā ar MKN 17. punktu līgums tiek noslēgts ar pilnvaroto personu, nevis ar atbalsta saņēmēju;
2) garantijas gadījumā tiek slēgts garantijas līgums. 
3) nav pareizs termins "aizdevuma līgums netiek īstenots", jo tas nozīmētu aizdevuma nesaņemšanu. 
Piedāvātā redakcija
Nepieciešams precizēt redakciju, jo:
1) saskaņā ar MKN 17. punktu līgums tiek noslēgts ar pilnvaroto personu, nevis ar atbalsta saņēmēju;
2) garantijas gadījumā tiek slēgts garantijas līgums. 
3) nav pareizs termins "aizdevuma līgums netiek īstenots", jo tas nozīmētu aizdevuma nesaņemšanu. 
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Līdz šim garantijas piešķiršana un DME projekts tika izskatīts Altumā atsevišķi.
 Banka pieņem lēmumu par aizdevumu un tikai pēc tam piesakās garantijai. Kā Banka uzzinās atbalsta nosacījumus (kapitāla atlaides apmēru)? Informācija ir nepieciešami bankas lēmuma pieņemšanas dienā!!I
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Kā jau minēts iepriekš, šis daļēji pārklājas ar 6.pkt. un līdz ar to rada apjukumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums precizēt - vai ir domāts - katrai mājai atsevišķi? 
Piedāvātā redakcija
28. Ja uz zemes vienības vienā adresē ir divas vai vairākas daudzdzīvokļu mājas, projekta pieteikumā norāda energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus katrai mājai atsevišķi. 
10.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt punkta redakciju, ņemot vērā, ka atbalsta saņēmēji ir dzīvokļu īpašnieki, kas var būt un var nebūt pakļauti PIL (var būt gan fiziskās, gan juridiskās personas.) Savukārt pilnvarotā persona ir juridiskā persona. 
Lūdzam skaidri pateikt, ka šiem projektiem nav jāpiemēro normatīvie akti piegādātāju atlases jomā.  
 
Piedāvātā redakcija
30. Projekta īstenošanā atbalsta saņēmējiem nav jāpiemēro normatīvie akti piegādātāju atlases jomā. 
11.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt ar pilnvaroto personu.  
Piedāvātā redakcija
31. Sabiedrība “Altum” un cits finansētājs noslēdz sadarbības līgumu, kurā vienojas par atbalsta piešķiršanas kārtību un sadarbību ar atbalsta saņēmējiem un pilnvaroto personu. 
12.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Šī punkta kontekstā lūgums vērtēt, kas būtu juridiskais enerģijas ražotājs- dzīvokļu īpašnieku kopība? Pēc kādiem principiem saražotā enerģija tiktu izlietota – visiem dzīvokļiem proporcināli platībai? Vai sākotnēji nosedzot koplietošanas elektrības patēriņu?
Nav iestrādāts praktiski pielietojams mehānismu, kā šis varētu tikt reāli un efektīvi iedzīvināts.
 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vai šajā uzskaitījumā ietilpst tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izdevumi?
 
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Šis ir nesaprotams ierobežojums. Mājas atrodas ciemos, pagastos, pilsētās, un ja tās tur ir, tad tām ir jāveic uzlabojumi, ja tur dzīvo cilvēki. Kādu ļaunumu var nodarīt granulu katlu uzlikšana, logu nomaiņa, EE pasākumi lauku teritorijās? Kādēļ šādu būtisku aprobežojumu nosaka dzīvokļu īpašniekiem? Vispirms jau jāsaprot būtu, vai vispār ir šādas daudzdzīvokļu mājas NATURA 2000 teritorijās, un vai tās ietver šos ciemu, pagastu teritorijas?
Piedāvātā redakcija
Svītrot. 
15.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Šodien pārstrādātāju nav nemaz tik daudz, tie vēl pārorientējas. Ņemot vērā ļoti īso laiku programmas apguvei, vai šis kritērijs nav pārāk augsts par pārstrādi? Ja koku un metālu ir kur nodot pārstrādei, tad kā ir ar betonu, logu stiklu, plastmasas izstrādājumiem būvatkritumos?
 
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Tā kā PVN būs neattieicnāmās izmaksas – tas nozīmē, ka PVN segšanai būs jāņem atsevišķš kredīts? Vai arī būs pieļaujama bankas kredīta izmaksa gan par attiecināmām, gan neattiecināmām izmaksām?
 
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Jāprecizē redakcija, jo ar cita finansētāja starpniecību  netiek veikta pieteikšanās Altuma aizdevumam.
32.punktā nav uzskaitītas tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (tātad, tās ir neattiecināmas?)
Ja tehniskās dokumentācijas izdevumi ir papildus 32.pkt.uzskaitītām pozīcijām, tad šis būtu jāpārformulē. Šobrīd – atlaide būvniecībai + atbalsts tehniskai dokumentācijai nevar pārsniegt 49% no būvniecības izmaksām.
 
Piedāvātā redakcija
36. Piesakoties sabiedrības “Altum” aizdevumam vai garantijai, tiek veikta pieteikšanās arī kapitāla atlaidei. Kapitāla atlaide kopā ar šo noteikumu 37. punktā minēto atbalstu tehniskās dokumentācijas sagatavošanai nepārsniedz 49% no sabiedrības “Altum” vai cita finansētāja izmaksātā aizdevuma apmēra šo noteikumu 32. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām.
18.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Joprojām aktuāls jautājums, kādēļ nevar iesniegt senāk radušos izdevumus. Kāds šādam ierobežojumam ir pamatojums.
 
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Nav skaidrs šis izteiciens – tā ir vienīgā atļautā forma, vai viena no iespējām?
Šeit uzreiz ir jāsaprot, kāda būs procesa shēma, jo starp projektēšanu un būvēšanu ir laika sprauga. Bankā projekts ienāks tikai pēc projektēšanas un būvniecības tāmes saņemšanas. Kā rezervēs kapitāla atlaidi šādam projektam? Principā PP būs jāveic priekšfinansēšana projektēšanai un tikai pēc tam varēs iesniegt pieteikumu ALTUM un nākt uz banku.

 
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Kāda veida informācija šeit domāta?
 
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Papildināt nosaukumu, ka šī sadaļa ir par Altum aizdevumu
 
Piedāvātā redakcija
II. Altum Aizdevuma piešķiršanas kārtība
22.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Precizēt - par kura aizdevuma? 
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Garantijas saņēmējs (beneficiārs)  būs banka.

Garantijas pieprasītājs – pilnvarotā persona. Vai šī prasība nebūtu jāskatās pilnvarotās personas līmenī?

Garantija attieksies uz visu kredītu (neatkarīgi no dzīvokļu īpašnieku sastāva).
Šis noteikums, kad tiek prasīts nošķirt garantiju pēc ‘gala labuma guvējiem’, praksē nav realizējams.
 
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Bankām jau ir Sadarbības līgumi par garantiju izsniegšanu
 
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vai šos noteikumus vērtēts pats Altum? Jo banka nevērtē katra gala saņēmēja situācijas atbilstību šiem rādītājiem.
Un vēlreiz komentārs par garantiju – tā netiek ’reģistrēta’ katram dzīvokļa īpašniekam, bet gan attiecas uz aizņēmēja saistībām. Tādēļ nebūs iespējams tehniski nodrošināt garantijas apjoma ’kustību’ atkarībā no dzīvokļa īpašnieka statusa (ja vien Altum paši neapņemas veikt šos aprēķinus).
 
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aizdevuma kvalitāte būs aprēķināta attiecībā uz aizņēmēju (pilnvaroto personu), nevis attiecīgo dzīvokļa īpašnieku.
Vai šis noteikums tādējādi būs izpildāms?
 
Piedāvātā redakcija
-