Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-652
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
21.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums

Informatīvā ziņojuma 2.3. punkta 3. apakšpunkts (2.lpp) .
Lūdzam aizstāt vārdus "Tieslietu mācību centrs" ar vārdiem "Tieslietu akadēmija" vienlaikus zemsvītras atsaucē sniedzot plašāku skaidrojumu: "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" 6.2. reformu un investīciju virziena "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšana, ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tiesvedības procesu modernizācija un preventīvo darbību īstenošana" 6.2.1.3.i. investīcija "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide". "
Vārdu salikums "Tieslietu akadēmijas projekts" lietots gan minētā projekta iesniegumā, gan citos dokumentos, kas saistīti ar projekta ieviešanu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma "Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas reformu ieviešanas gaitu" (turpmāk – informatīvais ziņojums) 3.sadaļā "Atkāpes no konceptuālajā ziņojumā plānotās rīcībpolitikas" 7.punktā noteikts, ka Latvijas Universitātes pirmā cikla augstākās izglītības programmas “Pirmstiesas izmeklēšana” reflektantiem tiks sniegta informācija:
1) ka pēc studiju programmas absolvēšanas pieņemt dienestā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs varēs tikai tās personas, kuras atbildīs Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.pantā noteiktajām prasībām, kā arī likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām, lai persona varētu saņemt speciālo atļauju darbam ar valsts noslēpuma objektiem;
2) ka reflektantiem ir pienākums noslēgt līgumu ar Valsts policiju par mācību (studiju) izdevumu segšanu un dienestu (darbu) Latvijas izmeklēšanas iestādēs pēc studiju programmas absolvēšanas ne mazāk kā 5 gadi.
Valsts budžeta līdzekļu lietderīgas izmantošanas un rezultatīvo rādītāju sasniegšanas (jaunu kvalificētu speciālistu – izmeklētāju piesaiste darbam izmeklēšanas iestādēs) nolūkā ar pilna laika studējošiem paredzēts slēgt līgumus par saistību uzņemšanos noteiktu laika periodu pēc programmas absolvēšanas strādāt izmeklēšanas iestādēs. Minētais dod pamatu atzinumam, ka studiju programmā uzņemt studējošo skaitā personas, attiecībā uz kurām jau šobrīd pastāv skaidri šķēršļi dienesta uzsākšanai, būtu nepamatoti un valsts budžeta līdzekļus šķērdējoši (7.lpp.).
Tāpat informatīvajā ziņojumā norādīts uz nepieciešami grozījumi Augstskolu likumā, lai noteiktu deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par regulējumu un nosacījumiem divpusēja līguma slēgšanai ar reflektantu, kurš pirms studiju uzsākšanas nav bijis tiesībaizsardzības iestādes amatpersona (darbinieks), par finansiālām saistībām studiju pārtraukšanas vai dienesta (darba) attiecību pārtraukšanas gadījumā, ja  tiesībaizsardzības iestādē dienests (darbs) pildīts mazāk nekā 5 gadus, un studijas finansētas no Iekšlietu ministrijas resoram piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem ar mērķi nodrošināt augstas kvalifikācijas īpašas specializācijas nodarbināto (izmeklētāju) atjaunotni un papildu nepieciešamo personālu tikai Latvijas Republikas izmeklēšanas iestādēm. Tas nozīmē, ka no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts finansējums tikai šāda personāla sagatavošanai. Gadījumā, ja studijas tiek pārtrauktas pēc paša vēlēšanās vai nesekmības dēļ, vai absolvents atsakās slēgt līgumu ar izmeklēšanas iestādi, viņam ir jāatmaksā valsts ieguldītie līdzekļi par visu studiju laiku (9.lpp.).
Tieslietu ministrijas ieskatā informatīvo ziņojumu nepieciešams papildināt arī ar informāciju par plānoto rīcību gadījumā, ja iepriekš minētie šķēršļi dienesta uzsākšanai (piemēram, atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.pantā noteiktajām prasībām) rodas pēc studiju uzsākšanas un attiecīgi pēc līguma par saistību uzņemšanos noteiktu laika periodu pēc programmas absolvēšanas strādāt izmeklēšanas iestādēs noslēgšanas. Tāpat informatīvā ziņojuma projektu nepieciešams papildināt arī ar informāciju par plānoto rīcību dienesta (darba) attiecību pārtraukšanas gadījumā, ja  tiesībaizsardzības iestādē dienests (darbs) pildīts mazāk nekā 5 gadus, taču persona dienestu nevar pildīt attaisnojošu iemeslu dēļ, piemēram, veselības stāvokļa dēļ.
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka uzdevums Iekšlietu ministrijai izstrādāt grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā un Augstskolu likumā ir ietverts nevis protokollēmuma projekta 2.punktā, bet tā 3.punktā, protokollēmuma projekta 4.punktā skaitli "2" nepieciešams aizstāt ar skaitli "3".
Piedāvātā redakcija
-