Atzinums

Projekta ID
22-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
31.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plāna projekts
Priekšlikums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi precizēto Ministru kabineta plāna projektu “Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāns alkoholisko dzērienu  un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam” (turpmāk – projekts) un vērš uzmanību, ka projektā ir ņemts vērā ministrijas priekšlikums, proti, norādīta pašvaldību kompetence noteikto pasākumu izpildē, tajā pašā laikā norādītā pašvaldību kompetence konkrēto pasākumu izpildei ir neatbilstoša.
Projektā norādīts: “Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. pantam pašvaldību autonomajās funkcijās ietilpst nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, kā arī žūpības apkarošanā, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi), rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.). Ņemot vērā minēto, pašvaldības ir pārvaldes līmenis, kurš atrodas vistuvāk sabiedrībai, lai visātrāk un efektīvāk reaģētu uz nepieciešamajām vajadzībām un izmaiņām. Tieši pašvaldībās sākas valsts politikas realizācija, un tas ir posms, kas var dot atgriezenisko saiti un vērtējumu politikas atbilstībai reālajai situācijai un vajadzībām, tāpēc plānā paredzēto pasākumu veiksmīgai īstenošanai kā līdzatbildīgās institūcijas ir  noteiktas tieši pašvaldības.”
Vēršam uzmanību, ka likuma “Par pašvaldībām” 7. panta otrās daļas pirmais teikums noteic, ka šā likuma 15. pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Savukārt projektā paredzētos pasākumus pašvaldība neorganizē un ir noteikta vien kā līdzatbildīgā persona. Ievērojot minēto, projektā minētos pasākumus nevar uzskatīt par pasākumiem, kuru pašvaldība pilda likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā noteikto autonomo funkciju ietvarā.
Turklāt ministrijai nav pamata piekrist viedoklim, ka likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktā noteiktajā pašvaldību autonomajā funkcijā ietilpstošais uzdevums, veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, attiecas uz profilaktisko pasākumu veikšanu personām ar atkarībām vai atkarību profilaksi, jo minētais pašvaldības uzdevums attiecas uz ikvienu iedzīvotāju un uzliek pašvaldībai vispārīgu pienākumu pēc saviem ieskatiem veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, piemēram, radot iespējas iedzīvotājiem nodarboties ar sportu, pavadīt brīvo laiku, piemēram, bērnu rotaļu laukumos, parkos vai pastaigu takās utml. Vienlaikus ministrijai nav pamata piekrist viedoklim, ka likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 12. punktā noteiktā pašvaldību autonomā funkcija, piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību, ir saistīta ar atkarības no alkohola profilaksi, jo ir nepārprotami, ka funkcija attiecas tikai uz sabiedriskās kārtības nodrošināšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ministrija aicina precizēt pašvaldību kompetenci projektā noteikto pasākumu izpildē.”
 
Piedāvātā redakcija
-