Atzinums

Projekta ID
24-TA-429
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
22.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Ievērojot to, ka likumprojektā ir ietverts tikai viens grozījums, lūdzam atbilstoši precizēt nosaukumu un likumprojekta tekstu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Lūdzam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 68.3. apakšpunktam norādīt likuma un tā grozījumu publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (laikraksta nosaukums, attiecīgo laikraksta numuru izdošanas gadu un numuru uzskaitījums).
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Pirms direktīvu uzskaitījuma lūdzam ietvert tekstu šādā redakcijā "Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:".
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka teksts "Pārējās Direktīvas 2019/1937 normas ir pārņemtas Trauksmes celšanas likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Iesnieguma likumā, Kriminālprocesa likumā,  Administratīvā procesa likuma un Civilprocesa likumā." nav pilnīgs, jo atbilstoši Latvijas iesniegtajai informācijai (skat. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/NIM/?uri=CELEX:32019L1937) Direktīvas 2019/1937 normas pārņemtas ar:
1. Latvijas Republikas Satversmi;
2. Likumu "Par valsts noslēpumu";
3. Krimināllikumu;
4. Civilprocesa likumu;
5. Administratīvā procesa likumu;
6. Likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā";
7. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu;
8. Kriminālprocesa likumu;
9. Iesniegumu likumu;
10. Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumiem Nr. 748 "Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi";
11. Mediācijas likumu;
12. Fizisko personu datu apstrādes likumu;
13. Administratīvās atbildības likumu;
14. Komercnoslēpuma aizsardzības likumu;
15. Likumu "Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā"; 
16. Trauksmes celšanas likumu;
17. Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumiem Nr. 96 "Noteikumi par Eiropas Savienības tiesību aktiem, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme vai kuros ir paredzēta cita ziņošanas kārtība".
Ievērojot minēto, lūdzam precizēt anotācijas tabulā ietverto tekstu.
Piedāvātā redakcija
-