Atzinums

Projekta ID
21-TA-1574
Atzinuma sniedzējs
Pārresoru koordinācijas centrs
Atzinums iesniegts
13.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvajā ziņojumā ir norādīts, ka 2020. gadā izglītības un zinātnes attīstības veicināšanas mērķa ietvaros "114 000 EUR (ieskaitot atlikumu no iepriekšējā gada ziedojuma) tika novirzīti valsts atbalstam meža pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi” atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 516 “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu atzītām mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai” (turpmāk - MK noteikumi). MK noteikumu 2. punktā ir noteikts, ka tiek pieķirts valsts atbalsts tiešo dotāciju veidā mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību administratīvo izdevumu segšanai, lai nodrošinātu meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu. Saskaņā ar MK noteikumu 6. punktu atbalstu piešķir no Meža attīstības fonda juridisku un fizisku personu dāvinājumu (ziedojumu) finanšu līdzekļiem. Ņemot vērā, ka pirmšķietami nav redzama sasaiste starp ziedošanas mērķi - izglītības un zinātnes attīstības veicināšana un MK noteikmos noteiktajiem atbalsta piešķiršanas mērķiem (mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību administratīvo izdevumu segšana), PKC ieskatā, nepieciešams papildināt Informatīvo ziņojumu ar attiecīgu skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Saskaņā ar Informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju VAS "LVM" ziedošanas procesā tiek iesaistīa Latvijas Nacionālā sporta padome un partneri – attiecīgo jomu nevalstiskās organizācijas un nodibinājumi (nodibinājums “Valsts kultūrkapitāla fonds”, nodibinājums “Fonds “Ziedot””, nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds”, biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” un Meža attīstības fonds). PKC norāda, ka pašreiz piedāvātais finansējuma sadalījums nav pamatots ar kritērijiem sadarbības organizāciju izvēlei ziedojumu piešķiršanā. PKC ieskatā, Informatīvo ziņojumu nepieciešams papildināt ar informāciju par to, kā ziedojumu piešķiršanas procesa ietvaros tiek vadīti riski, kas saistīti ar lēmumu pieņēmēju (gan kapitālsabiedŗibā, gan ārpus tās) potenciālo interešu konfliktu, novēršot jebkādas aizdomas par ziedojumu negodprātīgu piešķiršanu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lai Informatīvajā ziņojumā būtu ietverta pillnvērtīga informācija par VAS "LVM" finanšu situāciju, kam ir nozīme lēmuma pieņemšanā par ziedojumu (dāvinājumu) veikšanu, aicinām Informatīvo ziņojumu papildināt ar operatīvo informāciju par kapitālsabiedrības peļņas prognozēm 2021. gadam.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Stratēģijas 6.pielikumā “Zemkopības ministrijas dāvināšanas (ziedošanas) pamatprincipi” (turpmāk – Ziedošanas pamatprincipi)  ir norādīta katrai ziedošanas jomai no kopējā dāvināšanai (ziedošanai) pieejamā finansējuma ik gadus paredzētā  proporcija, t. i., sporta jomai – 50 %, izglītības un zinātnes jomai – 20 %, kultūras un mākslas jomai – 15 %, labdarības, veselības un sociālās palīdzības jomai – 15 %. PKC norāda, ka Informatīvajā ziņojumā norādītā  ziedojumu proporcija pa jomām neatbilst (gan pārsniedz, gan ir mazāka) Stratēģijā noteiktajai ziedojumu proporcijai no kopējā finansējuma. Ņemot vērā minēto, Informatīvajā ziņojumā nepieciešams ietvert  informāciju par iemesliem, kāpēc norādītais ziedojumu apmērs atšķiras no Ziedošanas pamatprincipos norādītās proporcijas.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvajā ziņojumā ir ietverta atsauce uz AS "LVM" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto, ka kapitālsabiedrības ziedoto līdzekļu īpatsvars no vidējās piecu gadu periodā plānotās gada peļņas pirms uzņēmumu ienākumu nodokļa ir 5 - 10 %. Tāpat Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka, ievērojot AS “LVM” vidēja termiņa darbības stratēģijā (turpmāk - Stratēģijā) noteiktos mērķus un to vērtēšanas indikatorus, kā arī prognozētās peļņas apmēru, ziedojumu apmērs 2021. gadā plānojams 4,35 miljoni EUR.
Ņemot vērā, ka Stratēģijas finanšu plānā ir noteikts no Informatīvajā ziņojumā minētā atšķirīgs plānotais ziedojumu apjoms, PKC ieskatā, nepieciešams papildināt Informatīvo ziņojumu ar informāciju par iemesliem, kāpēc netiks ievērots kapitālsabiedrības darbības plānošanas dokumentā noteiktais.
 
Piedāvātā redakcija
-