Atzinums

Projekta ID
21-TA-552
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
13.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
21-TA-552: Noteikumu projekts (Grozījumi). &quot;Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr.&nbsp;103 &quot;Kadastrālās vērtēšanas noteikumi&quot;&quot;<br>21-TA-944: Noteikumu projekts (Grozījumi). &quot;Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr.&nbsp;48 &quot;Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi&quot;&quot;<br>21-TA-554: Noteikumu projekts (Grozījumi). &quot;Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr.&nbsp;496 &quot;Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība&quot;&quot;
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā, ka ar šo Ministru kabineta noteikumu projektu saistītajam Tieslietu ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"” (21-TA-554) TAP portālā nav atsevišķi pievienota anotācija, tad attiecībā uz šo saistīto projektu kopīgajā anotācijā jāņem vērā sekojošais.
Ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"" tiek paredzēts, ka nekustamā īpašuma īpašniekam vairs nav tiesības izvēlēties apbūves ieceres īstenošanai atbilstošo vienu vai vairākus apbūves lietošanas mērķus. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi maina pēc pašvaldības iniciatīvas, atbilstoši teritorijas plānojumam.
Anotācijā kā pamatojums šādam grozījumam ir norādīts, ka vērtēšanas konsultatīvajā padomē apspriests un no Rīgas domes saņemts ierosinājums par to, ka nav pieļaujams, ka privātpersona izvēlas zemes vienībai izdevīgāko – pēc vērtības lētāko lietošanas mērķi, kas var radīt zemāku kadastrālo vērtību nekā zemesgabala iespējamā cena nekustamā īpašuma tirgū. Par cik vietējās pašvaldības teritorijas plānojumos teritorijas izmantošanas prasības un nosacījumi ir pašvaldības kompetencē, tad arī pašvaldība šādos gadījumos vislabāk noteiktu zemes vienībai piemērotāko lietošanas mērķi.
Vēršam uzmanību, ka pamatojums ir balstīts tikai uz vienas pašvaldības ierosinājumu, nav analizēta citu pašvaldību pieredze, kā arī  nav norādīts, ar kādu regularitāti notiek šādi gadījumi, nav norādīts to skaits, nav norādīts, kā tas ietekmēs privātpersonu. 
Ņemot vērā, ka norādītais pamatojums nav pietiekams, lai tiktu ierobežotas personai iepriekš noteiktās tiesības, lūdzam anotācijā detalizētāk skaidrot un pamatot šāda grozījuma nepieciešamību.  
Piedāvātā redakcija
-
2.
21-TA-552: Noteikumu projekts (Grozījumi). &quot;Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr.&nbsp;103 &quot;Kadastrālās vērtēšanas noteikumi&quot;&quot;<br>21-TA-944: Noteikumu projekts (Grozījumi). &quot;Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr.&nbsp;48 &quot;Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi&quot;&quot;<br>21-TA-554: Noteikumu projekts (Grozījumi). &quot;Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr.&nbsp;496 &quot;Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība&quot;&quot;
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.3.punktu ar skaidrojumu, kad tiks izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts par pilnveidotiem kadastrālās vērtēšanas noteikumiem, ņemot vērā, ka jaunā kadastrālo vērtību bāze 2025.-2028.gadam ir jāapstiprina līdz 2023.gada 30.jūnijam (Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma Pārejas noteikumu 33.punkts) un šai bāzei ir jābūt izstrādātai atbilstoši pilnveidotiem kadastrālās vērtēšanas noteikumiem.
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""
Iebildums
Lūdzam papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar informāciju, kad tiks iesniegts Ministru kabinetā noteikumu projekts par pilnveidotiem kadastrālās vērtēšanas noteikumiem (kadastrālās vērtēšanas metodika), jo Tieslietu ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts paredz termiņa pagarinājumu jau spēkā esošajiem kadastrālās vērtēšanas noteikumiem attiecībā uz zemi, būvēm un dzīvokļa īpašumiem, taču nav sniegta informācija, kad tiks veikta šo noteikumu pilnveidošana, lai gan Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas konsultatīvās padomes sēdēs ir vērtēti grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā saistībā ar kadastrālo vērtēšanu.
Piedāvātā redakcija
-