Atzinums

Projekta ID
22-TA-1321
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
12.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību uz investīcijas 6.3.1.2.i. atbalsta pārklāšanās risku ar VARAM plānoto atbalstu plānošanas reģionu un pašvaldību kapacitātes celšanai gan Atjaunošanas un noturības mehānisma ietvaros (investīcija 3.1.1.2.i.), kas vērsts uz efektīvu publiskās pārvaldes sekmēšanu reģionālā un vietējā līmenī (t.sk., efektīvāku pārvaldes organizēšanu, optimālu resursu izmantošanu), kā arī labāku, ērtāku un pieejamāku publisko pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem, gan ES fondu ietvaros (SAM 5.1.1.),  kur stratēģiski būtiskākais elements ir attīstības plānošanas procesa uzlabošana.  Attīstības plānošanas process sevī ietver arī stratēģiskā plānošanu un  uz pierādījumiem balstīta politikas plānošana un īstenošana, kā arī  datu  izmantošanu (pratību) augstāk minēto jautājumu risināšanai. Līdz ar to:
1. lūdzam 44.punkta aprakstā  par  6.3.1.2.i.  pašvaldībām un reģioniem, dzēst  vai precizēt saturu par stratēģisko plānošanu un  uz pierādījumiem balstīta politikas plānošanu un īstenošanu, kā arī  datu  izmantošanu (pratību).
2. lūdzam noteikt Ministru kabineta protokollēmumā ka Valsts kanceleja saskaņo ar VARAM ikgadējo plānoto mācību saturu 6.3.1.2.i. investīcijām, kur dalībnieki ir plānošanas reģionu vai pašvaldību pārstāvji.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
34. punktā un zemāk citos punktos ir minēta "reforma", līdz ar to Informatīvā ziņojuma tekstā vajadzētu precizēt, vai domāta konkrēti "6.3.1.reforma", vai vispārīgi.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ierosinājums 29. punktā precizēt daļu "atbildīgā institūcija un iekšējā audita struktūrvienība" uz "atbildīgās institūcijas iekšējā audita struktūrvienība", ja domāts līdzīgi kā 30. punktā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
27. punktā aizstāt vārdus "projekta iesniedzējs" ar vārdiem "finansējuma saņēmējs".
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
25. punktā aizstāt vārdus "Valsts kanceleja" ar vārdiem "Atbildīgā institūcija".
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ierosinājums 12.2. apakšpunktā precizēt lietoto terminu "Pieejamais kompetenču satvars" uz "Pieejamais kompetenču ietvars".
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
5.3. apakšpunktā pārskatīt redakciju vārdu salikumam "labu kvalitatīvu". Vai domāts "labu vai kvalitatīvu", vai "labu un kvalitatīvu", vai arī "labu, kvalitatīvu"?
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
1. punktā aiz vārdiem "pamatojoties uz 2021. gada 6. jūlija Eiropas Savienības" papildināt ar vārdiem "(turpmāk - ES)", un turpmāk tekstā, kur iespējams, izmantot Eiropas Savienības saīsinājumu ES.
Piedāvātā redakcija
-