Atzinums

Projekta ID
22-TA-1530
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
19.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plāna projekts
Iebildums
5.3 punktā norādītās aktivitātes prasa papildus finansējumu - mācību līdzekļiem, pedagoģiskā personāla pilnveidei un tālākizglītībai, un vēl jo īpaši jaunas programmas izveidei un reģistrācijai - "Izvērtēt molekulāro (laboratorijas) ģenētiķu izglītošanas iespējas". Ja rezidentūras programmu ietvaros VM sistēmā varētu atbilstošos moduļus iekļaut esošā finansējuma ietvarā, ņemot vērā Latvijā salīdzinoši ilgās rezidentūras, tad pamatstudiju programmu gadījumā tas nav iespējams, vai vismaz būtu konkrēti pamatojams. Ja personāla pilnveide notiek tikai uz ERASMUS+ programmas bāzes, tad tas būtu jānorāda Excel tabulā (tātad balstās uz esošā personāla pārkvalifikāciju, kas nozīmē, ka ir pedagoģiskā personāla pārpalikums - arī tas jādara tad zināms). Taču saistībā ar jaunas programmas izveidi laboratorijas ģenētiķu izglītošanai, IZM neredz tam nekādu pamatojumu, ņemot vērā esošās maģistra studiju programmas Biomedicīnā (RSU), Bioloģijā, t.sk. molekulārajā bioloģijā (LU), Bioanalītikā (DU). Šeit būtu jāsniedz analīze par pamatojumu veidot jaunu programmu, pretstatā specializācijai esošajās programmās, jo visumā biomedicīnas un molekulārās bioloģijas laukā programmu pietiek. Ar atbilstošu pieeju nav arī problēmu veikt speciālistu sertifikāciju, kur būtu jāveic visas iespējamās darbības, lai maģistra programmu beidzēji arī iegūtu ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, un tiktu izbeigta nelietderīgā planēšana starp studiju programmu un sertificēta speciālista statusu.
Piedāvātā redakcija
Identificēt izmaksas un sniegt pamatojumu jaunas programmas nepieciešamībai
2.
Plāna projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt 5.4 un 5.5. punktus ar finansējuma avotu, kas šeit varētu būt Eiropas Sociālais fonds. Norādītās aktivitātes "Bez finansējuma", kā norādīts pielikuma Excel tabulā, nav iespējams veikt, jo tās ir saistītas ar cilvēka darbu.
Piedāvātā redakcija
Finansējums esošo Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu ietvaros.
3.
Plāna projekts
Priekšlikums
4.4. punktā par iekļaušanos Eiropas partnerībā reto slimību jomā, norādām, ka Latvijas Zinātnes padome piedalīsies tikai un vienīgi atklātajos projektu konkursos (I pīlārs). Savukārt II pīlāra aktivitātes (klīniskie daudzcentru pētījumi par inovatīvām ārstniecības metodēm un līdzekļiem), III pīlārā (kapacitātes celšana) ir Veselības ministrijas pārziņā, tādējādi IZM un VM aktivitātes šajā partnerībā nepārklājas, un VM ir jāsniedz konkrēta informācija par sabvu dalību uz in-kind (t.i. esošo aktivitāšu pielāgošanas) bāzes. Pašreizējā redakcijā pilnīgi nekas nav saprotams par VM iesaisti Eiropas partnerībā reto slimību jomā, un šādas iespējas neizmantošana II un III pīlārā būtu nevēlama, jo neļautu Latvijai piesaistīt finansējumu no Eiropas partnerības.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Plāna projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt plāna 5.1 un 5.2 punktu redakcijas ailēs "Pasākums"un "Darbības rezultāts" - tās ir ļoti globālas. Vai šie pasākumi jau sākotnēji šajā plānā nav jāprojicē uz RS jomu? Turklāt 5.2 pasākumam nav saprotams, kas ir atbildīgais - šādu papildus finansējumu miljonu apmērā var pieprasīt nozares ministrija, bet RSU un LU ir rezidentūras programmu īstenotāji.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Plāna projekts
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot terminu inforenemācija 13.lpp - skat "Lai uzlabotu RS diagnostikas pieejamību un uzsāktu valsts apmaksātu laboratorisko izmeklējumu veikšanu RSKC sadarbībā ar RSU, Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācija un SIA “GenEra” 2018. gadā iesniedza NVD inforenēmāciju tarifu aprēķinam. "
Piedāvātā redakcija
-