Atzinums

Projekta ID
21-TA-471
Atzinuma sniedzējs
Zemkopības ministrija
Atzinums iesniegts
14.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Zemkopības ministrija iebilst par noteikumu projekta 9.punkta redakciju, jo nav īsti skaidrs, vai saskaņā ar šo punktu ir paredzēts, ka Valsts meža dienests apliecinājumus izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – DAP) pozitīva atzinuma pilnīgi visām cirtēm 100 % gadījumu? Ja tā, tad – 1) lūdzu sniegt pamatojumu, ar ko šī teritorija ir īpaša, salīdzinot ar citām; 2) kā šis punkts korelē, piemēram, ar 12.5. punktu, kas nosaka DAP atļaujas nepieciešamību kopšanai cirtei krasta kāpu aizsargjoslā?
Anotācijā skaidrots, ka mērķis ir administratīvā sloga samazināšana, vienas darbības veikšanai neprasot saņemt divas atļaujas, taču VMD skatījumā ikreizējs DAP atzinums nemazina administratīvo slogu. 
Lūdzam, noteikumos noteikt iepriekšējo kārtību, ka Dabas aizsardzības pārvalde sniedz atzinumu koku ciršanai konkrētos noteikumu punktos minētajos gadījumos. 
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Valsts meža dienesta skatījumā vispārīgie, nekonkrētie formulējumi 11.3. un 26.1. punktā attiecībā uz ainavas pārveidošanu ir ļoti plaši interpretējami un praktiski neadministrējami. Turklāt minētie punkti pēc satura ir ļoti līdzīgi, tādēļ nesaskatām nepieciešamību 26.1. punktam, ja līdzīgs aizliegums ietverts jau 11.3. punktā, kas attiecas uz visu lieguma teritoriju.
Zemkopības ministrija iesaka izvērtēt noteikumu projekta 11.3.apakšpunkta redakciju, rast tai citu formulējumu vai noteikumu projekta anotācijā paskaidrot, kādos gadījumos šo normu paredzēts piemērot un kas un kā to administrēs. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka lieguma teritorijā ir samērā daudz egļu audžu un attiecīgi egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās risks, ko savukārt var ietekmēt pastiprināts vēja risks, jo teritorija atrodas jūras tuvumā.  Vējgāzes var būt arī pēc 15.marta. Tādēļ nepieciešams noteikumus papildināt ar jaunu 11.6.apakšpunktu, nosakot izņēmumu un pieļaut svaigi gāzto egļu izvākšanu pēc vējgāzēm, līdzīgi kā tas jau ir noteikts citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos, piemēram, aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” individuālajos noteikumos.
Piedāvātā redakcija
11.6.5. lai ierobežotu egļu astoņzobu mizgrauža invāzijas draudus, pēc vējgāzēm pieļaujama svaigi gāzto egļu izvākšana;
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Zemkopības ministrija līdzīgā kā citos noteikumu projektos, norāda, ka zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir jāinformē par Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopus atraušanos viņu īpašumā.  Pirms noteikumu projekta izstrādes  visiem zemes īpašniekiem būtu jābūt informētiem par Dabas datu pārvaldības sistēmā reģistrētiem Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopiem, kas atklāti Dabas skaitīšanas projekta ietvaros. Tādēļ Dabas aizsardzības pārvaldes izmaksas par zemes īpašnieku informēšanu attieksies tikai uz jaunatklātiem biotopiem, kuru skaitam un attiecīgi informēšanas izmaksām nevajadzētu būt lielām.
Piedāvātā redakcija

11.16. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot, kultivējot vai ieaudzējot mežu) Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopus, kas reģistrēti dabas datu pārvaldības sistēmā un par kuriem informēts zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, meža pļavas un lauces, izņemot gadījumu, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai, saglabāšanai vai atjaunošanai; 
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 11.17. apakšpunkts nosaka aizliegumu dabas liegumā ieaudzēt mežu lauksaimniecības zemēs. Zemkopības ministrija atbalsta normu pēc būtības, tomēr ekstensīvi apsaimniekotās teritorijās lauksaimniecības zemes dabiski aizaug, jo īpaši mežmalās. Ar vispārēju aizliegumu un bez atbalsta un veicināšanas mehānismiem dabiskos procesus apturēt nav iespējams. Tādēļ iesakām normu papildināt, nosakot aizliegumu mērķtiecīgai lauksaimniecības zemju aizaudzēšanai, veicot koku sēšanu vai stādīšanu.
Piedāvātā redakcija
11.17. lauksaimniecības zemēs ieaudzēt mežu stādot un sējot.
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Valsts meža dienesta skatījumā vispārīgie, nekonkrētie formulējumi 11.3. un 26.1. punktā attiecībā uz ainavas pārveidošanu ir ļoti plaši interpretējami un praktiski neadministrējami. Turklāt minētie punkti pēc satura ir ļoti līdzīgi, tādēļ nesaskatām nepieciešamību 26.1. punktam, ja līdzīgs aizliegums ietverts jau 11.3. punktā, kas attiecas uz visu lieguma teritoriju.
Piedāvātā redakcija
Svītrot 26.1. apakšpunktu.
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 26.3. apakšpunktā noteikti, kopšanas ciršu ierobežojumi ainavu aizsardzības zonā. Nav saprotams pamatojums šiem ierobežojumiem, jo šajā zonā nav galvenās cirtes, t.sk. kailcirtes, aizliegums pēc galvenās cirtes vecuma sasniegšanas.
Piedāvātā redakcija
svītrot 26.3. apakšpunktu.
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 27.punkts nosaka, ka ainavu aizsardzības zonā ir praktiski aizliegta sanitārā cirtes. Nav saprotams pamatojums šādam ierobežojumam, jo šajā zonā nav galvenās cirtes, t.sk. kailcirtes, aizliegums pēc galvenās cirtes vecuma sasniegšanas.
Piedāvātā redakcija
Svītrot 27.puntu.