Atzinums

Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
21.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
2.5. Eiropas digitālās inovācijas centrs – Latvijas nacionālās atlases procedūrā izraudzīta kandidātiestāde, kas ir iesniegusi pieteikumu Eiropas Komisijas uzsaukumam par Eiropas Digitālo inovāciju centru (turpmāk – EDIC) izveidi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 29. aprīļa Regulu (ES) 2021/694 ar ko izveido programmu “Digitālā Eiropa” un atceļ Lēmumu (ES) 2015/2240 (turpmāk – Regula Nr. 2021/694) vai tiesību subjekts, kas atlasīts saskaņā ar Regulas Nr. 2021/694 16. pantu;
Iebildums
Lūdzam precizēt Eiropas Digitālā inovāciju centra skaidorjumu, jo atbilstši Regulai Nr. 2021/694 par Eiropas Digitālo inovāciju centru var saukt tikai to kandidātiestādi, kas ir apstiprināta, ja iesniegts pieteikums izvērtēšanai Eiropas Komisijai, bet kāda'no atlases kārtām tas nav atbalstīts, tad nosaukumu Eiropas Digitālais inovāciju centrs attiecināt nevar.
Piedāvātā redakcija
Eiropas digitālās inovācijas centrs – Latvijas nacionālās atlases procedūrā izraudzīta kandidātiestāde, kas ir iesniegusi pieteikumu Eiropas Komisijas uzsaukumam par Eiropas Digitālo inovāciju centru (turpmāk – EDIC) izveidi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 29. aprīļa Regulu (ES) 2021/694 ar ko izveido programmu “Digitālā Eiropa” un atceļ Lēmumu (ES) 2015/2240 (turpmāk – Regula Nr. 2021/694) un tiesību subjekts, kas atlasīts saskaņā ar Regulas Nr. 2021/694 16. pantu;
2.
Noteikumu projekts
18. Otrās atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs ir biedrība vai nodibinājums, kura atbilst šādiem nosacījumiem:
Iebildums
Lūdzam izvērtēt noteikumu projektā ietverto samērīguma principu saistībā ar 18.punka apakšpunktiem, īpaši 18.6 un 18.7., kuri nosaka prasības projektu iesniedzējiem, kas skatāms kontekstā ar 11.punktu: "Otrās kārtas īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase." 
Vienlaikus aicinātm šo samērīguma principu izvērtēt kopsakarā ar šādiem notiekumu porjektā ietvertajiem punktiem:
- 19.punktu: "Projekta iesniedzējs otrās atlases kārtas ietvaros drīkst iesniegt vienu projekta pieteikumu";
- 20.punktu: "Maksimālo finansējumu vienam projektam 780 000 euro";
- 7.2.punktu: "Otrās atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais finansējums ir ne vairāk kā 7 800 000 euro."
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
23.2. slēgt līgumu ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu, līgumā iekļaujot informāciju par CFLA un finansējuma saņēmēja saistībām par darbībām CFLA un finansējuma saņēmēja līmenī, finansējuma saņēmēja un gala labuma guvēja līmenī, lai investīcijas īstenošanas laikā novērstu interešu konfliktu, korupciju un krāpšanu, dubultfinansējuma risku;
Iebildums
Pamatojoties uz atšķirīgo tvērumu un normatīvo regulējumu attiecībā uz korupciju un krāpšanu, kas var būt gan savstarpēji saistoši, gan nesaistoši, lai novērstu gan korupcijas, gan krāpšanas riskus atsevišķi nepieciešams redakcionāli precizēt šo punktu, atdalot abus jēdzienus. Attiecīgi, lūdzam veikt precizējumud arī noteikumu projektos šādos punktos: 23.5.1. un 24.5.1.
Vēršam uzmanību, ka korupcija - kukuļošana vai jebkura cita valsts amatpersonas rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām (atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumam);
Krāpšana - skaidrojums atbilstoši Krimināllikumam, kas nosaka gadījumus kad personas, vai personu grupa saucama pie kriminālatbildības par krāpnieciskām darbībām.
Piedāvātā redakcija
23.2. slēgt līgumu ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu, līgumā iekļaujot informāciju par CFLA un finansējuma saņēmēja saistībām par darbībām CFLA un finansējuma saņēmēja līmenī, finansējuma saņēmēja un gala labuma guvēja līmenī, lai investīcijas īstenošanas laikā novērstu interešu konfliktu, korupciju, krāpšanu un dubultfinansējuma risku;
4.
Noteikumu projekts
18.8. ja vairākiem nozaru projektu iesniegumiem otrās kārtas ietvaros ir vienāds punktu skaits, priekšroka ir projektam, kas investīcijas otrās atlases kārtas kvalitātes kritērijā "Projektā plānotais apmācāmo komersantu skaits" un kvalitātes kritērijā "Iepriekšējā pieredze" ir ieguvis augstāku punktu skaitu.
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot, kā plānota izvērtēšana pie vienāda punktu skaita attiecībā uz 28.punktā minētajiem pakalpojuma sniedzējiem, ja piesakās vairāki pretendenti uz vienu un to pašu apmācību modeli un iegūst vienādu punktu skaitu.
Piedāvātā redakcija
-