Atzinums

Projekta ID
22-TA-2912
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
22.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Aicinām precizēt  informāciju par noteikumu projekta  ietekmi uz horizontālo principu “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” . 


 
Piedāvātā redakcija
Noteikumu projektam nebūs ietekmes uz horizontālo principu – vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiecību ievērošana, vienlaikus uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta programmās tiks piemēroti vispārējie vienlīdzīgu iespēju, dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas principi un ievērotas pamattiesības.
2.
Anotācija (ex-ante)
8. Horizontālās ietekmes
Iebildums
Noteikumu projektam tā specifikas dēļ nav ietekmes uz horizontālo principu “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” (HP), jo tie nosaka finanšu instrumentu īstenošanas kārtību. Savukārt 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. SAM pasākumu īstenošanai, saņemot finansējumu,  ir netieša ietekme uz HP un to ietvaros tiks īstenotas vispārīgas un specifiskas HP darbības. Atbilstoši Labklājības ministrijas un Tieslietu ministrijas izstrādātajām vadlīnijām [1], noteikumu projektiem, kuriem nav ietekmes uz HP,  ir jāparedz vispārīgas HP darbības un vispārējie principi, kas veicina vienlīdzīgas iespējas, dzimumu līdztiesību, nediskrimināciju un pamattiesību ievērošanu.

[1] Vadlīnijas horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanai un uzraudzībai, skatīt šeit: https://www.lm.gov.lv/lv/vadlinijas-horizontala-principa-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana-istenosanai-un-uzraudzibai-2021-2027).
Piedāvātā redakcija
Uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta programmās tiks piemēroti vispārējie vienlīdzīgu iespēju, dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas principi un ievērotas pamattiesības. Visi finanšu instrumenti un plānotās uzņēmējdarbības atbalsta programmas ir vērstas uz biznesa projektu īstenošanu, atbilstoši to sagatavotības pakāpei – no idejas līdz biznesa paplašināšanai un izejai ārvalstu tirgos. Atbalsts būs pieejams dzīvotspējīgu un pamatotu biznesa plānu īstenošanai.

Īstenojot finanšu instrumenta ieviešanā iesaistīto institūciju publicitātes aktivitātes, tiks izvēlēta valoda un vizuālie tēli, kas mazina diskrimināciju un stereotipu veidošanos par kādu no dzimumiem, personām ar invaliditāti, reliģisko pārliecību, vecumu, rasi un etnisko izcelsmi vai seksuālo orientāciju (skat. metodisko materiālu “Ieteikumi diskrimināciju un stereotipus mazinošai komunikācijai ar sabiedrību”, https://www.lm.gov.lv/lv/media/18838/download).