Atzinums

Projekta ID
21-TA-381
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
16.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Finanšu ministrija savas kompetences ietvaros atkārtoti izskatīja Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi"”, tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), Ministru kabineta sēdes protoklollēmuma projektu un izziņu par atzinumos sniegtajiem iebildumiem un informē, ka uztur iepriekš izteikto iebildumu.
Lūdzam veikt precizējumus noteikumu Nr.812  “40. veidlapā Nr. 2-pētniecība "Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (40. pielikums)” un noteikt, ka šajā statistikas veidlapā ir jānorāda informācija arī par attīstības izmaksām Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (turpmāk – GPKGPL) izpratnē.
Pamatojums:  Ministru prezidenta 2021.gada 12.maija rezolūcija Nr. 2021-1.1.1/28-28, - par nepieciešamiem uzlabojumiem pētniecības un attīstības statistikas datu iegūšanai, t. sk. izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas resursus.  Pamatojoties uz šo rezolūciju tika veikti grozījumi GKGPL, kurā noteikts, ka, lai  uzlabotu pētniecības un attīstības statistikas datu iegūšanu, tai skaitā izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas resursus tika papildināta GPKGPL  53.panta pirmā daļa ar 17.punktu, kas noteic, ka Likuma izpratnē vidējām un lielām sabiedrībā  ir pienākums finanšu pārskata pielikumā sniegt arī  detalizētu informāciju par pētniecības un attīstības izmaksām. Kā arī  informējam, ka šobrīd, saistībā ar doto uzdevumu  par pētniecību un attīstību izmaksu norādīšanu finanšu pārskata pielikumā, tiek plānots veikt grozījumus  arī Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”  un  Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksts formu".
Līdz ar to, arī statistikas veidlapas ir jāsaskaņo ar GPKGPL veiktajiem grozījumiem, lai GPKGPL subjektiem būtu skaidrs un patiess priekšstats, ka statistikas veidlapā ir jāsniedz informācija tieši par attīstības izmaksām GPKGPL izpratnē.
Piedāvātā redakcija
-