Atzinums

Projekta ID
21-TA-1321
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
26.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Noteikumu projekta anotācijā norādīts, ka vienlaikus MK Noteikumu projektā tiek noteikts, ka uzņēmumi par 2021. gada decembri un 2022. gada janvāri līdz nākamā mēneša 15. datumam (attiecīgi 2021. gada 15. janvārim un 15. februārim) elektroniski iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Viennozīmīgai izpratnei par iesnieguma iesniegšanas termiņu MK noteikumu Nr.676  8.punktā precizējama redakcija.
Piedāvātā redakcija
8. Lai pieteiktos atbalstam par 2021. gada oktobri un novembri, uzņēmums līdz 2021. gada 15. decembrim, par 2021. gada decembri  - līdz 2022.gada 15.janvārim,  par 2022. gada janvāri - līdz  2022.gada 15.februārim elektroniski iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt  MK noteikumu Nr.676 9.2.apakšpunkta redakciju un aizstāt vārdu “samaksāti” ar vārdu “aprēķināti” (atbilstoši MK noteikumu Nr.676 6.punkta redakcijai):
 
Piedāvātā redakcija
9.2. atbalstam pieprasītā summa un uzņēmuma bruto darba algas kopsumma (ietverot arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas), par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī.
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Norādām, ka Ministru kabineta 2021.gada 16.novembra noteikumi Nr. 760 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"” paredz palielināt atbalsta pasākuma ietvaros pieejamo valsts budžeta finansējumu līdz 808 800 000 euro. Ievērojot anotācijā sniegto informāciju par papildu nepieciešamo finansējumu 2022.gadā 8 400 000 euro apmērā, atbalstam paredzētais valsts budžeta finansējuma apmērs sasniedz 817 200 000 euro, attiecīgi lūdzam precizēt noteikumu 3.punktu un anotācijas III sadaļas 6.punktā sniegto informāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt, vai noteikumu projektā nebūtu ietverams grozījums noteikumu 16.punktā, kā nosacījumu nosakot, ka atbalstu nepiešķir uzņēmumam, kas neveic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 3.pielikumā minētajās nozarēs.
Tā, piemēram, Ekonomikas ministrijas izstrādātajā noteikumu projektā “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" ir noteikts, ka atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 31.janvārim ir tiesīgi pieteikties darba devēji un pašnodarbinātās personas, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 4.pielikumā minētajās nozarēs, kā arī patentmaksātāji un autoratlīdzības saņēmēji, kas veic saimniecisko darbību  šo noteikumu 4.pielikumā minētajās nozarēs, vienlaikus kā nosacījumu paredzot, ka Valsts ieņēmumu dienests atbalstu nepiešķir, ja darba devējs neveic saimniecisko pamatdarbību šo noteikumu 4.pielikumā minētajās nozarēs par laikposmu no 2021 gada 1 decembra līdz 2022.gada 31. janvārim (skatīt noteikumu projektā ietverto noteikumu 19.10.apakšpunktu), kā arī atbalstu nepiešķir pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam, kas neveic saimniecisko pamatdarbību šo noteikumu 4. pielikumā minētajās nozarēs, pamatojoties uz šo noteikumu 26.2 punktā minēto iesniegumu par atbalsta periodu no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. janvārim. (skatīt noteikumu projektā ietverto noteikumu 26.59.apakšpunktu).
 
Piedāvātā redakcija
-