Atzinums

Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, ievadiet saiti: https://survey.alchemer.com/s3/7625830/8063867ddcb5 Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Projekta ID
22-TA-2326
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Atzinums iesniegts
24.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
LDDK uztur iebildumu pret likumprojekta 4.pantu LM piedāvātajā redakcijā

Pamatojums:
LM likumprojekta 4.pantā piedāvā izdarīt grozījumu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (turpmāk arī VSA likums) 19.pantā. LDDK atbalsta nepieciešamību grozīt 19.panta otro daļu. Vienlaikus LDDK vērš uzmanību uz šādiem būtiskiem faktoriem:
1. Lai personai, kura kopj bērnu un vienlaikus saņem vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu, bērna kopšanas periodā neveidotos samazināts pensijas kapitāls, obligātās iemaksas šajā laikā būtu jāveic no obligāto iemaksu objekta, kas ir vienāds ar atalgojumu, kāds personai bija maternitātes vai vecāku pabalsta atvasināšanas periodā;
2. Ar 2020. gada 27.novembrī pieņemtajiem grozījumiem Saeima VSA likuma 20.4 panta 1.daļā ir ieviesusi obligāto iemaksu minimālo objektu, kas ceturksnī ir trīs Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas. Ņemot vērā, ka saskaņā ar VSA likuma 19.panta otro daļu netiek veiktas par pārskata mēneša dienām, par kurām personai ir aprēķinātas vai veiktas obligātās iemaksas kā par darba ņēmēju vai kā par pašnodarbināto. tad ir uzskatāms, ka šīs personas veic konkrēto funkciju atbilstīgi pilna laika režīmam. No tā izriet, ka arī uz obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un speciālajiem budžetiem par šīm personām ir attiecināms nosacījums, ka to objekts nevar būt mazāks par minimālais obligāto iemaksu objektu. 

Attiecībā uz LM atsauci uz 2023.gada 12.janvāra NTSP Sociālās drošības un Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes kopējo sanāksmi, kurā tika pārrunāti jautājumi, kas skar Valdības rīcības plāna (VRP) projekta izstrādi un priekšlikumus par tajā ietvertajiem pasākumiem, un tika panākta vienošanās, ka LDDK priekšlikumos izteiktie jautājumi ir skatāmi un risināmi, izstrādājot Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes 2024. - 2027.gadam, jānorāda, ka Valdības rīcības plāna projekta redakcijā, kāda ir pievienota NTSP 24.februāra sēdes materiāliem, nav ietvertas pozīcijas iebildumā minēto problēmu risināšanai.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
LDDK uztur iebildumu pret likumprojekta 5.pantu LM piedāvātajā redakcijā
Pamatojums:
LM likumprojekta 5.pantā piedāvā izdarīt grozījumu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (turpmāk arī VSA likums) 20.4 pantā. LDDK atbalsta nepieciešamību grozīt 20.4 panta 4.daļu, tomēr LM piedāvājums neatbilst nepieciešamībai ietvert 20.4 panta 4.daļā tās sociālās grupas, kurām saskaņā ar Darba likuma 134.panta 2.daļu darba devējam ir pienākums pēc personas lūguma noteikt nepilnu darba laiku. 
Darba likums (134.panta 2.daļa) imperatīvi noteic darba devējam pienākumu noteikt nepilnu darba laiku vairākām sociālajām grupām.
Savukārt VSA likums (20.4 panta 4.daļa) noteic, ka neatkarīgi no noslodzes darba devējam par vairākām Darba likuma134.pantā minētajām grupām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI) jāmaksā vismaz no minimālā obligāto iemaksu objekta, kas uz darba likuma pamata noteikta nepilna darba laika nav pamatoti un ir nopietns drauds šo personu nodarbinātībai.
LDDK ieskatā neatbilstība starp Darba likuma134.panta nosacījumiem un likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 20.4 panta nosacījumiem ir jānovērš neatkarīgi no nodokļu politikas.
Papildus jānorāda,  ka arī šajā iebilduma punktā minēto problēmu risināšanai Valdības rīcības plāna projekta redakcijā, kāda ir pievienota NTSP 24.februāra sēdes materiāliem, priekšlikumi nav ietverti.  
 
Piedāvātā redakcija
-