Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-2038
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
28.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka informatīvā ziņojuma 5. nodaļas tabula "Klimata mērķi. Latvijas galvenie NAP2027 noteiktie klimata mērķi ir:" kolonna "Sasniedzamā vērtība 2030. gadā" nav pilnībā aizpildīta. Lūdzam pārskatīt tabulu un nepieciešamības gadījumā to papildināt.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Iesakām papildināt informatīvā ziņojuma 4. nodaļā veikto uzskaitījumu "[..], Latvijas apņemšanās šajā samitā būs:" ar piezīmi, ka detalizētāks izklāsts sniegts informatīvā ziņojuma 6. nodaļā. Tāpat vēršam uzmanību, ka 6. nodaļas 3. un 4. punktu formulējums ir atšķirīgs no 4. nodaļas uzskaitījuma 3. un 4. punkta formulējuma.
Vienlaicīgi iesakām pārskatīt informatīvā ziņojuma 9. zemsvītras piezīmi, kas ir identiska tekstam, uz kuru tā tiek attiecināta. 
Lūdzam veikt nepieciešamos precizējumus.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Iesakām precizēt informatīvo ziņojumu atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām, ievērojot, ka saīsinājumus piesaka pirmajā vietā juridiskajā tekstā, kur lietots attiecīgais saīsināmais jēdziens vai termins. Tāpat pieteiktie saīsinājumi konsekventi lietojami tālāk dokumenta tekstā. Minētais attiecas, piemēram, uz "ANO Ģenerālās asamblejas ilgtspējīgas attīstības mērķu galotņu apspriede", tā saīsinājumu "samits" un paralēli lietotajiem saīsinājumiem "ANO IAM samits", "IAM samits", terminu "Apvienoto Nāciju Organizācija" un tā apzīmējumu "ANO", terminu "ilgtspējīgas attīstības mērķis" un tā saīsinājumu "IAM", terminu "Eiropas Savienība" un tā saīsinājumu "ES", terminu "atjaunošanas un noturības mehānismu" un tā saīsinājumu "ANM", saīsinājumu "LR”, "HII", "NAP2027", "OECD", "OAP", "ESDW".
Vienlaicīgi lūdzam precizēt vienu no paralēli lietotājiem apzīmējumiem: "Paātrināšanas un atbildības platforma" vai "Paātrināšanas un atbildīguma platforma", nolūkā nodrošināt vienotu frazeoloģiju.
Piedāvātā redakcija
-