Atzinums

Projekta ID
22-TA-246
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo slimnīcu asociācija
Atzinums iesniegts
04.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 2.3. punktā noteikts, ka, lai punktā minētie subjekti saņemtu kompensāciju par nodarīto kaitējumu ir jāizpildās nosacījumam, ka pacientam ir paliekoši vai ilgstoši veselības traucējumi, kuri ilguši vismaz 26 nedēļas, skaitot no kaitējuma rašanās dienas, vai iestājusies nāve. Projekta anotācijā ir norādīts, ka par kaitējuma atklāšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad uzsākta ārstēšanās ar mērķi novērst veselības traucējumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 radītu blakusparādību. Savukārt ne Projektā, ne anotācijā nav skaidrojums, ar ko ir saprotama kaitējuma rašanās diena. Lūdzu papildināt anotāciju un ietvert tajā skaidrojumu, ka ar kaitējuma rašanās dienu ir saprotama diena, kad pacients ir saņēmis Covid-19 vakcīnu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Būtiskākais pret ko VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca iebilst, ir Projektā noteiktais 26 nedēļu termiņš. Nevar attiecināt šo termiņu uz visiem gadījumiem un sevišķi uz nepilngadīgajiem pacientiem. Projektā būtu jāizslēdz vispār termiņa nosacījumus kā kritērijs kandidēšanai uz kompensācijas saņemšanu. Piemēram, bērns ar miokardītu (kas radusies kā iespējamā blakne pēc Covid-19 vakcinācijas) ir nopietna blakne, bet to var izārstēt ātrāk ka 26 kalendārās nedēļās, bet tas nenozīmē, ka tā nav nopietna vai neatstāj sekas bērna veselībai. Tāpēc ir nepareizi noteikt šos termiņus (ierobežot ar termiņu). Vajadzētu skatīties no klīniskā smaguma pakāpes  (kā kritērija) nevis veikt laika ierobežojumus. Tāpat visus gadījumus vērtēs eksperti un noteiks šos klīniskās smagumus pakāpes un nodarītos veselībai kaitējumus. Termiņam nav jābūt ierobežojošajam faktoram.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 5.punkts paredz, ka pacienta nāves gadījumā ir jāiesniedz patologanatomiskās izmeklēšanas protokols vai tiesu medicīnas eksperta atzinums. Aicinām izvērtēt, kā rīkoties tuviniekam, ja pacienta nāve iestājusies pirms noteikumu projekta spēkā stāšanās un patologanatomiskā izmeklēšana nav veikta.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 6.punkts paredz, ka iesniegumam jāpievieno ārstniecības personas slēdzienu par iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnas izraisīto blakusparādību un pacienta veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu aicinām aizstāt “ārstniecības personas slēdziens” ar “ārsta speciālista slēdziens”.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 7.punktā no teksta svītrojams “4.”
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 8.2.punktā aicinām aizstāt “ārstniecības personas slēdziens” ar “ārsta speciālista slēdziens”.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 10.punktu aicinām papildināt sekojoši: [..] un iesniedz attiecīgās jomas ārstam speciālistam vai ārstu speciālistu komisijai [..]”. Ņemot vērā, ka gadījumi var būt komplicēti, pastāv iespēja, ka gadījums būs jāskata multidisciplinārai ārstu komisijai.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 12.1. punktā noteikts, ka, lai izvērtētu kompensācijas prasījuma iesniegumu, aģentūra ir tiesīga: pieprasīt un saņemt no pacienta ģimenes ārsta, ārstniecības personām un ārstniecības iestādēm pacienta medicīniskos dokumentus. Slimnīcas ieskatā būtu nepieciešams Projekta 2. pielikumu “Kompensācijas prasījuma iesniegums” papildināt ar punktu par piekrišanu, proti, ka Zāļu valsts aģentūrai kompensācijas prasījuma iesnieguma izskatīšanas ietvaros ir tiesības pieprasīt un saņemt no pacienta ģimenes ārsta, ārstniecības personām un ārstniecības iestādēm pacienta medicīniskos dokumentus.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 1. pielikumā “Smaga vai vidēji smaga kaitējuma pazīmju raksturojums un kompensācijas apmērs” norādīts, ka, lai atzītu personai vidēji smagu kaitējums veselībai, kas tieši saistīts ar Covid–19 vakcīnas izraisītu blakusparādību, ir jāizpildās visiem nosacījumiem kopā. Kā piemēram 2.3. punktā noteikts, ka viens no nosacījumiem ir nepieciešamība lietot ārsta nozīmētu pretsāpju terapiju vai papildu zāles, kuru lietošanas pārtraukšana apdraudētu personas dzīvību vai pazeminātu dzīves kvalitāti, vai nepieciešamas medicīniskās manipulācijas un/vai operācija. Ņemot vērā Slimnīcas ārstniecības personas norādījumu, var gadīties situācija, kad zāļu, kas uzlabotu veselību kopumā vai ietekmētu kādu simptomu mazināšanos nemaz nav, bet objektīvi novērtētais stāvoklis ir atzīstams par atbilstošu smagam vai vidēji smagam kaitējumam. Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai nav pieļaujamas atkāpes, lai atzītu nodarīto kaitējumu par vidēji smagu, ja izpildās Projekta 1. pielikuma 2.1.,2.2., 2.4. punktā minētās pazīmes (pacienta stāvoklis ir atbilstošs vidēji smagam), izņemot 2.3. punktā minētā pazīme, proti, ja nav šādu papildus zāļu, kuru pārtraukšana ietekmētu dzīvību vai dzīves kvalitāti.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Izvērtējamas personu, kurām pēc vakcinācijas pret Covid-19 infekciju ir bijusi anafilaktiska reakcija, tiesības saņemt Noteikumu projektā minēto kompensāciju, ievērojot, ka anafilaktiskas reakcijas gadījumā nav nepieciešama 26 nedēļu ilga ārstēšana, kā arī netiek piešķirta invaliditāte, tomēr anafilaktiska reakcija ir uzskatāma par personas dzīvību apdraudošu.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
izvērtējama 1.Pielikumā ietverto kritēriju par personai piešķirto invaliditāti un prognozējamo invaliditāti atbilstība, ņemot vērā, ka personai prognozējamā invaliditāte vai invaliditāte var būt piešķirta citu iemeslu dēļ pirms vakcinācijas pret Covid-19 infekciju, attiecīgi izvērtējams, vai Pielikumā ietvertie kritēriji par prognozējamo invaliditāti vai invaliditāti neierobežo minēto personu tiesības saņemt Noteikumu projektā paredzēto kompensāciju.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
izvērtējama nepieciešamība lietot vārdu “papildu” 1.Pielikuma 1.2. un 2.3.apakšpunktos.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 2. pielikuma “Kompensācijas prasījuma iesniegums” 4. punkts nosaka: “Piekrītu, ka Zāļu valsts aģentūra izprasīs un nosūtīs manus vai manas pārstāvāmās personas medicīniskos dokumentus trešajām personām (ārsta speciālistiem, ārstu profesionālajām asociācijām) ar mērķi noskaidrot Covid-19 vakcīnas blakusparādību cēloņsakarību uz manu vai manas pārstāvāmās personas veselību vai dzīvību”. Savukārt Projekta 10. punktā noteikts, ka, ja aģentūra konstatē šo noteikumu 9.1. apakšpunktā noteikto iespējamo cēloņsakarību, tā 5 darbdienu laikā sagatavo visu nepieciešamo informāciju un medicīnisko dokumentāciju, un iesniedz attiecīgās jomas ārstam speciālistam (turpmāk - ekspertam) izvērtēt un konstatēt šo noteikumu 9.2. apakšpunktā noteikto cēloņsakarību vai tās neesamību.
No Projekta izriet, ka Zāļu valsts aģentūrai ir tiesības nosūtīt pacienta medicīnisko dokumentāciju ārstam speciālistam, bet nav minēts, ka to ir tiesības nosūtīt ārstu profesionālajām asociācijām. Lūdzu precizēt, vai Projektā ir paredzētas Zāļu valsts aģentūras tiesības pacienta medicīnisko dokumentāciju cēloņsakarības noteikšanai nosūtīt arī ārstu profesionālajām asociācijām.
 
Piedāvātā redakcija
-